ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/30

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

' . ਪੰਚ ਤੰਤ ਯਥਾ ਭਾਨ ਬਿਨ ਕਿਰਣ ਕੇ ਭੇਜਲੂ ਨਹ ਸੋਭ ॥੮੮॥ ਨਾਭੀ ਕਭੀ ਅਰਨ ਸੋਂ ਅਰ ਨਾਭੀ ਠਹਿਰਾਤ ॥ ਰਥ ਚਕੁ ਸਮ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਹੈਂ ਜਗ ਮੇਵਿਖਿਆਤ (੮੯॥ ਪਾਲਨ ਕੀਏ ਸਨੇਹ ਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈ ਧਰੇ ਜੁ ਬਾਰ। ਬਿਨ ਸਨੇਹ ਕਚ ਨਾਟਿਕੇ ਓਮ ਸੇਵਕ ਨਿਰਧਾਰlico ਗ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਨੁਚਰਨ ਪੈ ਧਨ ਮਾਤ੍ਰ ਕਰ ਦਨ । ਵਹ ਆਦਰ ਮੇਂ ਤੁਸਟ ਰਣ ਮੇਂ ਦੇ ਨਿਜ ਪਾਨ li੯੧॥ ਯਹ ਬਿਚਾਰ ਨਿਪੁ ਕੋ ਜਿਆ ਰਾਖੇ ਐਸੇ ਦਾਸ । ਸ਼ਕਤ ਭਗਤ ਕੁਮ ਮੇਂ ਜੋਉ ਅਰ ਕੁਲੀਨ ਬਲਰਾਜ ll੯੨: : ਜੋ ਚਰ ਪ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਦੁਹਕਰ ਹਿਤ ਕੇ ਸਾਥ । ਮੁੱਖ ਸੇ ਕਹੇ ਨ ਲਾਜ ਮੇਂ ਹੈ ਸਹਾਇ ਨਨਾਥ ॥੯੩॥ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਮਾਹਿ । ਭੁਪ ਰਹੇ ਨਿਸਦਿਨ ਲਖੋ ਚਰ ਕਲੱਤ ਵਤ ਤਾਂਹਿ ॥੯੪॥ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਆਇ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਰ ਪੈ ਸੋਇ ॥ ਬੂਝੇ ਤੇ ਮਿਤ ਸੱਤੜ ਕਹਿ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇ ॥(੬੫॥ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਨਿਪ ਹਾਨ ਲਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜੋਇ । ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਨੁਚਰ ਲਖੋ ਭੂਪਨ ਕਾ ਢਿਲੋਇ ॥੯੬॥ ਤਾੜਤ ਝਿੜਕਤ ਨਿਪਤਿ ਸੋਂ ਦੰਡ ਪਾਇਕਰ ਜੋਇ ॥ ਨਹਿ ਚਿਤਵੇ ਪ ਕੇ ਬੁਰੋ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਸੇਵਕ ਹੋਇ॥੯॥ ਕਰੇ ਗਰਬ ਨਾ ਮਾਨ ਤੇ ਤਪੇ ਨ ਹੈ ਅਪਮਾਨ। ਨਾਹਿ ਜਨਾਵੇ ਬੂਹਿਨ ਕੋ ਸੋ ਚਰ ਪ ਪ੍ਰਮਾਨ ! ੯੮॥ . ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਅਰ ਨੀਦ ਨ ਸਭਾ ਤਪਕੇ ਸਾਥ। ਦੁਖੀ ਨ ਹੋਵੇ ਰੰਚ ਭਰ ਸੋ ਸੈਵਕ ਨਰਨਾਥ' ੬॥ ਹੋਨਹਾਰ ਸੰਗਮ ਸੁਨ ਮਨ ਪਸੰਨ ਹੈ ਜੋਇ । ਐਸੇ ਅਨੁਚਰ ਭੂਪ ਕਾ ਯੋਗ ਲਖੋ ਸਬ ਕੋਇ ॥੧੦॥ ਸੁਕਲ ਪਖ ਕੇ ਚਾਂਦ ਇਮ ਸੀਮਾ ਬਢੇ ਹਮੇਸ ਤੇ ਜਾਂਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਏ ਸੋ ਚਰ ਯੋਗ ਨਰੇਸ ॥੧੧॥ ਅਗਨਿ ਬੀਚ ਸਮ ਚਰਮ ਕੇ ਸੀਮਾਂ ਘਟੇਗੀ ਜਾਇ ॥ ਜਾਂਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਏ ਸੋ ਚ ਦੂਰ ਹਟਾਇ ॥੧੦੨॥ Original 25: Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library