ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/171

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

! ਤੀਜਾ ਭੰਡੁ . ੧੩ ਪਾਨ ਰਹੇ ਸਬ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਐਸੇ ਧਰ ਬਿਸਾਸ || ੬॥ : ਹੈ ਭੋ ! ਓਹ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਯੁਧਾਂ ਵਿਖੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਹੈ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤ ਵਿਖੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਯਥਾ• ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਨੇਕ ਯੁਧ ਜੇਤਾ ਜਈ ਜਾਸੇ ਕਰਤਾ ਮੇਲ ॥ ਤਬ ਤਾਂਕੇ ਡਰ ਸਭੁ ਸਬ ਮਿਲ ਹੈ ਤਿਲੋਂ ਅਪੋਲ॥੧੦ ' ਜਯ ਕਾ ਸੰਸਾ ਹੈ ਸੋਦਾ ਆਹਵ ਮੇਂ ਸੁਨ ਭਾਤ ॥ ਤਾਂ ਤੇ ਸਮ ਨੇਂ ਮੇਲ ਕਰ ਸੂਰ ਗੁਰ ਐਸ ਬਤਾਤ ॥ ੧ !! ਯੋਧਨ ਕੋ ਸੰਗਾਮ ਮੇਂ ਜੀਭ ਬਿਖੇ ਦੇਹ ॥ ਤੀਠ ਯਤਨ ਕਰ ਅੰਤ ਮੇਂ ਯੁਧ ਬੀਚ ਮਨ ਦੇਹ ॥੧੨॥ ਸਮ ਸੇ ਮਿਲੇਨ ਮਾਨ ਕਰ ਜੋ ਵਾਸੇ ਹਤ ਹੋਇ ॥ ਕਾਚੇ ਘਟ ਇਮ ਮਾਨ ਅਸੁਨਾਸ ਕਰਤ ਹੈ ਦੋਇ॥ ੩॥ ਨਿਰਬਲੇ ਕਾ ਬਲਵਾਨ ਸੇ ਯੁਧ ਮਿਕੁ ਪਿਤੁ ਜਾਨ ਯੂਬਾ ਉਪਲ ਘਟ ਨਾਸ ਕਰ ਰਹਿਤ ਤਥਾ ਬਲਵਾਨil੧੪ ਹੋਰ ਬੀ-ਭੂਮਿ ਮਿਲੁ ਧਨ ਤਨ ਇਹ ਯੁਧ ਬਿਖੇ ਫਲ ਜਾਨ॥ ਮਿਲੇ ਨ ਇਨ ਮੇਂ ਏਕ ਭੀ ਤੋ ਕਤ ਜੁਧ ਨਿਦਾਨ ॥੧੫॥ ਖਨੇ ਸਿੰਘ ਜਬ ਮੂਲ ਬਿਲ ਪ੍ਰਸਤਰਮਯ ਲਖ ਤਾਸ ॥ ਹੋਤ ਉਸ ਨਖ ਭੰਗ ਹੈ ਫਲ ਹੈ ਮੁਖਕ ਮਾਸ ॥ ੧੬॥ ਜਹਾਂ ਠ ਦੇਖੇ ਫਲ ਕਛੂ ਕੇਵਲ ਯੁੱਧ ਲਖਾਇ ॥ ਬੁਧਿ ਜਨ ਕਰੇ ਨ ਤਾਸ ਕੈ ਐਸੇ ਦੀਯੋ ਬਤਾਇ ॥੧॥ ਬਲੀ ਪੁਰਖ ਕੀ ਚਤf ਮੇਂ ਹੋਇ ਬੈਤ ਮ ਨੰ॥ ਤਬ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ ਅਹਿ ਵਤ ਕਰੇ ਨ+ਕਮ॥ ੧੮॥ ਬਲੀ ਪੁਰਖ ਆਕੁਮਨ ਪਿਖ ਨਵੇਂ ਜੋ ਬੈਤ ਸਮਾਨ॥ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ ਅਹਿਵਤ ਹੋਇ ਤੁਹਾਨ॥ ੧੬॥. ਖੇਤ ਬਿਤਿ ਆਯ ਕੀਏ ਬਹੁਤ ਲਛਮੀ ਪਾਇ ॥ ਸਰਪ ਬਿਧਿ ਕੋ ਧਰ ਕਰ ਨਿਜ ਬਧ ਤੁਰਤ ਕਰਾਇ॥੨੦ ਕੂਰਮ ਇਮ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਪੁ ਕਾ ਸਹੇ ਹਾਰ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਚੜਾਈ ਕੰਮ

5): $ $$ 1 1 & ॥: ਜੋ

Punjabr Sah:t Academy 2.Gerasd by: D isk Digital Library