ਪੰਨਾ:ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ.pdf/1295

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

(੧੨੬੩)

ਗਰਜਰਨਸਿੰਘਰਾਮਦਬਰੋਸ।ਕਿਪਰਵਾਂਨਹੇਰੂੰਦਰਆਮਦਬਜੋਸ॥ ੪੭॥ ਚੁਨਾਤੇ ਗਜਬਾਨੁਏ ਸੇਰਤਨ। ਬਿਅਫਤਾਦਰਨਸਿੰਘਚੁਸਰਵੇਚਮਨ॥੪੮॥ ਯਕੇਸਹਰਅੰਬੇਰ ਦਿਗਰਜੋਧਪੁਰ। ਖਰਾਮੀਦਹਬਾਲੋਚੁਰਖਸਿੰਦਹਦੁਰ॥ ੪੯॥ ਬਿਜਦਤੇਗਬਾਜੋਰਬਾਨੋਸਿਪਰ। ਬੁਬ ਲੈ ਰਖੇਜਸੋਲਹਬਸੇਰੂੰ ਹਰ॥ ੫॥ ਸਿਅਮਰਾਜਹਬੂੰਦੀਦਰਾਂਮਦਦ ਨੂੰ ਲੇਰ। ਚੁਬਰਬਚਹਆਹੂਚੁਗਰਦਸ਼ੇਰ॥੫੧॥ ਚੁਨਾਂਤੀਰਜਹਰ ਦੇ ਦੋਆਬਰੂਸਿਕੰਜ। ਬਿਅਫਤਾਦਅਮਰਸਿੰਘਚੁਸਾਖੇਤਰੰਜ॥ ੫੨॥ ਚੁ ਨੂੰ ਅਮਰਾਹਜੈਸਿੰਘਦਰਾਯਦਮੁਸਾਫਬਜੋਸਅੰਦਰੀਸੁਦਚੁਅਜਕੋਹਕਾਫ॥ ੫੩॥ ਹੁਮਾਂਖੁਰਦਸਰਬਤਕਿਯਾਰੇਚੁਅਮ। ਜਿਜੈਸਿੰਘਪਸੇਯਕਨ ਆਮਦਮ॥ ੫੪॥ ਯਕੇ ਸਹਿਫਿਰੰਗਪਿਲੰਦੇਦਿਗਰ। ਬਮੈਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਆਮਦਰੁਸੇਰੇਜਬਰ॥ ੫੫॥ ਸਿਯਮਹਿਅੰਗੇਜਚੁਆਫਤਾ ਬ। ਚੁਅਮਸਾਹਿਹਬਸੀਚੁਮਗਰੇਦਰਆਬ॥ ੫੬॥ ਯਕੇਰਾਬਿਜਦ ਨੂੰ ਨੇਜਮੁਸਤੇਦਿਗਰ। ਸਿਅਮਰਾਪਾਓਚਅਮਰਾਸਿਪਰ:੫੭॥ ਚੁਨਾ ਓ ਮੇਬਿਅਫਤਾਦਨਬਰਖਾਸਤਬਾਜ। ਸੂਏਆਸਮਾਂਜਾਨਪਰਵਾਜ ਸਾਜ॥ ਹੈ ੫੮। ਦਿਗਰਸਆਦਤਮੰਨਾਇਜੰਗ। ਕਿਪੇਸੇਨਯਾਮਦਦਿਲਾ ਲੈ ਵਰਨਿਹੰਗ || ੫॥ ਸਬੇਸਹਸਬਿਸਤਾਂਦਰਾਮਦਫਉਜ | ਸਿਪਹ ਖਾਂਹਆਮਦਹਮਹਮੌਜਮੌਜ॥ ੬॥ ਬਰੋਜੇਦਿਗਰ ਹੋਸਨੀਯਤਪ ਨਾਹ ਬਔਰ ਗਦਰਆਮਦਰੁਔਰੰਗਸਾਹ॥ ੬੧॥ ਦਸੂਏਯਲਾਹਮ ] ਹਬਸਤੰਦਕ ਮਰ। ਥਮੈਦਾਨਜੁਸਤੰਦਸਿਪਰਬਰਸਪਰ॥ ੬੨॥ ਬਗ ਰਰੀਦਆਮਦਦੁਅਬਰੇਮੁਸਾਫ | ਯਕੇਗਸਤਹਾਇਲਯਕੇਗਸਤਜਾ ਫ॥ ੬੩॥ ਚਕਾਚਾਕਬਰਖਾਸਤਤੀਰੋਤੁਫੰਗ। ਖਤਾਖਦਰਾਮਦਹ ਓ ਮਹਰੰਗਰੰਗ ll ੬੪॥ ਜਿਤੀਰੋਜਿਤੋਪੋਜਿਤੇਗੋਬਰ। ਜਿਨੇਜਹਵ ਏ ਨਾਚਖਵਨਾਵਕਸਿਰ॥ ੬੫॥ ਯਕੇਦੇਆਮਦਕਿਜਾਗੋਨਿਸਾਂ। ਜੋ ( ਚੁਗੁਰਿੰਦਸੇਰਹਮਚੁਪੀਲੇਦਮਾਂ II ੬੬॥ ਕੁਨਦਤੀਰਬਾਰਾਂ ਚੁਬਾਰਾ ਨਮੇਰਾ! ਬਰਖਲਅੰਦਰਾਂਅਬਰਚੂੰਬਰਕਤੇਗ॥ ੬॥ ਬਜੋਸਅੰਦ ਮਦਦਹਾਨੇਦੁਹਲ। ਚੁਪੁਰਗਸਤਬਾਜਾਰਜ ਏ ਅਜ॥ ੬੮॥ ਨੂੰ ਹਰਾਕਸਕਿਪਰਾਂਸਵਦਤੀਰਦਸਤ ( ਬਸਦਪਹਿਲੂਏਪੀਲਮਰਦਾਂਗ ਤੋਂ ਸਤ ll ੬੯ਹੁਮਾਂਕਸਬਸੇਤੀਰਜਦਬਰਕਜਾਂ। ਬਿਅਫਤਾਵੇਚਕਰ ਖੇਗਿਰਾਂ॥ 2 11 ਦਿਗਰਦੇਵਬਰਗਸਤਬਿਯਾਮਦਜੰਗ। ਚੁਸੇਰੇ ਨੂੰ ਅਜੀਮੌਹਮਚੁਬੱਪਿਲੰਗ ੭੧li ਚੁਨਾਂਸਖਮਗੋਪਾਲਅੰਦਾਖਤ