ਪੰਨਾ:Book of Genesis in Punjabi.pdf/7

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ


ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਦ ਪੋਥੀ

ਜੋ ਉਤਪੱਤ ਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।

[੧ ਪਰਬ] ਪਿਰਥਮੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ ਅਰ ਧਰਤੀ

੨ ਉਤਪੱਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬੇਡੌਲ ਅਰ ਸੁੱਨਮਸਾਣ

ਸੀ, ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਣ ਉੱਤੇ ਅਨੇਰ ਸਾ,ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਆਤਮ

ਜਲ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹਲਦਾ ਸੀ॥

੩ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ; ਅਰ

੪ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੈ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ,

ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੈ ਚਾਨਣ ਤਾਈਂ ਅਨੇਰ

੫ ਥੀਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦਿਨ,

ਅਤੇ ਅਨੇਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸੰਝ ਅਰ ਸਵੇਰ

ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਇਆ॥

੬ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ

੭ ਅਧਰ ਹੋਵੇ; ਸੋ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਕਰੇ। ਤਦ ਪਰ-

ਮੇਸੁਰ ਨੈ ਅਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਧਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ

ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਰ ਤੇ ਉਪੱਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਥੀਂ ਅੱਡ ਕੀ-

੮ ਤਾ। ਅਤੇ ਡਿਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੈ