ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/173

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਤੀਜਾ ਕੁੰਭ ਕੋਧੀ ਰਿਪੁ ਸੋ ਸਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕੋਧ ਕਾ ਹੇਤ । ਤਪਤ ੩ ਮੈ ਸੀਤ ਜਲ ਬੰਦ ਅਨਰਥਹੁ ਦੇਤ ॥੨੮॥ ਅਰ ਏਹ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲ ਭੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ If ਯਥਾਦੋਹਰਾ॥ ਉਤਸਾਹ ਯੂਕਚ ਨਰ ਲਘੁ ਜੋਊ ਪ੍ਰਬਲਨ ਕੋ ਲੇ ਜੀਭ ਯਥਾ ਗਰੂੜ ਸਿਸੁ ਸਰੂਪ ਪਰ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਪਰ ਨੀਤ ॥੨੯ ਜੋ ਰਿਪੁ ਬਲ ਕਰ ਜਿਤੇ ਨਹਿ ਤਾ ਕੋ ਬਲ ਸੇ ਜੀਤ। ਨਾਰਿ ਰੂਪ ਧਰ ਭੀਮ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕੀਚਕ ਨੀਤ ॥ ੩੦ ॥ ਤਥਾ-ਕਠਿਨ ਵੰਡ ਨਿਪ ਦੇਤ ਜੋ ਕੇ ਰਿਪੁ ਰਹੇ ਦੀਨ। ਦਯਾ ਯੂਕਤ ਨਿਪ ਕੋ ਸਬੀ ਭਿਨ ਕਤ ਮਾਨ ਹੀਨ੩ } ਪਰ ਕੈ ਵੇਜ ਨਿਹਾਰ ਕਰ ਜੋ ਨਰ ਹੋਤ ਮਲੀਨ ॥ ਮਾਤ ਯੁਵਾ ਨਾਸਕ ਸੋਊ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ਕੁਲੀਨ ॥੩੨॥ ' ਰਿਪੁ ਸੋਨਤ ਕੁੰਕਮ ਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਖੇ ਨ ਲੱਛ ਹੈ ਦਰ ਭੀ ਧੀਰ ਕੋ ਸੁਖ ਨਹਿ ਦੇ ਛ॥੩੩ ॥ ਸਤ੍ਰ ਨਾਰਿ ਦਿਗ ਜਲ ਸਹਿਤ ਅਰ ਰਿਪੁ ਸੋਭ ਸਾਥ ॥ ਜਾਂ ਪਕੀ ਭੁਇਨਾ ਇੰਚੇ ਕਿਆ ਜੀਵਨ ਤਿਸਨਾਥਾ ॥੩੪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵੀ ਨੇ ਯੁਧ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਸੀ॥ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਮੇਘਵਰਨ ਨੇ ਅਨੁਜੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੂੰ ਭੀ ਆਪਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਹੁ ॥ ਓਹ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਸੂਮੀ ! ਓਹ ਬੜਾ ਦੁਸਟ ਅਰ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੇਵਲ ਯਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਕਿਹਾ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾਦੋਹਰਾ ॥ ਅਧਿਕ ਬਲੀ ਪੁਨੁ ਦੁਸਟ ਜੋ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਹੀਨ ॥ ਭਾਸੋ ਮੇਲ ਨ ਯੁੱਧ ਕਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨ ਪਰਬੀਨ ॥ ੩੫॥ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਯਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰਖਯਾ ਹੇਤ । ਦੁਜਾ ਜੀਵਨ ਹੇਤ ਰਿਪੁ ਯਾਝਾ ਲੱਛਨ ਏਤ ॥ ੩੬॥ ਸੀਕਨ ਹਿਤ ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਹੀ ਕੱਤਕ ਚੇਤਰ ਮਾਸ ਸਭ ਦੇਸ ਪਰ ਅਗਰ ਰਿਭੁ ਨਹਿ ਸੁਭ ਕਾਰਕ ਰਾ||੩੭|| ਅਪਨੇ ਉਪਰ ਜੋ ਚਸ਼ੇ ਅਥਵਾ ਵਿਖਨ ਮਾਹਿ ॥ Original with: Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library