ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/26

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
੧੮
ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ

ਗੁਨ ਗ੍ਰਾਹੀ ਨਹਿ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਾਹੇ ਸੋਵਤ ਧਾਇ ॥ ੫੦ ॥
ਪਰੁਖ ਬਚਨ ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਜੋ ਨਿੰਦਤ ਮਤਿ ਹੀਨ।
ਸੋ ਵੈਰੀ ਹੈ ਆਪਕਾ ਸੇਵਕ ਧਰਮ ਨ ਚੀਨ ੫੧ ॥
ਜਿਸ ਰਾਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਤੇ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਨਹਿ ਜਾਤ।
ਭਾਸ ਸੇਵ ਤਜ ਅਰਕ ਜਿਮ ਫੂਲ ਪੁਹਪ ਯੁਤ ਤਾਤ ॥੫੨॥
ਰਾਜ ਮਾਤ ਮਹਿਖੀ ਪੁਨਾ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਰ ਨ੍ਰਿਪ ਪੂਤ.
ਦ੍ਵਰਪਾਲ ਉਪਰੋਧ ਸੇ ਰਾਜਾ ਵਤ ਕਰ ਸੂਤ ॥੫੩ ॥
ਚਤੁਰ ਪੁਰਖ ਨ੍ਰਿਪ ਹੁਕਮ ਕੋ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਤ ਸਦੀਵ।
ਬਿਨ ਬਿਚਾਰ ਤਾਂਕੋ ਕਰੈ ਮੁਖੋਂ ਕਹੇਂ ਜਯਜੀਵ ॥੫੪॥
ਨ੍ਰਿਪ ਦੀਨੋ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੇ ਕਹੇ ਮਿਲਯੋ ਮੁਹਿ ਠੀਕ ॥
ਵਸਤ੍ਰ ਆਦਿ ਪਹਿਰੇ ਸਦਾ ਸੋ ਨਰ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਨੀਕli ੫੫ ॥
ਜੋ ਨਰ ਨ੍ਰਿਪੁ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸੋ ਕਰਤ ਬਾਤ ਨਹਿ ਕੋਇ ॥
ਮਾਤਾ ਵਤ ਤਾਂਕੋ ਲਖੇ ਨ੍ਰਿ੫ ਬੱਲਭ ਸੋ ਹੋਇ ॥੫੬॥
ਜੂਪ ਲਖੇ ਯਮ ਰੂਪ ਜੋ ਸੁਰਾ ਲਖੇ ਵਿਖ ਰੂਪ ।
ਨਾਰੀ ਕੋ ਪੁਤਲੀ ਲਖੇ ਸੋ ਨਰ ਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਭੂਪ ॥੫੭॥
ਰਣ ਮੇਂ ਨ੍ਰਿਪ ਆਗੇ ਚਲੇ ਪਰ ਮੇਂ ਪੀਛੇ ਚਾਲ ।
ਘਰਮੇਂ ਰਹੁ ਨ੍ਰਿਪ ਦ੍ਵਾਰ ਪੈ ਤਬ ਹੈ ਭੁਪ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥੫੮।
ਨ੍ਰਿਪ ਮੁਝ ਪੈ ਪਰਸੰਨ ਹੈ ਯਹਿ ਬਿਚਾਰ ਜੀਅ ਜੋਇ ।
ਨੀਤਿ ਨ ਤਜੇ ਵਿਖੇਪ ਮੇਂ ਤੌ ਭੂਪਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਹੋਇ ॥੫੯॥
ਰਾਜਾ ਰਿਪੁ ਸ਼ਤ੍ਰੁ ਲਖੋ, ਲਖੋ ਮੀਤ ਤਿਸ ਮੀਤ।
ਤੌਂ ਪ੍ਰਿਯਾ ਤੂੰ ਭੂਪਾਲੋਂ ਕੋ ਬਾਤ ਰਾਖ ਮਮ ਚੀਤ ॥੬੦॥
ਜੋ ਨ੍ਰਿਪ ਤੁਹਿ ਕਟੁ ਬਚਨ ਕਹਿ ਮਤ ਉਤ੍ਰ ਤੂੰ ਦੇਹ ।
ਮਤ ਸਮੀਪ ਤਾਂਕੇ ਹਸੋ ਤੌ ਨ੍ਰਿਪ ਕਰੇ ਸਨੇਹ ॥੬੧॥
ਰਣ ਕੋ ਜੋ ਨਿਜ ਗ੍ਰਹ ਲਖੇ ਤਜ ਕਰ ਭਯ ਅਰ ਮੋਹ ।
ਜਾਨੈ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਕੋ ਤੌ ਭੂਪਤਿ ਵਸਿ ਤੋਹਿ ॥ ੬੨ ॥
ਨਾਂ ਕਰ ਨਿੰਦਾ ਭੂਪ ਕੀ ਅਰ ਤਾਂਕੀ ਤਿਅ ਸਾਥ।
ਸੰਗਤ ਕੋ ਮਤ ਕੀਜੀਏ ਤਬ ਰਾਜਾ ਗਹਿ ਹਾਥ ॥੬੫॥

ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਕਰਟਕ ਬੋਲਿਆ ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਛਦਾ