ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/88

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

੮੦ ਪੰਚ ਤੱਕ ਸ਼ਟ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ ॥ ਨੀਚ ਸਚਿਵ ਯੁਤ ਭੂਪ ਸੇ' ਪ੍ਰਸਾ ਨ ਹੋਤ ਪ੍ਰਸੰਨ॥ ਜਿਮ ਗਿਰਝਨਯੂਹੰਸ ਪਿਖ ਸਬ ਕਾ ਮਨਹੂੰ ॥੩ ੩੨ ਤਥਾ-ਗਿਰਝ ਰੂਪ ਪ ਸੇਵੀਏ ਜੋ ਹੰਸਨ ਜੁਤ ਹੋਇ ॥ ਹੰਸ ਰੂਪ ਕੀ ਸੇਵ ਤਜ ਜੋ ਗਿਰਝਨ ਯੂਕ ਦੋਇ ॥ ੩੩੩ ॥ ਸੋ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਦੁਰਜਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਨਰਾਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਐਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਕਿਹਾ ਹੈਤੋਟਕ ਛੰਦ ॥ ਜਲ ਕੀ ਦੁ ਘਾਸ · ਲਗੇ ਨਿਤ ਹੀਂ, । ਗਿਰਿ ਪੈ ਪਰ ਜਾਤ ਲਕੀਰ ਸਹੀ । ਨਿਤ ਨ ਲਗੇ ਜਬ ਆਪ ਸੁਨਾ॥ ਤਬ ਮਾਨੁੱਖ ਭੀ ਤਪ ਜਾਇ ਕਿ ਨਾ ੩੩੪ ॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਮੂਢ ਪੁਰਖ ਸੁਨ ਪਿਸੁਨ ਬਚ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋ ਕਾਜ ॥ | ਨਰ ਕਪਾਲ ਮਦਰਾ ਪੀਏ ਹੋ ਛਕ ਤਜ ਲਾਜ॥੩ ੩ ॥ . ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਯਾ ਹੱਛਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥ ਹਨੇ ਪਾਦ ਸੇ ਦੰਡ ਸੋਂ ਸਾਪ ਜੋਈ ॥ ਜਿਸੇ ਕਾਟ ਨਾ ਮਰੇ ਜਾਤ ਸੋਈ ॥ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਬਾਤ ਨੀਚਾਨ ਭਾਈ । ਲਗੇ ਕਾਨ ਔਰੇ ਮਰੇ ਔਰ ਜਾਈ ॥ ੩੩੬॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਾਰਨ ਮੇਂ ਵਿਪਰੀਤਤਾ ਪਿਸਨ ਭੁਜੰਗਨ ਕੋਰ ॥ . ਕਾਨ ਲਗਤ ਹੈ ਔਰ ਕੇ ਔਰਹਿ ਦੇਤ ਨਬੇਰ॥ ੩੩੭॥ ਹੇ ਦਮਨਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਤ੍ਰ ਜਾਨ ਕੇ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਦਮਨਕ ਬੋਲਿਆ ਦੇਸ ਛੱਡ ਜਾਨਾ ਚਾਹੀਏ ਪਰ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ ॥ ਕਾਜ ਅਕਾਜੇ ਨਾ ਲਖਤ ਜੋ ਅਰ ਖੋਟੇ ਮਗ ਜਾਤ ॥ 'ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਤਯਾਗ ਕਰ ਜੇ ਚਾਹੋਂ ਕੁਸਲਾਤ੩੩੮॥ ਸੰਜੀਵਕ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਮਨਕ ! ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਕੇ :ਪਰਦੇਸ ਗਿਆਂ ਬੀ ਖੇਚਾ ਅਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ॥ ਦੂਰ ਸਮਝ ਕਰ ਆਪਕੋ ਕਰਨ ਬਡਨ ਸੇ ਬੈਰ । ਲੰਬੀ ਭੁਜ ਗੁਨਵਾਨ ਕੀ ਤਹਾਂ ਨ ਕਰ ਹੈ ਖੈਰ ॥ ੩੩੯॥ ਇਸ ਲਈ ਯੁਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਉ ( ਹੀਲਾ ) ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਹੈ Original : Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library