ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1012

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

  • 41, ਲਲਟੀ

ਫੋਰਡਾਂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰਐਸੀਬੋਟੀ ਪੱਟੀਪੜਾਈ ਕੌਰ ਜੀਬੀਬੋਲੋਣੋ ਹਟਦਿੱਤੀ ।੪੫੬ ਹੁਣਧੜੇ ਖੜੇ ਹੋਗਏਜੰਸਣੇਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇਲ ਕੌਰਜੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰਹੋ ਰੇਚੇਤਸਿੰਘ ਨੂਰੀਅੰਗਭੜਕੀਓਸਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏਲਾਈਲੱਗ ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਦੇਹਾਣੇਵਾਲ਼ੇਕਪਤਾਨਵੈਡਸਾਹਿਬਬੂਲਾਲੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀਲਖ਼ਰਚਲਿਆ ! ਰਾਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇਧੜੋਨੋਏਹਤੋਤਕੜਾਉਡਾਕੇਮਹਾਂਰਾਜਖਡ਼ਾਸਿੰਘਅੰਗੋਲੀ 1 ਅਪਣੇਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈਖਰਾਜਲਿਖਕੇ ਦੇਣਲੰਗੇਹਨਤਾਂ ਏਸ ਗਲ ( ਓਜੀਜੇਤਸਿੰਘਜ਼ਾਬੈਰੀਬਗਿਆਨਕੌਰਜੀਤ ਕੌਰਦੀਮਾਈਨੋਹਬਜੋੜ੨ ਕਈ ਫਰੀਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰਸਮਝਾਯਾ ਕੇਸੀਦੋ ਮਹੀਨੋਚੇਤਸਿੰਘ ਨੂੰਘਰ ਘੱਲਦੇਓਗੱਲ ਪੈਜਾਉਪਰ ਚੇਤਸਿੰਘਓਸਨੂੰ੬ਰੋਆਖੇਡੋਰੀਜਾਨਐਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ)- ਓੜਕਡੋਗ ਜਦਕੋਈਚਾਲਤਪੇਦੀਨਾਦੇਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੋਹੀਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ਅੰਦ ਜਾਕੇਇੱਕ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰਕਰ ਦੇਤੇਅੰਬੇਲੀਅਤੋਸ਼ੇਖਾਨੀਆਈਓ ਖਬਰ ਨਹੀ ਕਿਧਰ ਚਲਾਓਸਕੋਚ ਡੋਰੇਨਿਮਕਰਾਮਮਹਾਂਰਾਜੇਤੂੰਬੀਚੇ । ਸਿੰਘਦੋਸਾਬਗੀਚਲਾਉਣਗੇਐਕੌਰ ਤੇ ਕੌਰਦੀਆਈਨੇਬਚਾਯਾਮਮਹਾਂਰਾਜਖੜਗ ਸਿੰਘਬਹੁਤਕੁਤੇ ਸੇਧਰਾਖੁਬਰਾਆਦਮੀਡੀਓਸਘੜੀਸਮ ਹੈ ਉਤੋਉੱਤਕੇਚੁੱਪਚਾਪਲੁਹਾਰੀਦਰਵਾਜੇਅਪਣੀਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰਿਹਾ ਫੇਰ ਮਰਕੇ ਨੇਕਲ੍ਹ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਓਸਨੇਸਬਛੜਤੇ ਵਜੀਰ ਕੌਰਜੀਕਰਦੇ ਰਹੇਕੌਰਜੀਦਾ ਪਦਬਦਬਾਇੰਤਜਾਂਮਸਥਲੂਪਸੈਕਸੀਕਿਉਂਕਿਓਹਸਭਨੀਗੰਲੀਸੰਪੂਰਨ ਮਹਾਂਰਾ | ਜਿਰਣਜੀਤਸਿੰਘžਬੀਚੰਗੇਸੁਚੇਤ ਸ਼ਨਾਏਕਬਰਸਦੇਨਹੀਕੌਰ ਜੀਐਸਾਲੇਵੇਂ ਦਿਗੰਦਬਦਬਾਸਥਉਤੇ ਪਾਸਤੇਸਕੀਮਅਪਣੇ ਹੈਬਲੀਟੇਸਤੋਂਡੋਗਨੂੰਅਜੇ ਹੋਪਿੰਸੂਪਏ ਮੂੰਹੋਅਰੇਤੈਅ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੌੜ ਕਰਦੇਫਿਕਰਚ ਦਾਉਮਾਉਸੋਚਣਲਰ ਪਏਡਦੋਂ ਨੂੰਹਾਂਰਾਜੇਖਘਇਕਬਾਲਭਰਗਮਦੇ ਚਬੀਮਾਰਹਿਕੇ ਕੰਡਕ ਸੰ੧੮ਬਿਕੋਬਰਸਦੀਉਮਰਵਿੱਚ ਸੰਚਖੰਡਦਾਹਲੀਪਜਦਕੌਰ ਜੀਡੈਰੇਸਰਦਾਰਰਾ ਕਿੱਨ ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਨੂੰਸਾੜਕੇ ਜੇਸਨਾਦੋਰਾਣੀਆਂਡੇਨੌਟਹਿ ਲਫ਼ਾਂਤੀਹੋਈਐਸਨਮੁੜਕੇਲੇਦੇਦਰਵਾਜੇ ਅੱਗੇਆਖਹੋਏਤੇਮਹਾਂਰਾਜੇਖੜਗ ਸਿੰਘਵੈਤਦੌਫਰਦੀਆਂਤੋਪਾਂਚਲੀਆਓਧਮਕਨਾਦਰੱਣਜੇਦਾਵੰਟੰਟ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org