ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1007

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਹਰਣਜੀ . ੪੫੪ ਦੇਖਕੁੜੇਰਣਜੀਤ ਕਾਣਾਦਾਮਹਾਂਰਾਜੇਓਲੇਥਾਂਖੜੇਹੋਓਸਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇਆਮ ਮਾਈਜੀਇੱਕ ਵਾਰੀਓਦਾਂਫੇਰਆਖਕੇਕਦੇ ਕਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰਲਾਡਮੇਰੀਆਂਆਖਘ ਕਰਦੀਅੰਜਤੈਥੋਸੁਣਿਆਹੈਰੋਕੋਈਮੇਨੂੰਸੁਣਾਕੇ ਆਖਨਹੀਮਕਦਾਓਹਤਾਂਵਚਾ ਰੀਲੰਜਹੋਕੇਫੋਰਨਾਕਸੰਕੀਰਮਹਾਂਰਾਜ ਪੰਜਸ਼ੋਰੁਮਾਓਸ ਨੂੰਦੈ ਆਏ। (3) ਫੇਰਕਿਸ਼ੇਸਮੇਪਾਲਕੀਚ ਕਿਸੇਲ੍ਹੀਲੇ ਇੱਕਬੰਦੀਛੋਤੀਨਾਥੁ ਤਵਚੁੱਕ | ਮਾਈਡੈਆਟਰੀਜਾਂ ਏਸਨੂੰ ਉਂਗਲੀਛੁਹਾਦੇ।ਜਾਂ ਮਹਾਂਰਾਜੇਕਾਰਨ ਪੁੱਛਤਾ | ਆਖਘੋਲੀਜਾਂਐਸੁਣਿਆdਰਾਜੇਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਾਰਸਦੇਛੁਹੈਲੋਹਾਇਤਾ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਨੇਓਸ਼ਤਵੇ ਦੇਬਰਾਬਰ ਸੁਇਨਾਓਸ ਭੋਮਹੇਸਬੁੱਢੀਊਂਦੇਕੇਆ ਰਾਜੇਏਦਾਦੇਪਾਹੁੰਦੇਹਨ।-(੪)।ਏਕੰਬਣਨੈਸ਼ੌਰੁਪਏਦਾਸ਼ਾਲਤਾੜੇ ਪੰਛੀ { ਡਮਧੁਸੂਦਨਨੇਓਸਸਪਾਲਕੀਤੀਮਹਾਂਰਾਜਪੰਜਰੁਪਏ ਦੇਣਲੰਗੇ।ਓਨੇ ਨਾਲ ਕਈਵਰੀਮਹਾਰਾਜੇਨੇਆਮਾਕੇਸਾਓਂਏਨੇਪੰਜਰੁਪਏਤੇ ਬੰਧਲੇਣੇ ਓੜਕ ਪੰਡਤਮਧੁਬ ਦਨਦੋਤਰਕਕਰ,ਪਰਮਹਾਂਰਾਜੇ ਇੱਕਗਾਗਰ ਖਿੱਚ ਪੰਜਰੁਪਏਦੂਜੀਵਿੱਚ ਪਰੁਪਏਤੀ | ਏਂਚ ਚੌਬੀਵਿੱਚ ੫੦ ਪਵਾਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦਕਰਾਰੰਖੀਆਂ।ਓਸਮਣਊਆਖਮਾਇੱਕ ਚੁੱਕ ਲੈਹਨੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕੀਲੋਅਚਰਜਮੰਨਗਏ।ਫੇਰਅਟਕਰਾਹਦੇਣਾਮਸ ਰਹੈ ਹੋਰਈਏਹੋਜੇਹੀਆਂਅਨੇਕਤਾਂਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪਰਸਿੱਧਹਨ) . ਜੰਦਪਏਹਮਹਾਰਾਜਅਨਪੜਪੰਡੂਇਲਮਦੀਕਦਰਬਹੁਤ ਕਰਦਾਣੇਅਪਣੇਮਜ਼ | ਤੈਅਜੇਹੀਆਸਮਾਣਫਦੀਆਂਗੱਲਾਂ ਕੰਚਦਾਜੋਬਡੇਕ ਪੜੇਹੋਏ ਅਕਲਮੰਦਬੁਣਕੇਹਕੇ ਬੰਕੇ ਹਿਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇਰਾਜ ਕਾਜਦੇਕਾਗਜਆਪਸੁਣਕੇ ਹੁਕਮਲਿਖਾਉਂਦਾਮਜਾਲਨਹੀ ਕੋਈਮੁਣਸੀਬੰਧਘੱਟਅੱਖਰਲੇਖੇਨਿਆਇਕਾਰੀਸਮਐਸਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ | ਦਾਰੂਦੇ ਅਮਲਚਇੱਕਮੁਸਲਮਾਨਮਾਸ਼ਕੀਨੂੰਸੂਰਮਾਛੁਹਾ ਦਿੱਤਾਓਸ ਨੂੰਭਾਰੀ ਜਾਦਿਤੀਏਸ਼ੋਕਰਕੇ ਏਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇਰਾਜਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਸਬੁਅਪਣੇਧਰਮ | ਮਜਹਵਿੱਚ ਖੁਸੀਤੇ ਕਾਇਮਬਨਸੀਹਬੰਕਰੀਇੱਕ ਘਾਟਪਾਣੀਮੀਦਾਈਪਹਿਲੇਜੋਢਾਈਪਾਉਖਿਚੜੀਥਾਪਰਘਾਦੀਸ਼ਤੇਆਪਜ਼ਐਂਪਏਲੜ੨ਮਗ ਦੇਸੋਫੈਰਰੇਲਜੇਆਉਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੂਤੰਤੀਆਂਤਾਉੜੀਆਂਏਕੇਨੰਨਣਾਪੈਂਦਾ। ਨਿੱਤ ਭਾਜੜ ਪਈਗਹਿੰਦੀ।ਓਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬਊਬਚਾਉਟਲਈਮਹਾਂਰਾਜੇਰੇ ਅਨੇਕ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org