ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/75

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

4 . Fre s

ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭ ਦੋਹਰਾ ॥ ਕੇ ਗੁਨ ਵਰਨਨ ਕਰੇ ਸਭਾ ਮਾਂਝ ਬੁਧਿਮਾਨ ॥ ਤਾਂਕੇ ਔਗੁਨ ਮਤ ਕਹੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਤਿਗਯਾ ਹਾਨ ॥੨੨॥ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਭਯ ਦਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰਾਂ, ਅਰ ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿ ਹੈ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਰ ਏਹ ਬਾਤਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦ ਭਾਰਕਾਸੁਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਥਵਾ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਦ ਓਹ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿਖੇ ਆਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਨ ਲਗਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਹੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਨ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾਦੋਹਰਾ ॥ ਦੈਤ ਯਹਾਂ ਮੈਂ ਵਰ ਲਿਯੋ ਯਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਯੋਗ 11 ਵਿਖ ਕਾ ਬ੍ਰਿਛ ਲਗਾਇ ਕਰ ਨਹਿੰ ਕਾਟੇ ਤਿਸ ਲੋਗ॥੨੩। ਚੌਪਈ ॥ ਮਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੀ । ਕਰੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋ ਰਾਖ ਹੋਏ ਸੇ ਊਚੇ ਚਕਰ ਗਿਰੇ ਭੌਹਾਨਾਂfਟਿਕੇ ਭੂਮਿਕੋ ਗਿੜਨਮਹਾਨਾਂ ॥੨੪॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਉਪਕਾਰੀ ਪਰ ਸਾਧੁਤਾ ਸੋ ਨ ਸਾਧਪਨ ਹੋਇ ॥ ਵੇਰੀ ਪਰ ਜੋ ਸਰਲਤਾ ਸੋ ਸਾਧੂ ਕਹਲੋਇ ॥੨੭੫ ॥ " ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਦ ਬੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਮਨਕ ਬੋਲਿਆ ਏ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੋਹ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰ ਦਯਾ ਕਰਨੀ il ਕਿਹਾ ਹੈ:ਦੋਹਰਾ ॥ ਧਨ ਸਮਰਥ ਮੇਂ ਸਮ ਜੋਊ ਮਰਮੀ ਵਸਨੀ ਜੋਇ ॥ ' : ਅਰਧ ਰਾਜ ਹਾਰੀ ਹਨੋ ਨਹਿ ਭੈ ਨਿਜ ਹਤ ਹੋਇ॥੨੭੬॥ ਹੋਰ ਇਸਦੀ ਮਿਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਸੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਮਾਸ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਸ ਖੋਰਾ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤਦ ਆਪਦੀ ਬਲੀ · ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਜੇ, ਇਸਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਬੁੱਧਿ ਸ਼ਿਕਾਰ

  • *

Original with: Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library