ਪੰਨਾ:ਸ਼ਰਾਬ ਕੌਰ.pdf/134

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

੧੨ਵਧਕਟੋਮੋਹਕੁਰੀਪੀਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ) ਮਜਲਸਭੁਡੇਲਬਕੀਪੀਪੀਹੋਇਖੁਆਰ। ਕਰਦੀਹਦਸਤਗੁਨਸਚ ਸ਼ਰਾਰਸਾਰ। (ਗੁਮੰਡੇਕਰਸੀਲਉ ਸ਼ਰਮਮਾਆਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਖਾਧੇਹਿ ਬਿਕਾਰ॥ ਮਰਦਨਾਕਾਇਲਾਹੁਦਆਮਦਮਜਲਸਾੜਿਧਾਤ) , ਮਨਸਾਕਟੋਰੀਮਦ ਭਰੀ ਪੀਲਾਏਜਕਾਲ। ਇਤਮਦਪੀਤੇ ਨਾਨਕਾਬਹੁਤੇਟੀਐਬੇਕਾਰ। ਗਿਆਨਗੁ:ਸਾਹਮੰਡੇ ਭਉਸਅਹਾਰ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੱਭੋਜਨਸਪੈਸਚੁਨਾਮ ਅਧਾਰ) ਕਾਇਆਲਾਹਣੁਆਮਦਅੰਤਿਸਕੀਧਾਰ॥ ਸਤਸੰਗਤਸਿਊਮਿਲਾਪਹਾਇਣਿਕਵੇਰੀਅੰਮ੍ਰਿਤਭਰੀ 'ਪੀਪੀਕਬਿਕਾਰ) . ਕ੍ਰਿਧ ਐਲ ਡ ਨੇਪਆਲੀਫੁਰਪੂਰਕਰਕੇ ਸਾਕੀਨੇਹਕਾਰਸੇਖੂਪਲਾਈ ਇਹ ਥੋਪੀਣਵੇਲੇਗਜਰੂਰਹੁੰਦਾ ਹੈਝੂਠੇਤੇਲਲਚੀਆਂਦੀਗਤ ਵੇਰਕੋਨੀਨੀਪ੨ ਕੇਦਿਹਕਾਮੀਅਨ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ੩ਨੇਮਰਮਰੂਪੀ ਮੱਕਅਤੇਜਤ ਸਤ ਰੂਪੀਲਰਾਲੇਆ ਸਚ ਪਰਮੇਦੀਮਤੀਰੂਪ ਜੋਸਰਾਬਸ਼ਾਰਦੁਆਇਆਇਆਅਲਖਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇ ਕੁਦਰੂਮੰਡੇਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੀਭਾਵ ਰੁਪਾਂਉਕਰਕੇ ਚੋਪੜੋਜ਼ਾਦ ਤੇਆਪਦੇਮੰਦਰਮਾਸੋਚਪੀਲੱਜਾਸੋਈਆਇਅਹਾਰਦੇ ਨਾਲ੫) ਇੰਹ ਸਭਕੁਝਸਤਗੁਰਾਂਦੇਮੁਖਾਰਬਿੰਦਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀਪਦਾਰਥਦਾਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋ੬ਦਬੋਅਨੇਕਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਬਿਕਾਰਦੁਰ ਹੋਜਾਂਦੇਹਨ੬ ਇਹਦੇਹ ਸ਼ਰਾਬਪੀਆਂ ੨ ਲਾਹਦਅਦੇ)ਅਰਥਾਤਸ਼ਰਾਬਦਾਪਾੜ ਰੂਪਹੈਜਾਂਦੀਹੈਅਤੇ ਆਪ ਆਪਬੋਧਸਰੂਪੀ ਹੈਰਰੂਪਰਜਾਂਹੈ,ਨਾਲਪੀਦਖਾਣਵਾਲੇਮਜਲਸਧਾਤ) ਅਰਬੁਤਬਹੁਪੀਦੇਹਨਬਸ ਨਹੀਕਰਦੇ]ਕਿਉਕੇ ਜਦ ਟੋਹੋਤੇਸ਼ਬਖੂਹਲਗੀ ਦਇਛੁਟੇਰੀਤੇਰੈ ਰਾਹੀਲਰੈਹ,ਭਾਣਪੀਏਆਂਮੌਤ ਦੀਹੀਣਾਪਿਲਾਏ ਦੇਤਵਾਬਾਪੀਣੇਦੀਨਹੀਟਦੀ ਗੁਰੂਨਾਨਕਦੇਵਜੀਹਦੇਹਇਸਦੇਖੀਏਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵੇਕਾਰਖਦੇਹ ਇਸਨੂੰਛਈਏਹ ਪੀਓਆਨਕੇਅੜੀਕੀਹੋਤੇਕੀਕਰਟ,ਆਏ ਹੀ ਦਾਗੁਪਰਮੇਸੁਰਉਪਕਰਨ£ਮੁੰਡੇ ਨੇਰੈਤ ਕਰਦਾ ਤੈਨਸ਼ੇਈਮਾਸ ਖਾਣਾਸਮਝੇ ਸੀਗੁਰਨਾਨਕਦੇਵਜੀਰਮਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਨਸ਼ ਹੈ,ਅਇਜਲਾਲਪਰਮੇਸਰਦੇਨਾਮ ਦਾਆਤਮਵੇਖੋਏਥੋਡੇ ਦੀਰੇ (9uਜੇਸਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇਦੀ - ਜਥੋੜਨਹੀਅਪਦੀਕਇਆਂ ਨੂੰਟੀਦੋ, ਤੇ ਆਪਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅਸਮਝੌਨ ਰੂਪਦੀ ਅਖੰਡ ਬਿਰਤਾਪਵੇਖੇਐਡਦਾਟਪਏਹੋ ਅਖੰਡਧਾਰਾਹੈ ਅਰਥਾਤਉਜਾਵੇਚਟੋਰੀ)[੧ ੨੭।ਉਸ ਬ ਜਾਧਸੰਗਤਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਤੇਲਧਾਰਾਵਤ ਨੇਰੈ ਸੋਈ ਕਟੇਰੀਅੰਸ਼ਿਕਰਕੇ ਭਰਪੂਰ ਜੇਸਨੂੰedਬਾਰ , ਜਘਾਸੁਮਨਪੀਪੀਐਨਆਦਿਕਵੇਡਾਰਕੁਟਦਾ ਹੈ। Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org