ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1070

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਸਰਕਾਰ Y 3:ਗੁ::--ਭਾਗ (੧੫੧) ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੰਦਪਏਸਬੰਦੋਬਸਤਤੇਹਾਰਡੋ ਇਕੇਰੀਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਕਲਮਲਾਟਮੰਚ ੫੧੭ ਪਕੋਈਕੀਕਰਸਕਦਾਸੀ।ਓੜਕ ਭੰਡਦੇਛੋਲਟਰੂਤੜਫਰਕੇ ਸਬਠੰਡੇਬੇ . ਹੁਣਅਸੀਵਰਮਿੰਟ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀਦਸੰਚੇਦਿਲੋਬੰਬਾਦਕਰਕੇਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇਆਖਦੇ | ਹਾਂ।ਕੇਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰਬ’ਚਲੈਕਫੇਰਬੀਘਾਂਨਾਹੋਜੇਹਾਖੋਦਾਸਲੂਕ ਹੀਕੀਜੈਹਾਕੁ ਬਿਰੋਧੀਆਂਨਾਲ਼ਬਾਦਸ਼ਾਹਕਾਰਿਆਕਰਦੇਹਨ।ਸੰਗੋਅਪਣੀਪ ਆਰੀਪ੍ਰਮੰਨਕੇਪੰਜਾਬਦੀ ਓਹਆਬਾਦੀਕਵਿਖਾਈਸੋਕਦੇਨਹੋਈਅਤੇ ਬਿਰਤਾਉਂ । ਸ਼ਿਖਾਂਦੇਬਖਾਨਦਾਨਬੀਜਥਾਜੋਗਅਮੀਰਥਣਾਈਰਖੇਓਦਾਤਚੌਥੇ . ਤੇਇ ਹੇਲੇਵਿੱਚ ਹੈ)ਏਥੇ ਏਹਗੰਲਬੀਪਾਈਜਾਂਦੀਹੈਜਿਉਖਾਸਕਰਕੇਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀਨਜਰਨਾਲਪਾਲਾਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿਆਈਆਂਬਖਸਰਹੇਹਨਓਲੇਤਸਿੰਘ ਨੋਬੀਅੱਜਤਕ ਸਰਕਾਰਦੇ ਕੰਮਾਂਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਲਹੂਡੋਲਕੇ ਜਾਂਨਦੇਣਤਜਰਾਤਰ , ਫਿਰਕਤੇਰਕਨਹੀਕੀਤੀ।ਜੇਸੀਕੇਸਿੰਘਕੌਮ ਐਨਸੰਚੀਐਰਹਤੇਜਾਨਕੁਰਬ ਨਕਰਨਣਾਲੀਨਿਮਹਲਾਲਅੰਗੇਜੀਆਪਨੂੰਸਾਬਿਤਕਰਦਿਖਾਯਾਹੈ।ਐਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈਕੌਮਅੰਜਤਕਨਹੀਨਿੱੜੀਬਲਕੇਜਦਸੰ੧੯੪੨ ਕੋਖਾਦਾਪੁਰਾਣਾਂ ਦਸਾਹਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਦੀਮਕਿਤੇਭਾਰੀਪਰਵਰਸ ਨੂੰਕੁੰਲਾਕੇ ਸਾਹ ਫਰਾਂਸਪੇਰੂਸਦੇਪਾਲਮਦਦਲੈਣਦੀਇੱਛਮਧਾਰਕੇਚਗਿਆਈਓਹ . ਮਾਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇਕੇਜਰੂਰਬਾਗੀਕਰਨਲਾਤੇ ਸਿੰਘਾਂਦੀਦਾਸੀਪਲਾਬਾ ਸ਼ੇ ਸਿੰਘਾਂਜੇੜੇਓਸਟਕਤਬੀਨਹੀ ਤੋਲੇਰੋਅਪਮਿਹਰਬੀਨਕਦਰਦਾਰ ਕਾਰਅੰਜੀਦੇ ਉਪਕਾਰਨਾਟਿਰਕੇਦਿਲਜਾਂਨਡੈਂਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਦੈਬਣੇ ਰਹੇ ਊਮਹਾਂਰਾਜੇਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਠੀਜੋ੨੭ ਜੂਨਸ:੧੮,੮੯ ਈਬਦੀਲਿਖੀਹੋ ਈਇਖਬਾਰਾਂਚਛਪਕੈਮਦਦਮੰਗਣਲਈਸਿੰਘਪਾਸਆਈਸਿੰਘਾਂਨੇਓਸ ਦਾ ਕੰ ਬੀ ਮਾਣਕੀਤਾ।ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੇਰਦੇ ਖੋਓਸਚੈਰੀਦੇ ਜਵਾਬਦਾਨੇ-ਜੋਹੇਠ ਲਿਖਾਰੈ ਥਾਕੀਜੋਜੋਸਰਕਾਰਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵੈ ਪਰੌਠੀਦਾਨੋ-ਜੋ ੩੦ ਅਕਤੂਬਰਈ ਸ: ੧੮੯ ਕੋਸਿੰਘਾਲੋਂ ਮਹਾਂਰਾਜੇਦਲੀਪਸਿੰਘਊਜ਼ : ਵਾਬ ਇਖਬਾਰ ਫਿਲਮਿਲੇਗਜਪਚਛਪੀਬੀ -ਅਮੀਰਾਖਾਲਸਾਪੰਥ !

Digitized by Panjab Digital Library www.panjabdigilib,org.. .