ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/851

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ)-ਭਾਰ੩ ੮ ੩੨ )

ਜੀਦ)

3 6 ਦਾਬਾਦ ਖਉਰਦੂਲਫ ਨੰਬਰ ੪੨੮ ) - ਮਰਾਜੇਸਰੂਪਨਗੁਜਰਾਤਦੇ ਵਿੱਚਬੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਜੀਦੀ ਮਦਦਮਰਜਾਣਾਤਮਾਪੰਤੁਸਰਕਾਰਮੇਨ ਲਹਣੇ )- ਰਾਜੇਸਰੂਪਸਿੰਘਨੇਅਪਣੀਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਅੰਗੇਜੀਕਾਇਦੇਬਰ ਸ਼ੁਰੂਕਰਖੇਲੇਜੇਬਕਰਕੇ ਕਈਕਿੱਥੇ ਕਜੀਏੁਦੇਰਹੇਜੇ ਵਿਚੋਂ੧੮੧੧ਬਿ:ਤੇ ਸਿੰ੧੮੫੪ਈਕੋਬਾਂਗਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਬਤੀਭਾਰੀਬਗਾਵਤ (ਖਰਾਬੀ) ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੰਨੇਜੇ ਦੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀਚੌਧਰੀਭੂਤੇਨਗਾਹੀਆਆਦਿਕਸ਼ੇ -ਰਾਜੇ ਦਾਤਸੀਲਦਾਰਜ਼ਮੀਨਦੀਮਿਣਤੀਕਰਰੈਹਾਮਾਰਦੇ_ਹੋਰਬੀਲਬਰਾਦੇਨੌਕੇ | ਮਾਰਕੇਟਿਚੋਕੰਢਦਿੰਤੇਕਈਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਜਬਣੇਦਕੋਟਖਾਈ ਕਾਇਮਕਰਾਂ ਕੋਆਕੀਹੋਬੈਠੇਚਾਰਹੀਨੇਰਾਜੇਸਰੂਪ ਸਿੰਘਨਾਥੁਲਤ੍ਰੈਗੁਲਾਬਠਿੰਘਕੁ ॥ ਦਾਨਆਦਿਕ੮੩ਆਦਮੀਅਰੇਬਹੁਤਜਖਮੀ ਹੋਏ।ਕਿਉਕੇਓਬਰਬੇਬੁਖਾਰਜਟਵੇ | ਕੰਪੋਹੀੜਾਂ ਪਟਿਆਲੇਤਦੋਪਲਟਣਾਚਾਰਤੋਪਾਮਦਦ ਪਹੁੰਚਗਈ। ਫਿਰਬੀਰੀਜੰਗਹੋਯਾ ੧੭ਆਦਮੀਫੌਜਪਟਿਆਲੇਦੇ ਮਾਰੈਗਏਤੇਜ ਹੋਏ)-ਪਰਫੜੈਰਾਜੇਸਰੂਪਮਦੀਹੋਈਲਜੇਵਾਟਾਂਪਿੰਡ ਉਜਾਕੇਨੇਗਾ ਹੀਏਆਦਿਕਬਹੁਤਆਦਮੀਆਂਊਫੜਕੇਬਖਤਬਜਾਦਿੱਤੀ ਗਈਮਏਜੰਗਦੇਗੀ । ਅਜੇਤਕਓਸਦੇਸਰ ਲੋਗਗਾਉਦੇ ਹਨ। :੧੯੧੪.ਤੈ:੧੮੫੭ ਈ:ਕੋਜਦਰਬੀਆਦਾਗ ਹੋਯਾਬੀਰਾਜੇਸਰੁ ॥ ਘਨੌਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਦੀਸ਼ੇਰੋਪਰਹੌਕੇਹਹਿਮਦਦਕੀੜੀਆਘਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦੁਰਅੱਠਸੌਸਿਪਾਹੀਅਪਣਾਪਖਾਨਲੈਜਾਕੋਪਹਿਲੇਸ਼ਹਰਕਰੇ ਨਾਲਤੋਛਾਉਣੀਬਏਡੇ ਨਾਲੇਬਾਗਪਤਦੇਪੁਦੀਰਖਣਾਲੀਕੀਤੀਲਤੋਂ ਪਦਾਗਦਰਬੀਦਬਗੈਆ -ਫੇਰਜੀਦਦੀਫੋਜਨੈਅੰਗੇਜੀਫੌਜ ਦਿਅੰਗੇਜਾਕੇਐਡੀਹਿੰਮਤਕੀਜੋਸੰਭਾਲਕਾਤੇਰਾਣੀਬਾਗੀਆਂਤੋਂਛੀਨਕੋਸ਼ ਕਉੱਤੇਅਖਵਾਦਖਲਕਰਤਾ)- ਅਨੇਕਅੰਗੇਜਾਨੇਜੋਵਿਚਾਰੇਮਾਰੇ। ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਸ਼ੇਏਸ ਫੌਜਟਿੱਚ ਆਕਜਾਨ ਬਚਾਈਡ-॥ ਜੁਗਨੂੰ . ਰਾਜਾਸਰੂਪਨੇਅਪਣੀ ਫੌਜਸਮੇਤਅਲੀਪੁਰਉੱਚਕੋ ਉਨਕੋਸਰਾਜੋ ਬਾਦਲੀਦੀਲਈਰੀਜਿਸਦੇਬਦਲਸਾਹਿਬਮਾਂਡਰਇੰਚੀਫਨੇਜੀਦਦੇ Digitized by Panjab Digital Library www.paniahdigilib.org