ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/991

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ)-ਭਰ੩ ੨) ਮਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ੪੩੮} ਬਬਹੁਤ ਖੁਲਾਸਾਰਹੈਪਏਹਸਿੰਘ ਅਜੇਤੰਦੂਮਤ ਨੂੰਛੱਡ ਨਹੀਸੰਕੇਜਦਏਸਦੇਸ਼ਊ ਅੰਗੋਰਾਜਹੋਵੇਗਾ ਸੋਬਰਸਦੇਅੰਦਰਏਸਬਲੋਗਅੰਜੀਰੀਕੋਪਰਆਜਣਗੇ ਓਹਦੀਰਘਬੀਲਾਟਸਾਹਿਬਦੀਹੁਣਸਫਰਹੀਹੈ। ਓਸ਼ੇਸਮੇਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰਪੀਰਮਹੁੰਮਦ ਖਾਂਸੁਲਨਮਹੈਮਦਦੀਭਾਈਓਸਨਾਥੂਨਾ ਰਾਹੋਕੇ੧੦ਹਜਾਰੂ ਅਸਵਾਰਬਾਰਕਜ਼ਈਆਂਲੈਕੈਲਾਹੌਰਮਹਾਂਰਾਜੇ ਪਾਸਆਯਾਕੋ . $੮ | ਰਘੋੜਾਜਿਸਦੀ ਚਾਹਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂਰਖਦਾਸੀਇੱਕਖੁਰਾਈਜੜਾਊਤਲਵਾਰਦਸ਼ ਹਜਾਰ ਕੀਮਤਦੀਮਹਾਂਰਾਜੇਦੀ ਨਜਰਕੀਤੀ।ਓਸਨੇਜੰਗਲਈਮਦਦ ਮੰਗੀ।ਮਹਾਂਰਾਜ Aਨੇਦੋਹਾਂਭਾਈਆਂਇੰਚਮੇਲਕਰਾਤਾ) - ੧੮ਚੇੜਨੂੰਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਲਾਟਸਾਨੂੰ ਬਨੂੰ੧ਹਾਬੀ ੫ ਘੋੜੇ ਚਾਂਦੀਸੋਨੋਦੇਬਾਜਸਮੇਤ ਤਲਟਰਜੜਾਊਕਈ ਦੁਸਾਲੇਕਸਮ ਡੀਤੇMਲਤਦੂਜੇਅੰਗੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰਦੇਕੇਦਕੀਤਾ।ਬੇਹੋਸਐਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇਹੋਕੇਜਦਲਾ ਸਾਹਿਬਨੌਮਹਾਂਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਲੰਬੀਚੌੜੀਮਹਿਮਾਬਰਨਨਕੀਮਹਾਂਰਾਜ ਬੋਲੇਏਹਨੇਰੀਪੁਰੀਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕ੍ਰਿਪਾਹੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂਕਿਆਚੀਜਿਰਦੀਆਪਣਾ ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏਹਲਬ ਤੁਸੀਮਾਕਰਦੇਹੋਸਾਦੀਆਦੇਸਮੇਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੁੰਜਪੇਹੋ ਏਸੇਲਈਐਬਰਕਾਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀਨੂੰਅਪਸਰਾਪਕਅੰਤਮੰਨਦੇਹਾਂਪਏਹਗੰਲਬੁਣੇ ਲਿਤ ਭੋ | ਕਿਲਾ ਬਡਾ ਖੁਸ਼ੀਯਾਹਜ਼ਾਦਾਸ਼ੇਰਸਿੰਘਤੇਰਾਗੁਲਾਬਘਓਸਸਤਲੁਜਤਕ ਛੱਡਣਗਏ)- ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਦੇਹ ਤੌਂਜਾਵੇਗੀਬਰਦਾਹਰੀ ਹਰੀਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇਹੱਲ ਕਰਕੇ੭ਬੇਲਾਖ ਸੰ੧੮੯੪ਇਡੂੰਜਮਰੋਦਕਾਬਲੀਆਂਤੋਂਛੁਡਾਲੀ ਭਾਰੀ ਤਾਏਹਬਣਕੇਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂਅੱਗਭਬੂਕਾਹੋਕੇਚੜਆਯਾਤੇ ਦੇਸ਼ਇੰਚ ਚੰਡੋਰਾਫੇਰਉ | ਡਾਕਿਐਤਕੀਸ਼ਿਫਦੀਨ ਮਜਹਬਦਾਰਕਾਫਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂਲੂਐਂਕਰਨਾ ਹੈ ਭਿਸਤਦੇਦਰ ਵਜੇ ਖੁਲਣਗੇ ਜੋ ਕੋਈਦੀਨਦਾਰਦੀਨਇਸਲਾਮਵਾਸਤੇਮਾਰੇ ਮਰੇਗਾਜ਼ਬਿਨਾਪੁਛੇਵੇ ਸਤਜਾਏਗਾ।- ਏਡੌਡੀ ਬੁਣਸੁਣਬੇਅੰਤਪਣਗਾਨੇਬੰਨਕੇ ਗਾਜੀਤੇ ਦੀ ਬਣ2 ਅਪ2ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚ ਸਸੜ ਲੈਕੇਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਲਈਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਢੋਲਮਾਰਦੇ ਚਲੇਆਏ।ਹਾਜੀਪਾਂਕਾਕੜਦਹਜਾਰਮੁਲਖਈਏ ਨੂੰਲੈਕੇਜਮਰੋ ਆਉੜਮਾਰ-੧੩ਕੰਤਕਨੂੰਤਿੰਨ ਪਹਿਰਭਾਰੀਰਹੋਯਾ ਸਿੱਖਜਿੱਤੇ।੧੪$ਤੀ ਹਜਾਰਪਰ ਆਪਹੁੰਚਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂਹਾਜੀਪਾਂਉੱਠ ਪਦੋਪਹਿਰ_ਕਤਾਂਜੋਗੋ ਰੰਗ ਕਰਨਾ } Digitized by Paniah Digital Library / www.panjabdiqilib.org