ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/199

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

. " ॥ ਤੀਜਾ ਝੰਡ ૧૨ ਗਹਿ ਰਾਖੀ ਮਧ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਸ ਹੋਤ ਸੁਖ ਪਾਇ ॥੧੩੯॥ ਕਿਸੀ ਕਾਲ ਮੇਂ ਘਨੋ ਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਭਈ ਅੱਧਆਰ ॥ ਲੈ ਕਾਲ ਸਮ ਬਿਸ਼ਟ ਭੀ ਹੋਤ ਭਈ ਦੁਖ ਕਾਰ ॥੧੪o ਡਰ ਕਰ ਤਬੀ ਬਯਾਧ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਰ ਕਾਂ੫॥ ਨਿਜ ਰਖਿਆ ਕੇ ਹੇਤ ਤਿਸ ਹੀ ਰੁਖ ਕੀ ਛਾਪ ॥ ੧੪੧ ਛਿਨ ਮੇਂ ਬਾਦਲ ਜਬ ਹਟੇ ਨਿਰਮਲ ਭਯੋ ਅਕਾਸ ॥ ਲੁਬਧਕ ਬੋਲਿਓ ਬਿਛ ਤਰ ਕਰੇ ਜੁ ਈਹਾਂ ਨਿਵਾਸਾ॥੧੪੨ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸਰਨਾਗਤੀ ਸੋਈ ਰਾਖ ਹੈ ਮੋਹਿ ॥ ਸੀਤ ਖੁਧਾਂ ਕਰ ਦੁਖਿਤ ਹੈਂ ਸਾਚ ਬਖਾਨੋਂ ਖੋਹਿ ॥੧੩॥ ਬਹੁਤ ਸਮੇ ਸੇ ਕਿਸੀ ਪਰ ਬਸਤ ਕਬੂਤਰ ਭੌਨ॥ ਨਾਰ ਬਿਰਹ ਕਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਰਤ ਬਿਲਾਪਹਿ ਦੌ੧੪੪॥ ਨਹਿ ਆਈ ਹੈ ਮਮ ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਤ ਬਿਸਟ ਅਭਿ ਹੋਤ ॥ ਤਾਂ ਬਿਨ ਮਮ ਰਹ ਸੁਨ ਹੈ ਐਸੇ ਭਨੇ ਕਪੋਭ ॥ ੧੪੫ ॥ ਪਤਿ ਪਾਨ ਸਮ ਪਤਿਤਾ ਪਿਯ ਹਿਤ ਮੇਂ ਜੇ ਰਾਚ ॥ ਜਾਂ ਘਰ ਐਸੀ ਨਾਰਿ ਹੈ ਧੰਨ ਪੁਰਖ ਹ ਸਾਚ ॥੧੪੬॥ ਘਰ ਕਰ ਗਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਹੈ ਨਾਰੀ ਸੇਂ ਗਹਿ ਹੋਤ ॥ ਨਾਰੀ ਬਿਨ ਗਹ ਬਨ ਅਤੇ ਐਸੇ ਕਹੇ ਕਪੋਭ ॥ ੧੪੭ ॥ ਭਰਤਾ ਕੇ ਦੁੱਖਿਤ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਮਾਂਹਿ ਹੈ ਸੰਤੁਸਟ ਕਪੋਤਕਾ ਬੋਲੀ ਅਤਿ ਹਰਖਾਹਿ || ੧੪t it ਜਾਂ ਪਰ ਭਰਤਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੋ ਨਾਰੀ ਨਹ ਜਾਨ॥ ਭਰਤਾ ਕੋ ਪਸੰਨ ਲਖ ਸਰਬ ਦੇਵ ਸੁਖ ਮਾਨ॥ ੧੪੬॥ ਦਾਵਾਗ ਕਰ ਦਗਧ ਜਿਮ ਲਤਾ ਪੁਸ਼ਪ ਯੁਤੇ ਜੋਇ ॥ ਜਾਂ ਪਚ ਨਾਹ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਅਤੇ ਤਦ ਵਤ ਭਸਮੀਹੋਇli੧੫੦ ਪਿਤਾ ਮਾਤ ਸੁਤ ਬੰਧੁ ਸਬ ਪਰਮਿਕ ਸੁਖ ਦਾਤਾਰ ॥ ਅਮਿਤ ਦਾਨ ਭਰਤਾ ਅਹੇ ਕੋ ਨਹਿ ਪੂਜਤ ਨਾਰਿ ॥੧੫੧ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿਕੇ ਕਬੂਤਰੀ ਬੋਲੀ ਦੋਹਰਾ ॥ ਹੇ ਪਤਿ ਸੁਨ ਇਕ ਚਿੱਤ ਹੈ ਤਵ ਹਿਤ ਭਾਖੇ ਆਜ ॥ ਸਰਨਾਗਤ ਕੀ ਪਾਲਨਾ ਪਾਨਨ ਸੇ ਭੀ ਸਾਜ ll ੧੫੨॥ ਯਹੀ ਬੜਾਧ ਤਵ ਆਸਰੇ ਆਯੋ ਘਰ ਕੇ ਮਾਂਹਿ ॥ Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library