ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/763

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਸਾਗੁਰ੩ (੧ ੪੪) ਪਰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂਓਏਗੱਲਵਾਮਾਲਛਪਾਛ੫ਸਤਲੁਜੋਰਹੋਕੈਫਰੀਦਕੋਟ ਆਂਦਾਇਲਾਕਾਛੀਨਦੇਹੋਏਥਨੇਸਰਇਨਕਰਸ਼ਾਹਾਬਾਦਨਾਉੜੇ ਬਬਨ ਸਿੱਖਾਂਸਰਦਾ ਨੂੰਅਪਣੇ-ਬਣਾਵੈਰਾਕੇਭਾਗਸਿੰਘਨੂੰੜੇਤ ਸਿੰਘ ਭੜਾਣੀਏਨੂੰਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜਕੇਮ ਹਾਂਰਾਜੇਸਾਹਿਬਘਮੁਲਾਕਾਤਵਾਸਤੇਬੁਲਾਯਾਓਬੇਸਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਝੇ ਦੀਈਲਖਨੌਰਗੁਰਦੁਰੇਜਾਉ-ਪਟਿਆਲੇਵਲ੍ਹੇਤੇਲਹੌਰਵਥੇਦੋਹਾਂਰਾਜ ਦੀਮੁਲਾਕਾਤਤੇ ਪੰਗcਦੋਸਤੀਲਿਖਾਪੜੀਨੋਮਧਰਮਓਥੇਹੀਬੇਦੀਸਾਹਿਬਨੂਰੇਚਰ ਰੰਖਕੇ ਹੋਏ।ਬਲਕੇਅਹਿਦਨਾਮੇਬੀ੫ ਨੁਵੰਬਰਬੇਦ ਈ:੨੪ਮੱਘਰਸ਼ ਨੇ ੧੮੬੫ਇਕੋਕੋਹਾਪਾਮਾਂਡੋਦੋਸਤੀਯਮਰੱਖਣਉਲੇਖੇਗਏ॥--ਜੰਦਪਜ • • ਹਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀਯਮਹੋਕੋਲਿਖਤਾ ਪੈਗਈਆਂਪਰਅੰਦੋਵੈਹਾਂਰਾਜੇਸ਼ਾਨੀ ਹਿੱਸੇ।ਅਪਣਾਉਲਾਰਹੇਸੇ-ਪਟਿਆਲੇਵਾਲਾਏਹਸੋਚਦਾ ਕਿਮੇਐਤੇ ਕੀਏਸ਼ਜੋਰਾਵਰਤੋਂਬਚਜਾਣ ਤਾਂਫੇਰਸ਼ੀਦਦਗਾਰ ਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਨੂਝਣਾਕੇਝੇ ਸਨੂੰਅੰਗੂਠਾਦਿਖਾਵਾਂਗਾ-ਤੇਰਕਾਰਲਾਹੌਰਏਹਚਾਉਦੇਸ਼ਕਿਸਤਲੁਜੋਪੂ ਰਬਦੱਖਣਟੈਨੀਏਰਮਾਤਬਰੈਜੇਕਰਹਰਈਬਰਾਮਿੰਬਆਰਹੇਗਾ ਤੇਰੀਟੋਸਤੀ ਸਹਾਯਤਾਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਤੇਕਾਯਮਰਹਿਕੇਅੱਗੇਨਾਮਿਲੇਗਾਹੋਰ ਜੇਤੇ ਛੋਬਰਦਾਰਤੇਜੇਮੇਥੋਂਗਹਫੇਰਏਲੀਅੰਗੇਜਾਂ ਨਾਲਣ ਹਿਸਲਾਨੇ ਹੋਊਏਸਤਰਾਂਜਮਨਾਂਤਕਖਾਨਬੇਦੇ ਰਾਜਦੀਹਦਕਾਇਐਹੋਜਾਉ ਜਵਸਰਕਾਰਏਹੋਜੇਹੇਬਾਨਣੂਬੇਨਕੇਤੇਸਰਦਾਰਗੰਡਾਸਿੰਘਨੂੰੜਮੁਲਕਬੂਝ ਣਾਪੰਜਹਜਾਰਫੋਜਸਮੇਤਅੰਝਾਲੇਐਂਡਹਿਆਪਰੀਇਨਕਲਹੌਰਰੁਚਲੇ ਗਏਜਕਾਰਲਾਹੌਰਹੇਗਏਛੋਟੂਲਕੇਰਾਮਾਂਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ । ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕਤੇਮਜਹਬਦੇਲੇਹਾਜਨੇਮਧਰਮਲਿਖਤਪੜਤਸਬਨਾਉੱਤੇ ਪਾਕੇਸ਼ਬ ਅੰਗੇਜਾਂਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰਆਰਮਾਕਾਰ ਬਣਗਏ। ਅੰਮੀਗਰ ਐਟਨੇਬੀਬਹੁਤ ਛੇਤੀਖੁਸੀਦੇਸ਼ਾਬਏਨੇਦੀਦਰਲਤਮਨਜੂਰਕਰਕੇਕਰਨੈਲਲੋ ਅਖਤਰਬਾਹਿਬਨੂਸੰਤਹਕਾਰਫੌਜਸਮੇਤਏਨਾਂਰਾਮਾਂਦੇਸਾਬਤੋਰਦਿੱਤਾ।ਛਪਾ ਛ੫੧੫ ਫਰਵਰੀ ੧੮੯ਈ:32੧੬:੧੮੬ਮਝੇ ਕੋਲੁਟੇਹਾਟੇਪੁਰ ਕਿਰਾਜੇਭਾਗਊਘਨੌਜੋਸਕਾਆਖਾਂਸਰਕਾਰਲਾਹੌਰਸੀ ਅਪਣੇ-ਇਲਾਕੇਚੇ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org