ਪੰਨਾ:Book of Genesis in Punjabi.pdf/18

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
੧੪ ਉਤਪੱਤ ੪ ਪੁਰਬ]ਆਪਣੇ ਪੁਤ ਦੇ ਨਾਉਂ ਉਪਰ ਹਨੂਕ ਰਖਿਆ। ਅਤੇ  ੧੮
ਹਨੂਕ ਦੇ ਈਰਾਦ ਜੰਮਿਆ, ਅਰ ਈਰਾਦ ਦੇ ਮਹੂਯਾਏਲ,
ਅਰ ਮਯਾਏਲ ਦੇ ਮਤੁਸਾਏਲ, ਅਤੇ ਮਸਾਏਲ ਦੇ ਲਮਕ ਜੰਮਿਆ॥

ਅਤੇ ਲਮਕ ਨੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਕੀਤੀ-੧੯
ਆਂ, ਇਕ ਦਾ ਨਾਉਂ ਆਦਹਿ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜਿ
ਲਾ। ਅਤੇ ਆਦਹਿ ਨੇ ਯਾਬਲ ਜਾਇਆ, ਜੋ ਤੰਬੂਆਂ ੨੦
ਵਿਚ ਰਹਿਣਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਰ ਅਯਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਉ ਦਾ ਨਾਉਂ ਯੂਬਲ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਨ ੨੧
ਅਤੇ ਬੰਝਲੀ ਬਜਾਉਣਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾ। ਅਤੇ ੨੨

ਜਿੱਲਾ ਨੇ ਬੀ ਤੁਬਾਲਕੈਨ ਜਾਇਆ, ਜੋ ਤਾਂਬੇ ਅਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਘਾੜੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਯਮਹਿ ਤ- ਬਾਲਕੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਮਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ੨੩ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹੈ ਆਦਹਿ ਅਤੇ ਜਿੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸਬਦ ਸੁਣੇ, ਹੇ ਲਮਕ ਦੀਓ ਮਡੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਘਾਇਲ ਹੋਕੇ ਇਕ ਮਨੁਖ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੱਟ ਖਾ ਕੇ ਇਕ ਗਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ; ਜੇ ਕਾਯਿਨ ਦਾ ਸਤ ੨੪ ਗੁਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਮਕ ਦਾ ਠੀਕ ਸਭ- ਤੱਰ ਗੁਣਾ ਬਦਲਾ ਲੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ॥ ਫੇਰ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀ- ੨੫ ਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ ਇਕ ਪਤ੍ਰ ਜਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜੋਤ ਧਰਿਆ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੇਬਿਲ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਜਿਹ ਨੂੰ ਕਾਯਿਨ ਨੇ ਵੱਢ ਸਿਟਿਆ, ਦੂਈ ਨਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਤ ਦੇ ਬੀ ਪਤ ਜੰਮਿਆ, ਕਿ ੨੬