ਪੰਨਾ:ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ.pdf/1275

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

(੧੨੪੩)

ਕਰਤਾਰਾ॥ ੩੭੮ ਮੋਰੱਛਾਨਿਜਕਰਦੈਕਰਿਏ।ਸਕੁਥੈਰਨਕੋਆਜਮੈਂ ਤੇ ਘਰਿਏ। ਪੂਰਣਹੋਇਹਮਾਰੀਆਸਾ। ਤੋਰ ਭਜਨਕੀਰਹੈਪਿਯਾਸਾ॥ ੩੭੯॥ ਤੁਮਹਿਛਾਡਿ ਅਵਰਨਧਿਯਾਊਂ। ਜੋਬਚਾਹੋਂ ਸੁਤੁਮਤੇ ਪਾਊਂ॥ ਹੈ। ਸੇਵਕਸਿੱਖਹਮਾਰੈ ਤਾਰਿਅਹਿ। ਚੁਨਿਚੁਨਿਸੱੜਿਹਮਾਰੇਮਾਰਿਆਹਿ!! ਦੇ ੩੮॥ ਆਪਹਾਥਦੈਮੁਝੈ ਉਬਰਿਐ। ਮਰਨਕ ਲੜਾਸਨਿਵਰਿਐ। ਹੂਜੇਦਾਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ। ਅਸਧੁਜਜੂਕਰਿਅਹੁਰੱਛਾ॥੩੮੧॥ ਰਾ ਤੋਂ ਖਿਲੇਹੁ ਮੁਹਿਰਾਖਨਹਾਰੇ। ਸਾਹਿਬਸੰਤ ਸਹਾਇਪਿਯਾਰੇ। ਦੀਨਬੰਧੁਦੁਸ ਦੇ ਟਨਕੇ ਹੰਤਾ। ਤੁਮਹੋਪੁਰੀਚਤਰਦਸਭਾ॥੩੮੨॥ ਕਾਲਪਾਇੜ੍ਹਮਾ ਬUਧਰਾ। ਕਾਲਪਾਇਸਿਵਜੀਅਵਤਰਾ। ਕਾਲਖਾਇਕ ਰਬਿਸ਼ਨ ਲਾ ਕਾਸਾ।ਸਕਲਲਕਿਯਾਭਮਾਸਾ॥ ੩੮੩॥ ਜਵਨਕਾਲਜੋਗੀ ਚ ਸਿਵਕੀਯੋ। ਬੇਦਰਾਜਮਾਜਥੀਯੋ। ਜਵਨਕਾਲਸਭਲੋਕਸਵਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰਹੈਤਾਂਹਿਹਮਾਰਾ॥ ੩੮੪॥ ਜਵਨਕਾਲਸਭਜਗਤ ਬਨਾਯੋ। ਦੇਵਦੈਤਜੱਛਨਉਪਜਾਯੋ ਆਦਿਅੰਤਿਏਕੈਅਵਤਾਰਾ | ਸੋਈਗੁਰੂਸਮ ਨੂੰ ਝਿਯੋਹਮਾਰਾ॥੩੮੫॥ ਨਮਸਕਾਰਤਿਸਹੀਹਮਾਰੀ॥ ਸਕਲ ਵੀ ਜਾਜਿਆਪਸਵਾਰੀ। ਸਿਵਕਨਕੋਸਿਵਗੁਨਸੁਖਦੀਯੋ। ਸੱ ਪ ਵੀ ਲਮੋਬਧਕੀਯੋ॥ ੩੮੬॥ ਘਟਿਘਟਿਕੇ ਅੰਤਰਕੀਨਭ | ਭਲੈਥੁ ਰੇਕੀਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਚੀਟੀਤੇਕੁੰਚਰ ਅਸਥੁਲਾ | ਸਭਪਰਕ੍ਰਿਪਾਜ਼ਿਸਟ ਕਰਫੂਲਾ॥ ੩੮੭॥ ਸੰਤਨਦੁਖਪਾਏਦੁਖੀ। ਸੁਖਪਾਏਸਾਧਨਕੇ ਆ ਸੁਖੀ। ਏਕਏ ਕਕੀਪੀਰ ਪਛਾਨੈ | ਘਟਿ ਘਟਿਕੇਪਟਪਟਕੀਜਾਨੈ॥ ੩੮੮॥ ਜਬਉਦਕਰਖਕਰਾਕਰਤਾਰਾ | ਜਾਧਰਤਬਦੇਹਅਪਾਰਾ ਜਬਆਕਰਖਕਰਭਦੋਂਕਬਹੂੰ ਮਨੈਮਿਲਭਦੇਹਧਰਸਭਹੂੰ॥੩੮੯ ਜੇਤੇਬਦਨਸਿਸਟਸਭਧਾਰੈ। ਆਪਆਪਨੀਬੁਝਉਚਾਰੈ। ਤੁਮਸਭਹੀਤੇ ਦੇ ਰਹਤ ਨਿਰਾਲਮ | ਜਾਣਬੇਦਭੇਦਅਰਆਲਮ!!੩੯o ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਿਰਬਿਕਾਰਲੰਭ। ਆਦਅਨੀਲਅਨਾਦਿਅਸੰਭ। ਤਾਂਕਾਮੂੜਉਚਾ ਹੈ ਦੇ ਰਤਭੇਦਾ। ਕਾਵਨਪਾਵਤਬੇਦਾ॥ ੩੯li ਤਾਂਕਰਪਾਹਨੀਅਨ ਮਾਨਤ। ਮਹਾਂਮੂੜਕਛੁਭੇਦਨਜਾਨਤ। ਮਹਾਂਦੇਵ ਕਹਤੁਸਦਾਸਿਵ ਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰਕਾਚੀਨਤਨਹਿਭਿਵ॥ ੩੯੨॥ ਆਪਆਪਨੀਬੁਧਹੈਜੇਤੀ, || ਬਰਣਤਭਿੰਨਭਿੰਨਤਹਿਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾਲਖਾਨਜਾਇਪਸਾਰਾ। ਕਿਹਬਿ 8 ਧਿਸਜਾਪ੍ਰਥਮਸੰਮਾਰਾ॥ ੩੯੩॥ ਏਕੈਰੂਪਅਨੂਪਸਰੂਪਾ। ਕਭ6 ਯੋਰਾਵਹੀਕੂਪਾ। ਅੰਡਜਜੇਰਜਸੇਤਜਕੀਨੀ। ਉਤਭੁਜਖਾਨਬਹੁਰਿ