"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/48" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Jump to navigation Jump to search
ਛੋ (2 ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
३२ विमठ निर्णपाठ टे मगठ।० ਕਿ ਜੇ ਕਬੀਸਰ ਨੈ ਉਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪੁਰ ਉਹ ਦੇ ਬਨੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਤੁਕ ਉੱਕਰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
 
f! و ރޯޕު زفورمان بیگ ارکسیسرای टिम टा.अचव टिप पै, ने टिप मठ छठनउां वेशभ ची DtuDuuDu uuDD uD DDD S DD Du uu uDu DuuDuDDS
 
ਏਂ ਕੋਰੋ ਇਹ ਸਹਿਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੈ ਇਸ ਸਰ ਨੂੰ
 
DDuDBDD D LLuuDuDDC DBDB DuuDuDuuDu DuDuDD OLHGBDBTS DDD DuD LDSDu DDuD HDBDD DDBDD DDD
 
 
DOLuuu uDuDu L OSDuDuD D uDuuDDDDSBtu DDDD DDD uDuD DDD DuuDuuDuDS CtuuuuDDDS uuDuD uDD DuuD uODDDD DDD ਹਨ। ਇਸ ਸਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੰਬਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਅਰ LBDuDL DDDD DBLL S BDDD uDD DDD DDDDuD uu में ऐलगीart। अछे माण्भट्रय ज्वाली टी वघट, में भ' धचमघजाली टी gलान्ट दिच्चें भमज़ठ रै, मपिठ छे *- क्टठदाठ चै। अछे उज्ञटे अउ €छठ टे पामे टी धुन दिच, माराद्ध डेभली माजघन्टी धालगाप पै; वज़ड लेव दृढें लेख्रिé åचे टळमरू लष्टी नटे उठ; भछे ज्ज्ञ चेट भापीठे
 
DOLuuu uDuDu L OSDuDuD D uDuuDDDDSBtu DDDD DDD uDuD DDD DuuDuuDuDS CtuuuuDDDS uuDuD uDD DuuD uODDDD DDD ਹਨ। ਇਸ ਸਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੰਬਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਅਰ LBDuDL DDDD DBLL S BDDD uDD DDD DDDDuD uu में ऐलगीart। अछे माण्भट्रय ज्वाली टी वघट, में भ' धचमघजाली टी gलान्ट दिच्चें भमज़ठ रै, मपिठ छे *- क्टठदाठ चै। अछे उज्ञटे अउ €छठ टे पामे टी धुन दिच, माराद्ध डेभली माजघन्टी धालगाप पै; वज़ड लेव दृढें लेख्रिé åचे टळमरू लष्टी नटे उठ; भछे ज्ज्ञ चेट भापीठे
 
v’
 
v’
2,469

edits

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ