ਪੰਨਾ:Book of Genesis in Punjabi.pdf/19

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
[੫ ਪਰਬ
੧੫
ਉਤਪੱਤ

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਉਨ ਅਨੁਸ ਧਾਰਿਆ। ਤਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈ ਲਗੇ॥

[੫] ਇਹ ਆਦਮ ਦੀ ਕੁਲਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰ ਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ |

ਪੁਰ ਤਿਸ ਨੂੰ ਬਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਓਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੌਕੇ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਆਦਮ ਧਰਿ੩ ( ਜਾਂ ਆਦਮ ਇਕ ਸੌ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਝ ਉਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ ਤਿਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜੋਤ ਰਿ੪ ਆ। ਅਤੇ ਗੋਤ ਦੇ ਜੰਮਦ ਤੇ ਪਿਛੇ, ਆਦਮ ਅਠ ਸੌ ਰਿਹਾਂ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਰ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ। ੫ ਅਤੇਂ ਆਦਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵਿਆ, ਨੌਂ ਸੌ ਡੀਹ ਰਿਹਾਂ ਸਨਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ॥ ਅਤੇ ਮੇਡ ਇਕ ਸੌ ਪੰਜਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ? ਅਨੂਸ ਜੰਮਿਆ। ਅਤੇ ਅਨੁਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਪਿਛੇ, ਜੇਡ ਅਨ ਸੈ ਸੱਤ ਵਰਹਾਂ ਤੀਕੁ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ¤ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ; ਅਚੇ ਸੇਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਂ | ਸੈ ਬਾਰਾਂ ਬਰਸ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ! | £ ਅਤੇ ਅਨੂਸ ਨੱਤਿਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾ, ਜਦ ਉਹ ਦੇ ੧ ਕੀਨਾ ਜੰਮਿਆਂ। ਅਤੇ ਨਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਪਿਛੇ ਅ ਨੁਸੇ ਅਠ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਬਰਸਾਂ ਤੀਕੁ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਡੋ ੧੧ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤ ਜੰਮੇਂ ਅਤੇ ਅਨੂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜ ਬਰਸਾਂ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ੧੨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਸੱਤਰਾਂ ਬਰਸਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ