ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/655

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:ਗੁ: ਖਾਂ:-ਭਾਰ੩ (੬੩੬) ਆਹਲੂਣੁਲੀਆਂ ਨੂੰਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਓਸੇਵਕਤਕਪੂਰਥਲੋਦੀਨਿਮਕਹਰਾਮਰੌਜਨੇਰਾਜੇਨਾਲਸ਼ਿਗੜਕਰ ਜੀਰਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇਨੂੰਨਜਰਬੇਦਕਰਲੀਤਾਅਝਏ ਧਰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹਿਥਨੂੰ ਫੌਜਨ ਆਉਦੇਪਰਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਜੀਦੇ ਹਾਕਮਾਂਨੇ ਜੇਢੀਜ਼ਲਾਚਾਰੀਪਰਖ਼ਲਨਾਕਰਕੇਟਰਮੰਟਪਾਸ਼ਏਹਰਪੋਰਤੀਕਿਅੱਵਲ ਤਾਂਰਾਜੇਨਿਹਾਲਸਿੰਘ ̧ਚਾਹੀਦਾਜ਼ੀ24ਅਪ੍ਰੈਲਬ? ੯੯ਈ:ਅਹਿਦਨਾਮੇ ੬ ਈਸਨ੧੮੯ ਈ: ਦੇਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦੀ-ਚੌਥੀਸਰਤਦੇਅਨੁਬਾਰਅਪਣਾਇਲਾਕੇਖੋਚ ਕਰਅੰਜੀਫੌਜਦੇ ਦਸਤੇਰਸਦ ਆਦਿਕ ਸਾਮਾਨਕਰਦਾ ਘਮਸਨ?੮੨੮੬ਦੇ (ਅਲਟਨ ) ਜਾਹਰੀਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰਹਰਤ-ਸੈਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਦੀਸਦਕੜਦਾ ਤੇਲਜਾਮ ਮੌਰ ਹੁੰਦਲਕੇਓਸਨੈਕਰਨਲਮਈ ਕਿਸਾਹਿਬ ਕਪਤਲਮੇਲੀਸਾਹਿਬ ਮੇਰ ਡਟੁੱਟਜ਼ਾਹਿਸ਼ਆਦਿਕਾਡਿਮਾਂਦੀਅੰਤਾਲੀਵੀਜ਼ਿਆਂਪਰਭੀਜੈਚਾਹੀ :: ਉਤਰਸਦਕੀਤੀ ਮੋਰ ਆਪਹਾਜਰਜਾ ਜਪਿਓਦੋਰਾਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘਜਰਕਾਰਰੇਜੀਦਜਾਨਲਮੈਂਔਰਹਤੈਸਬਤਰਾਂਸਹਾਰਔਰਓਸਦੀ ਓਦਿਸਾ ਗੁਜਰਰਹੀਮੋਦੋਹਾਕਮਾਂਦੈਤਾਬੇਦਾਰਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਝੀਓਜ਼ ਨੋਅਪਣੀ ਤਰੋਫੈਸਰਕਾਰਅੰਦੇਹੁਕਮਦੀਤਾਮੀਲ ਕਰਨੋਈਸਰਨਹੀਛੱਡੀਏ ਤੱਅਪਣੇ-ਇਲਾਕੇ ਖੋਦਲਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਮਤਬਰਕ੍ਰਿਪਾਰਾਮਆਦੇਕਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀਫੌਜਦੀਦਦਤੇ ਸਿਵਲਈਰਸ਼ਦ ਆਦਿਕ ਸਾਮਾਨਕਰਦੇਸਤੋ-ਰਖੇ ਊਪਜਿਨੇਮੈਬਡੀ ਫੋਰਡੈਤਰੱਦਦ ਨਾਲਬਤਕੁਛਜਮਾਂਕਰਦਿਤਾ।ਦੂਜੋਲਾਹਿਅਪਣੌਤੇਦਰਬ ਲਹੌਰਦੀਫੌਜਦਾਂਭੇਦਰਅੰਜੀਨੂਦੇ-ਚਤਤਪਰਡੈਚਿਠੋਆਂਢ ਲੇਡੀਸਤੀਹਰਕਾਰੇ ਰੱਖਛੜੇ ਜੋਹਰਰੋਜਪੰਛੀਖਤਫੀਰੋਜਪੁਰਮੇਜਰਐਕਸ ਸਾਹਿਬਤੇਲਫਟੈਕਨਿਗਹਮਸਾਹਿਬਪਾਲ ਪਹੁੰਚਾਹੁੰਦੇਹਿੰਵੇਲੇਓਡੀਆਂਦਾ । ਹਮੇਜਹਿਰੀਲਾਰਸਾਹਿਬ ਨੇਡੀਅਪਨੀਰਪੋਲਿਖਾਅਲਈ ਏਕੁਲਰਾਜੇ ਤੋਂਬਰੀਭਾਰਹੋਈਨਿਸ਼ਵਕਤ23ਦਸੰਬਰਸੰ੧੮੪੫ਇਕੋਕੀ ਪੁਲਦੀ ਫੌਨਪੁੱਛੇਰਾਜੇਆਪੇ ਰੰਥੋਂ ਕੁਰਕਰਕੇਜਰਦਾਰ ਜੋਧਸਿੰਘਪਾਸ ॥ ਤੌਰਦੇ ਮੁਕਾਮਪਲੀਗ੬ਬੀਓਆਪਹਿਲੀਫੌਜਜ਼ਦਓਸਦੇਹੁਕਮਤੋਂਬਾ ਤੌਲੀਆ,ਓਸੇਵਡੋਦੌੜਕੋਅੱਗੈਫੌਜਵਿੱਚਅਪ-ਇਲਾਕੇ ਪੱਖੋਵਾਲ . - - - - - Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org