ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/824

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:ਗੁਖਾ:-ਭਾਰ੩ ( 4) ' ਖ਼ਤਰਲਿੰਘ ਕੋਟਲਨਾਮ ਬਦਲੇਹਨ।ਸਰਤਾਂਦਾਮਯਮੁਨਸਬਦਾਇਕੋਜੇਹਾਹੈ।ਤਾਂਹੀਉਨਾਂ ਦੇਬਿਤਗੁਰਮੁਖੀਚਖੁਲਾਸਨਹੀਲਿਏਹੋਖੁਲਾਸਾਓਨਾਂਦੀਲੰਨਦਾ ਤੇਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਟੀਵਸਾਹੀਏਸਏਸ਼ਹਿੰਦੁਸਤਾਨਹੋਰੇ ਜੰਦਰਾਜਾਨਾਭਾਹਮੇਜ਼ਖੈਰਖ਼ਾਰਮਕਦਰਸ਼ਕਾ ਦੇਰਹੇਹਨਤੂਰਾਜਭਰਪੂਰਨੈਸ਼ਭਤੋਖਧਕੇਤਨਸ਼ੇਖੋਰਹੀਮਦਕਦਿਖਾਈਤਾਂਤੇਏਬਜੀਤਜਲੀਖੁਸੀਵਾਸਤੇਪਸੰਦ ਖਮਈA:੧ceਈਕੋ ਮੁਅਸ਼ਿਮਲੇਸ਼ਾਹਿਬਬਹਾਦੁਰਵੈਸਰਾਇਰੀਤਰੋਫੈਮੁਹਿਰੀਰਜੇਭਰਪੂਰਬਿਘਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏਨਾਂ ਦੇ ਰੂਸੀਇਲਾਕਾ ਗਵਹਿ ਬਖਹੋਏਰਾਜੇਸਾਹਿਬ ਤੇ ਏਸਦੇ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਕਬਜੇਹਕੂਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂਰਹੇਗਾ। ਦਫ੧)ਰਾਜਾਸ਼ਾਹਿਬਨੂੰੜੇਏਸਵੈਟਰਸ਼ਾਂਨੂੰਜੋਅਪਰੇਰੂਸੀ ਇਲਾਕੇ ਪਰਖਰਹੇਤੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਦੇਬਖਹੋਏਇਲਾਕੇਪਰਹੇਗਾ ਔਰਜੋਸ਼ਭਦੇਇਨਕੇਜੈਲਦਾਰਹਨਓਨੂੰਏਨਾਤਾਬੇਦਾਰੀਖਿਜਮਤਗੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰਨੀਵਾਜਬਹੋਵੇਗੀ।ਦਫਾ(2) ਰਾਜਾਸ਼ਾਹਿਤੋਂਯਏਨਾਂਦੇਵਾਸਾਂਤੋਜੈਲਦਾਰਾਂਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਤਾਬੇਦਾਰਾਂਤੋਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਤਰਾਂ-ਦਾਖਰਾਜਬੀਬਰਕਾਰ ਨਾਲਵੇਗੀ)- 3 ਗ ਟਿਅੰਗੇਰੀਕੋਲਸ਼ੇਖਨਜੂਰਜ ਨੂੰ ਹਿਬਔਨਕੋਵਰੁਨੂੰਅਪਣੀਘਾਸਤੇਵਰਾਸਤ : ਹਮੇਸਰੰਖਣਵਾਸਤੇ ਨਾਹਰੇਖਾਬ ਉਤਾਨਵੇਂ ਖਾਨਦਾਨਟੂਲਵੇਰੋਜੇਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ-ਓਸਨੂੰ ਅਪਣਾਜਾਨਸ਼ੀਨਮੁਤਬੰਨਕਲੀਆਕਰੇਂਜੇਕਰਕਦੇ ਕੋਈਈਨਗੇ ? ਦਾ ਬੇਉਦਮੁਤਬੰਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਗੂਜਰਜਾਵੇਤਾਂ ਓਸਬੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇਆਨੂੰਤੇਰਾਜੇਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਖਮਾਰਗੋ ਹੈ ਗਾ ਕਿ ਗਰੁਟਬਾਥਰਾਇ ਮਿਲਾਕੇ ਟੂਲਬੰਤਾਜਨੂੰਲਾਇਕਦੋਖਣਾਓਬਡੂੰਗਬਾਸ਼ੀਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਤਬੰਨਾਕਰਨੇਪਰਸ਼ਾਨਾਸ਼ਾਰੀਆਮਦਲੀਮਾਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਨਜਰਾਨਾਬਰਕਾਰਦੇਹੋਵੇ É -ਦਫਾ(੪) ਬੰ: ੧੯੪੭੯:ਕੰਜੋਗਟਨੇਰਾਜ ਭਨੁਖੁਨਦੀ ਬਜਾਸੁਤੰਦੋਫੋਬਰਜਰੰਮਾਓਗ - ਹੁਕਮਮਨਸੂਖਯਾਡੇਟਖੋਲਕੇਤੁਕਤਜਾਂਦਾਹੈਕਰਾਜਾਨਾਭਾਨੂੰਖੁੜੇਮਾਰਣਸੁਤੰਖਤਰਰਹੇਗਾ। | ਔਰਜੋਕੋਈ ਅੰਗੇਜ਼ੀਰਯਾਦਾਗੁਨਾਹੀਮਾਬਤ ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆਜਾਓਸਨੂੰ ਬਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਹਿਊਜ਼ਿਕਾਇਦਾ ਮੁਰਸ਼ਆਨਰੇਬਲਕੋਰਟਆਫਡਾਇਰੈਕਟਜ਼ਗਵਟਮਦਰਾਸਨੰਬਰ੩ਪਹਿਲੀਜੂਨਈ<3 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰਰਾਜਮਾਹਿਬਅਪਣੀਪਇਨਸਾਫਦੇਕਰਖੁਰੱਖੇਗੇ ਆ ਬਧਾਵੰਤੇਜਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਰਦੇਹਨਕਿਅਸ਼ੀਅਪਣੇ ਰਾਜਕੁੜੀਮਾਰਟਦੀਸ਼ਤੀਹੋਤੀਬਰਫੋਰੋਬੀਟੀਮਉੱਕੀਊਕਰਦੇਵੈਅਰੋ । ਏਹਕੰਮਕਰਨਵਾਲਮੀਊਕਰੜੀਸਜਾਦੇਵੋਗੇਦਰ ਨਾਭੇਜਾਸਾਹਿਬਨੂੰਗਵਰਮਿਟਿਕੀਪੇਖਾਹੀਮਨੋਡੋਨੋਥੇਵਾਮਦ ਕਰੋਕਦੇ ਨਾਹਟਹੋਵੇਗਾਦ(€)ਜੇਕਕੋਈਰਾਨੀਏਸ਼ਮੁਲਕਉਤੋਰੜੇਆਵੇਤਾਂ ਰਾਜਾਸਾਹਿਬੇਕਅਪਣੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜਸਮੇਤਅੰਗੇਜੀਫੌਜਦਾਸਾਥੀਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾਔਰਅੰਗੇਜੀਫੌਜਵਾਸਤੇਦਭਾਬਲਦਾਰੀਆਵਿਕਰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦਦੇਣੌਲਾਨਾਰੰਗੇ-ਟ੭) ਗਵਰਟਅੰਗੇਸੀਰਾਜਸਾਹਿਬਦੀਪਜਾਯਾਮਾਫੀਰਾਂਜੇਲ਼ੇ ਨੂੰ ਦਾਦੇਯਾਸਬੰਧੀਆਨੌਕਰਾਂਦੀਦਧਾਇਕਾਯਤਨਾਮਣੇਗੀ-() ਗਵਅੰਜ਼ੀਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਸਦੇ ਘਰਖਾਨਦਾਨਹਮੇਸਲੇਹਾਜ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀਏਵੈਹਾਮਵਿੱਚ ਕਦੇਦਖਲਨਾਦੇਵੇਦਨਾ # (੯ਸੜਕਟ੍ਰੇਲਅਸ਼ਟੇਸਨਖ਼ਰਸਤੇ,ਤਿਗੂੰਦੇਣਾਉਲਈਰੋਚੀਜਰਕਾਨੂੰਗੀਏਸੋਤਾਂ ਭਾਊਬੇਕ ਨੂੰ ਦੀਕੀਅਤ ਸੰਕੇਮਾਸਤ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਖਦੇਵਤੇਜੇਏਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀਨਲੋੜ ਹੋਊਸੋਜਾ # ਮਾਹਿਬDਕੀਮਤਲੇਕੇਦ੧੦)ਰਾਜਾਸ਼ਾਹਿਬ_ਏਨਵੇਵਰਸ ਹਮੇਸ਼ਰਕਾਰਦੇਮਦਦਗਾਰਖੈਰਖੂਹਰਹਿਣ ਦੀ ਐਵੇਨਾਇਜਭਲਾਈਉੱਨਤੀਕਾਇਅਰੰਸਬਰਾਬਰਕਾਰਮਨਜੂਰਹੋਵੇਗੀ-ਰਾਜਾਸ਼ਾਹਿਝਨੂੰ ਏਨ ਨੂੰ Pਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰਅਮਨੋਭਾਦਸੂ,ਕਪੂਰਗੜਧਨੌਲਜੇਮਸਪੁਲੋਹਟਬੰਦੀਭਾਈਰੂਪਾਅਦਿਰ ਰੂਸੀ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮੁਸਖੇਡਜੇਸ਼ਾਇਘਾਹੇਤੇਸਾਹੀਇਰਸਤੜੇਮਾਫੀਰੀਜੈਲਵਲੋਂ Lਬਾਜਗੁਜਾਰਦੇਸ਼ਿਘਾਰਦੁਲੇਮ,ਲੋਦਿਘਰੀਏ,ਗੁਮਵਾਬਉਰਹੇਗਾ-ਔਰਣੇ Digitized by Panjab Digital LibraryI www.panjabdigilib.org