ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/679

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਸਜ-ਭਾਰ੩ (੬੬੦) ੧੮eਈਤਮਿਸਟਰ੬ਡਬੰਬਾਹਿਅਤਊ: ੧੯੯੬ : ੩ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ੧੮੬:ਡਕਮੇਜਰਮੇਸੀਝਾਹਿਬਰੌਅਬਜਾਜ਼ਯੋਘ { "ਜਾਹਿਬਅੰਗੇਜੀਫਰਜ਼ੀਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਆਪਏਸਬਤਰਾਂਮੈਜਬ ਅਪਣੀ ਤਦੇ ਕੰਮਾਂਨੂੰਸੰਭਾਲਲੈਵਲਾਇਕਵੈਖੇੜੀਕਰਮਚਲਹਿਰਹਾ ਚਲਫਗਵਰਨਰਪੰਜਾਬਨੇਕਨਵੈਬ:੧੮੯੦ ੬ ੩ਦਾ ਕੁਲਏ ॥ ਤਰਰਾਜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰਢੋਕਰਉਪਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦੀਆਜ਼ਾਫਏਮਾਫੀ ਨਾਲਕਰਨੀਅਪਣਾਅਹਿਲਕਾਰਦੀਵਾਨਰਾ ਬਰਾਦਾਬਦਰਭੜਥੋਂ ਆਦਿਕਾਂਦੀਸਲਾਹਮਾਸਤਵੇਚਲੰਦੇ ਰਹਿਣਾਤੈਨੌਕਚਾਲਚਲਣਵੇਂ ਮਖਰੇਮਾਲਹਰਵਕਤਰੱਖਣਾਏ:੧੯੪੭ਥਿਕੋਰਾਜਾਜਗਜੀਤਸਿੰਘਜ਼ • . ਹਿਬ ਨੇਹੁਕਮਦੀਬਾਗਬਵਿੱਚਲੈਂਦੇਸ਼ਾ ਅਪਣੇਲਾਇਕਲਾਇਕਅਨਿਲਕਾਰਾਂਦੀ ਕਦਰਸ਼ਕਰਕਤਲਬੀਬਧਾਕਰਜੋਜੋਹੋਕੋਈਤਦਬੀਮੂਲਕਦੀਡੇਰਖਾਸਤ ਉਨਤੀਕਰਨਲਈਬੁੱਢੀਸੋਬੀਕੀਤੀ ਗਈਫੋਰਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਆਦਿਕਹਿੰਦੀ । ਸਿਤਾਨ ਦੇ ਉਜਾਗਰ2 ਸ਼ਹਿਰਾਂਦਾ ਸ਼ੌਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿਦਾਸਪਰਦੇਸਫਿਰਤੌਲੀਆ ਕਲਬਧਦੀਹੈ।ਜੈਸ਼ੇਰਾਨਾਭੋਜਦਾਬਚਨਹੈਮਵੇਅਨੰਪੰਡਤਮਝਚੁਬਾਰਾ । ਗਣਾਰਾਜਭਾਸ਼ਾਅਨੇਕਸਾਬਝਾਣੀਏਲੋਕਤਾਚਾਰੂਮਨੀਛੁਟੈੜੇ। ਈ:੧੮੯ਈ:ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਦੀਕਾਲੌਮੀਟਸਤੋ ਇੱਕਲਖਰੂਮਾਚੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇਜਟੋਦੀਬਾਕੀਝਣਧੀਰਸਿੰਘਮਅਏਨਾਲਣ5ਓਦੋਬੰਦੋਬ . ਸਤੰਕਰਮਜੋਗਈਮਾਝਦਾਰਬਨੀਤੀਲਾਇਕਜਮਕੇਏਏਏਸ਼ੌਜੂਨੋਸ਼ੌਕਈਜਲ ਗਤਕੇਏਸੜੇਐਕੀਤਾਜੋਈ ਖ਼ਬਰੱਖੰਤੈਰਾਜਾਦੀਈ ਈਬਹੁਤਕੀਤੀ ੫੧ ਮਾਲਕ ਉਸਦੀਵਾਨਰਾਜਬਨੇਰਮਾਲਕਪੂਰਬਲੇਦੇਕੰਮਬਹੁਤਕਨਵੈਫੈਨੇਹਲਾਉਦੇਸ਼ਤੇ--- ਆਖਰਜਦਏਸ਼ਨਸਬਕੈਮਦੇਛੱਡਕੈਸ਼ੀਨਿਵਾਸਕ ਲਜ਼ਾਤੀ ਤੱਪਸ ਸਿਡ:੧੮੭ ਈ:ਉਥਾਪਨਕੋਝਾਇਜਹਿਬ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟਸਤਦੀਵਨ-ਜਲਦੀਪ : ਨਸ਼ਨਕਰਕੇਓਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀਵਨ ਮਥਰਾਜਪੂੰਜੋਇਲਾਡੋਮਵਧਦੇਣੌਤjਵਿੱਚਓਸਵੀਰਾਂ ਦੀਵਾਮਬਤਾਜੋਅਬ ਓਸ਼ੋਅਹੁਦੇਪਕਾਉਹੈxਔਰਦੀਵਾਨ-ਮਜਲਦੀਰਾਇਡਏਕ ਮਾਮਲੇ ਸਤਲਈਜਾਂਦੀਹੈ।ਜ਼ਖਮਰਲਝiਉਦੀ ਰੌਣਕੈਸਰੂਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਲਕਾਰਲਾਇਕਸੁਮਕੇਤੁਲਰੀਆਂਮਾਰਤਾਂਬੇਬੀਕੋਅਪਰੇਆਮਲੇਵਿੱਚ ਏਥੇ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਂਦੇਹਨਤੇਜਿੰਦਦੇ ਹਨ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org