ਪੰਨਾ:ਪਾਦਰੀ ਸੇਰਗਈ - ਲਿਓ ਤਾਲਸਤਾਏ - ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੈਂਕ.pdf/6

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ

PAADRI SERGAI
Translated by novel 'Father Sergius'
by
Leo Tolstoy

2005
P1140-L019
Published by Lokgeet Parkashan
S.C.O. 26-27, Sector 34 A, Chandigarh-160022.

Ph.0172-5077427, 5077428

visit us al: www.unistarbooks.com
email: info@unistarbooks.com
email:sales@unistarbooks.com
email:editorial@unistarbooks.com

Type Setting & Design PCIS
Printed & bound at Savitar Press, Chandigarh
Ph:0172-5075710

All rights reserved
This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, or otherwise calculated without the publisher's prior written consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser and without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means(electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise). without the prior written permission of both the copyright owner and the above mentioned publisher of this book.