ਪੰਨਾ:Book of Genesis in Punjabi.pdf/30

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
੨੬
੯ਪਰਬ]
ਉਤਪੋਤ

ਹੈ,ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗਾ,ਅਤੇ ਤੁਫਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਧਣਕ ਬੱਦਲ ਵਿਚ ਹੋਉ,ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ,ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਨੇਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਾਨਦਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ,ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗਾ।ਉਪਰੰਦ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੈ ਨੂਹ ਤਾਈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਹਨ,ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਬੇੜੀ ਉਪਰੋਂ ਉਤਰੇ,ਸਿਮ,ਹਿਮ,ਅਤੇ ਯਾਫਸ ਸੇ;ਅਤੇ ਹਾਮ ਕਨਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ।ਨੁਹ ਦੇ ਏਹੋ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ੍ਰ ਸਨ,ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅਬਾਦ ਹੋਈ।

ਅਤੇ ਨੂਹ ਖੇਤੀਪੱਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਓਨ ਇਕ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲਾਈ।ਅਤੇ ਦਾਖ ਦਾ ਰਸ ਪੀਕੇ ਖੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ।ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਮ ਨੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਡਿੱਠਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਨ,ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ।ਤਦ ਸਿਮ ਅਤੇ ਯਾਫਸ ਨੈ ਇਕ ਬਸਤਰ ਲੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਹਾਂ ਕੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ, ਅਤੇ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਢਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਲ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੀ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਡਿੱਠਾ।ਜਦ ਨੂਹ ਆਪਣੇ ਖੀਵੇਪੁਣੇ ਥੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ,ਮਲੂਮ ਕੀਤਾ।ਤਦ ਉਹ ਨੈ ਕਿਹਾ, ਕਨਾਨ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ