ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/605

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ-ਭਾੜ .. | (੫੮੬) -ਲਲਫੈਜੂਲਪੁਰੀਆਂ । ੪੬} ਜਪੀਤਪੀਸਖੀਰਦ ਨੈਕਨੀਤਇਤਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ,ਏਜ਼ਦੀਲਾਇਕੀਦਕੋਬਾਰਾ । ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇਹੋਤੁਰਤੇਗੁਰੂਆਂਊਂਸਰਧਾਰਖਕੇਸ ਸਿੰਘਏਬਦੀਲਮੰਨਣ | ਲਿਪਏ।ਫੇਰਸਭਕਾਰਬਾਰਪੰਥਦਾਏਦੇ ਹੱਥੋਚੱਲਣਲੱਗਪੇਆ,,ਓਬ ਸਮੇਸ਼ਇੰਘਧਰਮਰੱਮਾਦਾਸ਼ਤੇ ਪਤੰਗਾਂਣਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਜਾਦੇਨੂੰ ਡੈਆਰਹਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੰਸਾਰਕਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾਰਾਜਲੈਣਦਾਲੋਕਿਰੇਨਤੀਲੀ,ੜੋਭੇ ਇੰਘਰਸ਼ਬੂਰੀ ਖ਼ੀਰਲਾਕ,ਪੰਡੁਕਪੂਰ ਸਿੰਘਸ਼ਬੜੋਅੱਬਧਕੇਸਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂੰਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਆਂਦੇਖਦੇਜਾਂਦਾਹੁੰਦਾ।ਏਸਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ੪੩ਜਖਮਥਐਂਡਪੰਜਥੋਨੌਮੁਸਲਮਾਨਜੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚਏਬਨੇਆਪਏਹੱਥਨਾਲ ਮਾਰੇਸਨ-- ਓ ਜੋਕੋਈਐਘਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ । ' | ਲਬੁਰਾਈਕਰਦਾ,ਓਸਦੇਕਰਮਅਨੁਸਾਰ ਓਸਨੂਤਨਖ਼ਾਹਦੰਡਲਾਉਦਏਥੇਦਾਰੁਕਮ ਮਨਜੂ ਦੰਦਾਰੈਹ-ਅੰਮਿਤਈਬਹੁਤਲੋਗਏਜੰਤੋਂਛਕਦੇ ਰਾਮਸਿੰਘਝੁਕੇਗੂਏਜ਼ਨਤੀਆ ਪਿਈਰਸਾਈਤੇਉਦਾਰਹਿਆਂਦੇਜੋਰਨਲਦੇ ਸਿੰਘਕਰਕੱਢੇਸ਼ਨਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਸਾਹਿਬਦੀਲੀਮਨਤੇਜਾਹਰਦਾਰੀਯਾਦਾਬਪੀਹੋਈਈ,ਕਿਸਬ ਸਿੰਘਅਪਣੀਪਿਛਲੀਜਾਤਿਭਿਦਾਭੇਦ ਛੱਡਕੇਆਪਸਮੁੰਛੂਤਛਤਜੂਠਬੁੱਚਦਾਈ ਪਰਹੇਜਖੋਕਰਰੋਟੀਬੇਈਦੀਬਾਂਝਸਿੰਘਨਾਲRਘਰੱਖੇਜੈਬੇਪਹਿਲੇਭਾਰਤਵਰਸ਼ਮੇ ਰੀਤੀਸੀਬਮਣਾਂਦੀਆਬੇਟੀਆਂਛੱੜੀਆਂਛੱੜੀਆਂ ਦੀਆਂਣਾਏਏਸ਼ੇਤਰਾਂਬੁਢਾਂ: ਸਾਂਦੀਆਂਹਰਕਬਰਣਦੀਬੇਟੀਹਰਏਕਬਰਦਾਆਦਮੀਬਉਦਾਰੈਹਾਹੈ,ਏਸ਼ ਮਾਮਲੇਗਵਾਹੀਮਹਾਂਭਾਰਤਅੱਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਸਿੰੜੀਆਂਸਬਦੇਰਹੇਹਨਜਦ ਏਹਯਾਦਾਆਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦੋਂ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਹੂਦੀਬੋਧਾਹੂੰਝੋ ਉਹੀਅਰਜੈਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਵਿ- ਆਰਯਾਹੀਆਰਯਾਲੋਗਫੈਲਗਏ ਸ਼ੇ,ਜਦੋਂ Bਏਹਰੀਤੀਆਛੱਡਬੈਠੇਤਬਜ਼ੇਆਰਘਵਗਏਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਰੋਟੀਦੀ ਝਬਣੀਰਹੀਉਹ ਮੁਸਲਨਈਸਾਈਆਦਿਕਮਝਦੁਨੀਆਂ ਉਤੋਛਗਏ,ਤੇ ਜਬਵੈੱਬਧਣਦਾਮੁਮਕਾਰ-ਰੋਟੀਮੋਦੀਦੀ ,ਏਹੋਬੋਚਕੇ ਪੰਥਖਾਲਸੇਦੀ ਧੀਰੇਤਗੁਰੂਸਾਹਿਬਨੇਬ੍ਰਣਾਮਦ ਦਛੁਡਾਕੇਇਕ ਛੱ ਸੋਢਬੇਬਖਾਲਸਾ ਮਜਹਬਕੋਕੀਤਾਸੀ,ਪਰਮਿੰਘਚੋਅਣਏਡਫਾਕਤੋਪੰਤ ਦੀਊਧੀ ਮੁੱਖ | ! ਕਾਰਜੋਰੋਟੀਬੇਦੀਸਾਂਝਸੀ ਓਹਨ੍ਹੇਰੀਤੀਛੁੱਟਗਈਡੇਡੈਰੀਜੋਘਾਟੇ ਨੂੰ Digitized by Paniab Digital Library Lwww.panjabdigilib.org