ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/207

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਤੀਜਾ ਭੰਚ ੧੯ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਜੀ ਰਾਈ ਨਾਲ ਬਨੀ ਹੋਈ ਜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝਟ ਮਰਜਾਵੇਂ । ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਬੋਲਿਆ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਨਦਾ ਜੋ ਤਪਾਏ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫੂਡ ਬਿਖੇ ਅਥਵਾ ਸਦਾ ੨ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਰਜਾਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ । ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੰਨੜਾਂ ਨੇ ਬਿਛਦੇ ਓਹਲੇ ਖੜੋਕੇ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਰ ਨਾਸ ਦੇ ਉਪਾ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਨੇ ਪਓ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਲਿਆ ਅਰ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਆਪਨੇ ਨਗਰ ਬਿਖੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਬਸ਼ਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਅਰ ਓਹ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਨ ਲਗੀ it ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂਦੋਹਰਾ॥ ਇਕ ਦੂਜੇ ਕੇ ਮਰਮ ਕੋ ਨਾਂਹਿ ਰਾਖਤੇ ਜੌਨ॥ ( ਬਰਮੀ ਅਰ ਅਹਿ ਉਦਰ ਵਤ ਭੁ ਪਾਵਤੇ ਤਿੰਨ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਅਰਿਮਰਦਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਕਤਾਖੜ ਮੰਭੀਮਨ ਬਿਖੇ ਹੱਸਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਮੰਝੀਓ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਅਨਯਾਯ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਥਾਦੋਹਰਾ ॥ ਜਹ ਅਪੂਜ ਪੂਜਾ ਹੇ ਪੂਜਨ ਕੀ ਅਪਮਾਨ ॥ | ਦੁਰਭਿਖ ਮਿਤਰੁ ਭੈ ਤਹਾਂ ਤੀਨ ਬਾਤ ਪਰਮਾਨ ੧੯੨ ॥ ਤਥ-ਖੜਪ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਮੂਰਖ ਸਾਂਤ ਧਰੇਹੁ ॥ ਰਬ ਕਰਤਾ ਨਿਜ ਭਾਰ ਜਾਰ ਸਹਿਤ ਸਿਹਲੇਹੁ॥੧੯੩॥ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ॥ ਕ੩ਖੜ ਬੋਲਿਆਂ ਸੁਨੋ- .. ੧੧ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਬਿਖੇ ਬੀਧਰ ਨਾਮ ਰਥਾਂ ਦੇ ਬਨਾਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਇਸਤੀ ਕਮਦਮਨੀ ਬ੩ ਵਿਭਚਾਰਣੀ ਲੋਕਾਂ ਬਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ । ਬੇਰਧਰ ਉਸਦੀ ਪਰੀਛਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਨਲਗਾਮੈਂਇਸਦੀਪਰਆਕਸਪ੍ਰਰਕਰਾਂਕਿਹਾ ਹੈਯਥਾਦੋਹਰਾ ॥ ਧਰੇ ਚਾਂਦ ਜੋ ਉਸਨਤ ਅਰ ਸੀਤਲਤਾ ਆਗ ll ਤਿਆ ਸਤੀ ਤਬਹੀ ਲਖੋ ਜੋ ਦੁਰਜਨ ਹਿਤ ਲਾਗ॥੧੯੩॥

  • (r gi ks £ ॥: ਵੈਨ : Punjabi Sahit Academy Digitized by Panjab Digital Library