ਪੰਨਾ:ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ.pdf/1284

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

(੧੩੫੩)

ਕੁਸਾਇੰਦਹਏ ਕਾਰ ਆਲਮ ਕੁਸਾਇ॥ ੧੧॥ ਗੁਜਾਰਿੰਦਹਏ ਕਾਰ ਆਲਮ ਕਬੀਰ। ਸਨਾਸਿੰਦਹਏ ਇਲਮ ਆਲਮਅਮੀਰ॥ ੧੨॥ ਦਾਸਤਾਨ॥ ਮਰਾ ਐਤਬਾਰੇ ਬਰੀਂ ਕਸਮ ਨੇਸਤ। ਕਿ ਏਜਦ ਗਵਾਹ ਅਸਤ ਯਜਦਾ ਯਕੇਸ॥ ੧੩॥ ਨ ਕਤਰਹ ਮਰਾ ਐਤਬਾਰੇ ਬਰੋਸਤ। ਕਿ ਬਖਸੀਉ ਦੀਵਾਨ ਹਮਹੁ ਕਿਜਬਗੋਸਤ॥ ੧੪॥ ਕਸੇ ਕਉਲ ਕੁਰਆਂ ਕੁਨਦ ਐਤਬਾਰ! ਹਮਾਰੋਜ ਆਖਰ ਸਵਦ ਮਰਦ ਖੁਆਰ॥੧੫॥ ਹੁਮਾ ਰਾ ਕਸੇ ਸਾਇਹ ਆਯਦ ਬਜੇਰ। ਬਰੋ ਦਸਤ ਦਾਰਦਨ ਜਾਗੋ ਦਲੇਰ॥ ੧੬॥ ਕਸੇ ਪੁਸਤ ਅਫਤਦ ਪਸੇ ਸੇਰਨਰ ਨਗੀਰਦ ਬੁਜੋ ਮੇਸਆ ਹੂ ਗੁਜਰ॥ ੧੭॥ ਕਸਮ ਮੁਸਫੇ ਖੁਫਯਹਰਮ ਨਖੁਰਮ। ਨਫਉਜੇ, ਅਜੀਜੇਰਸੁਮਅਫਨਮ॥ ੧੮॥ ਗੁਰਿਸਨਹ ਚਿ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਿਹਲਨਰ। ਕਿ ਦਹ ਲਖ ਬਰਾਯਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ॥੧੯॥ ਕਿ ਪੈਮਾਸਿ ਕਨ ਬੇਦਰੰਗ ਆਮਦੰਦ॥ ਮਿਯਾਂ ਤੇਗ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦੰਦ॥ ੨੦॥ ਬਲਾਚਾਰਗੀ ਦਰ ਮਿਯਾਂ ਆਂਮਦਮ॥ ਬ ਤਦਬੀਰ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ॥ |॥ ੨੧॥ ਚੁ ਕਾਰ ਅਜ ਹਮ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸਮਸੇਰ ਦਸਤ॥੨੨॥ ਚਿ ਕਸਮੇ ਕੁਰਾਨ ਕੁਨਦ ਐਤਬਾਰ। ਵਗਰਨਹ ਤੁ ਗੋਈ ਮਨੀ ਰਹਿ ਚ ਕਾਰ॥ ੨੩॥ ਨਦਾਨਮ ਕਿ ਈਂ ਮਰਦ ਰੋਬਾਹਪੇਚ। ਮਗਰ ਹਰਗਜੀਹ ਨਯਾਰਦ ਬਹੇਚ॥ ੨੪॥ ਹਰਾਂ ਕਸ ਕਿ ਕੌਲੇ ਕੁਰਾਂ ਆਂਯਦਸ। ਨਜੇ ਬਸਤਨੋ ਕੁਤਸਨੋ ਬਾਯਦਸ॥ ੩੫॥ ਬਰੰਗੇ ਮਗਸ ਸਿਯਾਹਪੋਸ ਆਮਦੰਦ। ਬ ਯਕ ਬਾਰਗੀ ਦਰ ਖਰੋਸ ਆਮਦੰਦ। ਹਰਾਂ ਕਸ ਜਿ ਦੇਵਾਰ ਆਮਦ ਬਰੂੰ। ਬਖੁਰਦਨ ਯਕੇ ਤੀਰ ਸੁਦ ਗਰਕ ਖੂੰ! 2॥ ਕਿ ਬੇਰੂੰ ਨਿਯਾਮਦ ਕਸੇ ਜ ਦਿਵਾਰ। ਨਖੁਰਦੰਦ ਤੀਰੋ ਨਗਸਤੰਦ ਖੁਆਰ॥ ੮॥ ਚੁ ਦੀਦਮ ਕਿ ਨਾਹਰ ਬਿਯਾਮਦ ਬਜੰਗ। ਚਸੀਦਨ ਯਕੇ ਤੀਰ ਤਨ ਬੇਦਰੰਗ॥ ੨੯॥ ਹਮਾਖਿਰ ਗੁਰੇਜਦ ਬਜਾਏ ਮੁਸਾਫ। ਬਸੇ ਖਾਨ ਖੁਰਦੰਦ ਬੇਰੂੰ ਗਜਾਫ॥੩੯*[1]॥ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਦੀਗਰ ਬਿਯਾਮਦ ਜੰਗ। ਚੁ ਸੈਲੇ ਰਵਾ ਹਮ ਚੁ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਦੇ॥੩੧॥ ਬਸੇ ਹਮਲਕਰਦਹ ਬਮਰਦਾਨਗੀ। ਹਮਜ ਹੋਸਗੀ ਹਮਚ ਦੇਵਾਨਗੀ॥੩੨॥ ਬਸੇ ਹਮਲਹ ਕਰਦਹ ਬਸੇ ਜਖਮ ਖੁਰਦ। ਦੁ ਕਸ ਰਾ ਜਾਂ ਕਸਤ ਜਾਂ ਹਮ ਸਪੁਰਦ ॥੩੩॥ ਕਿ ਆ ਖ੍ਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇ ਐ ਦਿਵਾਰ| ਬਮੈਦਾਂ ਨਿਆਮਦ ਬਮਰਦਾ ਨਿਵਾਰ॥ ੩੪॥ ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੋਇਓ ਦੀਦਮੈ। ਬਯਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾਰ ਬਖਸੀਦਮੇ॥੩੫॥

  1. *ਇਥੇ ੩੦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ