ਪੰਨਾ:Guru Granth Sahib Ji.pdf/67

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁ 67 ❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁ ❁ ❁ ❁ ਗੁ ਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ ਿਫਰੈ ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਗਈ ਖਾਇ ॥ ਸਬਦੇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ❁ ❁ ਸਬਦੇ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੪॥ ਮਾਇਆ ਭੂ ਲੇ ਿਸਧ ਿਫਰਿਹ ਸਮਾਿਧ ਨ ਲਗੈ ਸੁਭਾਇ ॥ ਤੀਨੇ ਲੋਅ ਿਵਆਪਤ ਹੈ ❁ ❁ ਅਿਧਕ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾ ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਇਆ ਜਾਇ ॥੫॥ ਮਾਇਆ ਿਕਸ ਨੋ ❁ ❁ ਆਖੀਐ ਿਕਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਦੁਿਖ ਸੁਿਖ ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਧੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਿਬਨੁ ❁ ❁ ❁ ਸਬਦੈ ਭਰਮੁ ਨ ਚੂਕਈ ਨਾ ਿਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥੬॥ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੀਤੀ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਥਾਇ ਨ ❁ ❁ ਪਾਇ ॥ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭਰ੍ਮੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ ❁ ❁ ❁ ੭॥ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਗੁ ਣ ਨ ਜਾਪਨੀ ਿਬਨੁ ਗੁ ਣ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸਹਿਜ ❁ ❁ ਿਮਿਲਆ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬਦੇ ਹਿਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੮॥੪॥੨੧॥ ਿਸਰੀਰਾਗੁ ❁ ❁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁ ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨਾ ਆਪੇ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਏ ॥ ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਮ ਕਰਿਹ ਨਹੀ ਬੂਝਿਹ ਿਬਰਥਾ ❁ ❁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਕਰਿਮ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਏ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ❁ ❁ ਹੋਇ ॥ ਗੁ ਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਹਿਜ ਿਮਲੈ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਿਗਆ ਹਿਰ ❁ ❁ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਹਿਰ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ ਘਿਰ ਮਹਿਲ ਸਿਚ ਸਮਾਈਐ ❁ ❁ ❁ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸਕੈ ਖਾਇ ॥੨॥ ਨਾਮਾ ਛੀਬਾ ਕਬੀਰੁ ਜਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥ ਬਰ੍ਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਬਦੁ ❁ ❁ ਪਛਾਣਿਹ ਹਉਮੈ ਜਾਿਤ ਗਵਾਈ ॥ ਸੁਿਰ ਨਰ ਿਤਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਹ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ॥੩॥ ਦੈਤ ਪੁਤੁ ਕਰਮ ❁ ❁ ❁ ਧਰਮ ਿਕਛੁ ਸੰਜਮ ਨ ਪੜੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ॥ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਭੇਿਟਐ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ਏਕੋ ❁ ❁ ਪੜੈ ਏਕੋ ਨਾਉ ਬੂਝੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥੪॥ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਜੋਗੀ ਸੰਿਨਆਸੀ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਏ ॥ ❁ ❁ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਵਿਹ ਤਾ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਪਾਵਿਹ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਗੈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ❁ ❁ ਰਹਾਏ ॥੫॥ ਪੰਿਡਤ ਪਿੜ ਪਿੜ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਿਹ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਏ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰ ੁ ਪਇਆ ❁ ❁ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਏ ॥ ਜਾ ਨਾਉ ਚੇਤੈ ਤਾ ਗਿਤ ਪਾਏ ਜਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥੬॥ ਸਤਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ❁ ❁ ❁ ❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁