ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1055

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

-:::-ਭਾਂਗਡੇ (੧੩੬) ਮੁਹਾਂਦਲੀਪ |42| ਸੀਜਦਓਹਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੁਨਾਹੋਯਾਤਾਂਰਾਜੇਨੇਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰਲਾਡੋਸਲਾਹਦੇਣਾ ਕੋਮਾਧੋਪੁਰਤੋਂਲੈਕੇਜੈਮੂੰਕਸਮੀਡਿੱਬਤ,ਲਦਾਖੜਕ ਸਬਪਹਾੜੀਮੁਲਕਅਪਣੇਪੇਟੇਪਾ ਕਡਰੁਪਆਪਦੇਣਾਕਰਲੀਤਾਲਟਸਾਹਿਬਨੇਰੀਏਸ਼ਨੂੰਚਾਲਕਸ਼ਮਝਕੇਲਹੌਰੋਂਵੱਖ ਕੰਢਦੇਣਾਕੰਸਮਝਡੇਨਾਲੇਓਸਨੂੰਅਪਣਾਅਹਿਸਾਨਮੰਦਠਹਿਰਾਲੀਤਾ।ਰਾਜੇ ਬਘਨੌਣੈਚਾਲਐਡੀਫਰੇਬ ਅਪਣੇਮਤਲਬਦੀਭਰੀ ਹੋਈਕੀਤੀਗਤਨ .. ਲਾਹੌਰਦੀਬਾਦਸਾਹੀਤੋੜਕੇਅਪਣੀਬਣਾਤੀ,ਡੇਰੁਬੀਅੰਗੇਜਾਂਨੂੰਐਸੇਢੰਗਨਾਝ. - ਪੁਰਾਕਰਦਿੱਤਾ॥ਈਲਾਖਰਾਜੇਸੁਚੇਤਘਵਾਲਾਂਜੋਫੀਰੋਜਪੁਰਦੀਛਾਉਨੀਵੇਂਬਵੇ ! ਚਜਸੀਕੰਟਲਿਆਅਅੱਲਾਹੌਰੋਂਅਪਣੀਜਾਇਦਾਦਲੁਪੁਰਾਕਰਸਲਾਖਘ - ਦੇéਤਮਾਏਦਾਂ ਹਿੰਗਫਟਕੜੀਏ ਨਹੀਅਕਲਦੇਤਾਣਾਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨੇਦਾਮਲੇ ਕਿਦੌਲਤਦੀਖਾਣਤਾਂਝੌਮਾਰਬੈਰਾਮਲਾਲਸਿੰਘਤੇਜਾ ਸਿੰਘਹਰੀਚੰਦਰਨੇ ਪੂਰੈ ਕਲੇਕਦੇਹੀਭਾਗੀਰਹੇਖਣਡੋਰੋਲਲੈਗਿਆ।੨੩ਫੰਗਣਤੂਲਾਟਸਾਹਿਬਨੇਅੰਗ੍ਰੇਜੀਅਫਸਰਾਂਦਾਦਰਬਾਰਕਰਕੇਪਹਿੱਪਹੁੰਗ ਜਾਏ॥੨੫ਫਰਵਰੀਨੂੰ ਦੋਹਾਂਸਰਕਾਰਾਂਵਨਵਾਂਅਹਿਦਨਾਅਰਥਾਤਨਿਜਮਪੱਲੇ । ਖਲਿਖਾਕੇਜਦ ਲਾਟਸਾਹਿਬਬਿਆਹੋਣਲੰਗਾਫੇਰਏਨਾਂ ਦੋਹਾਂਮਣਾਂਨੇਹਬੇਈਮ ' ਕੀਤੀਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਤੋਂ(ਜੋਮਹਾਂਰਾਜੇਦਲੀਪਸਿੰਘਦੀਸਰਬਾਹ ਬਾਪੀਗਈ ਸੀ | ਅਹਿਦਨਾਮੇਂਟੈਚਅਗਲੇਖੀਆਂਥਰਮਨਹੋਈਆਂਐਨਦਾਖਲਾਮੁਖਤਸਰ ਏਰਹੇ(੧) ਮਹਾਂਰਾਜੇਲਾਹੌਰਤੇ ਸਰਕਾਰਅੰਜੀਵਿੰਚਹਮੇਸ਼ਮਿਤਾ ਰਹੇਗਾ(2)ਲਾਹੌਰਦੇਮਹਾਂਰਾਜਨੂੰਸਤਲੁਜੌਪਾਰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ਼ਦਾਵਾਨਾਹੋਵੇਗਾ। (੩) ਮਾਸਾਤੇ ਸਤਲੁਜਦੇਚਕਾਰਦਾਖ਼ਲਕ ਸਹੰਕਹਕੂਕਾਂਸਮੇਤਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਨੂੰMਗਿਆ।%)ਪੰਜਾਹਲੱਖ ਮਾਦੇਕੇ ਨੇਜ਼ਮਵੀਰਸੀਦਤਬਦੀਕੀਦੀਮਹਾਰਾਜਾਸਾਹਿਬਲੈਣਾ।(੫) ਜੋਸਿਪਾਹਜੰਗਨੂੰ ਗਈਸੀਹਤਨਖਾਰਦੇਕੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋਜੰਗੀਰੌਜਰਖੀਜਾਵੇ ਓਸਨੂੰਬੜੇ ਮਹਾਂਰਾਜੇਦੇ ਵੇਲੇਦੀਤਨਖਾਹਤੀਜਾਏ। (€)2 ਪਲਟਨਾਂ ਸ਼ਾਲੈਤੋਂ ਬੱਧ ਹੋਰਫੌਜਮਹਾਂਰਾਜਬਗੈਰਸਰਕਾਰ ਅੰਗੇਜੀਦੀਸਲਾਹਦੇਨਰਖਾਂਗੇ।(੭) ਜੋਤੋਪਾਂਜੰਗਵਿਚੋਂਆਈਆਂਓਹਕਾਰ ਅੰਜੀਦੇਕਬਜੇਰਹਿਣਗੀਆਂ।Ceਸਤਲੁਜੜੈਰਾਣੀਆਇਕਦਮਾਵਾਂਦੀਮੀਰਬਹਿਰੀਸਰਕਾਰਕੰਪਨੀਦੀਨਿਗ ਵਿੱਚਵਲਹੋਯਾਕਰੇਰੀਖਰਚਕੱਢਕੇ ਬਾਕੀਆਮਦਨਅੰਧੇਅੰਧੁ ਲਈਜਾਯਕਰੇਗੀ¢ਜੀ ਫੌਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂਜਾਏਤਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।੧੦)ਕੋਈਅੰਗੇਜਯਾਫਰਾਂਸਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਾ ਅੱਗੇੜੀਮਹਾਂਰਾਜਨੋਕਰਨਾਂਕਰਨਗੇ੧੧) ਅਰਾਜੇਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘਨੂੰ ਸੁਤੰਤ ਮਹਾਂਰਾਜਾਸਮਝਿਜਾਏ।ਤੇ ਓਸ਼ ਦੋਮੁਲਕਉਪਜੋਸ਼ਪੂਤਾਰੇਹੈਕਿਸੇਤਰਾਂਦੀਹੱਥਚਾਲਾਕੀਨਾਕੀਤੀਜਾਊC_12) ਮਜਦਕਦੀਕੋਈ-ਝਗੜਾਮ ਨੂੰ ਤਾਜ ਲਾਹੌਰਤੇ ਰਾਜੇਜੰਮੂੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ।ਤਾਂਓਬਦਫੈਸਲਾਸਰਕਾਰ ਅੰਗੋਜੀਕਰੇਗੀ(੧੩) ਆਸਰਕਾਰਲਾਹੌਰਦਾ ਹੈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਬਡੀਰਅੰਦੀਸਲਾਹਕੜੇਬਦਲਹੀਜਾਵੇਗਾ।੧੪੭ਕਾਰਲਾਹੌਰ ਦੇ ਘਰਦੇਕੰਮਾਂਟੈਂਚ ਸ਼ * ਕਾਰ ਅੰਜੀਕਦੇਦਸਤਅੰਦਾਜਨਾਹੋਵੇਗੀ੧ਖਦੋਹਾਂਦੀਪਜਾਏਕੋਜੇਹੀ ਸਮਝੀਜਾਊਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹੀਨੂੰ ਧੋ ਸ਼ਰੋਖੇਗਾ।ਬਸਏਸ਼ਨਿਜਮਪੰਉਂਤੇ ਮਹਾਂਰਾਜੇਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਹਰcਮਾਰਚ ੧੯੪੬ਕੋ ਲਗਕੇ Digitized by Panjab Digital Librand/ www.paniabdigilib.org