ਪੰਨਾ:Punjabi Bible New Testament.pdf/3

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਮੱਤੀ ਦੀ ਚਿੰਜੀਲ

ਪਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਲਪੱਤ੍ੀ ਤੇ ਤੇ ਜਨਮ?

੧ ਕੁਲਪੰਤੀ ਯਿਲ ਮਸੀਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੰਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁਤੁ ਸ। ॥

੨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇਂ ਇਸਹਾਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਤੋਂ ਗਰੂਬੰਮਆ “ਕਰੇ ਬਾਬੂਬ ਤੋਂ ਯੂ ਤੰ ਉਸ ਦੇ ਰ।-ਜੰਮੇ-੦. ਅਤੇ-ਯਰੂਦਾਦ ਤੋਂ ਫ਼ਰਸ ਜ਼ਰ ਭਮਾਜ਼ ਦੀ ਕੱਖ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਫਚਸ ਤੋਂ ਚਸਰੋਨ -4 ਨਿਆਂ ਅਤੇ -ਹਸਰੇਨ-ਤੋਂ ਰੇ ਜੈਮਿਕ ]; ਅਤੇ - ਰੋ% ਤੋਂ- ਅੰਮੀਲਾਦਾਬ-ਜੰਮਿਸਜ-ਤਮਤੇ ਯੰਮੀਨਾਦਬ ਤੋਂ _ਨਰਸ਼ੋਨ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ -ਨਹਸ਼ੋਨ _ ਤੋਂ -ਸਲਮੋਨ ੫ ਜੰਮਿਆ ਹ ਅੰਤੇ ਸਲਮੋਨ`ਤੋਂ' ਬੋਅਜ਼ ਰਾਹਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਬੋਅਜ਼ ਤੋਂ -ਓਬੇਦ ਰਥ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਓਬੇਦ ਤੋਂ ਯੌਂਸੀ ਜੰਮਿਆ ੦ £ ਅੰਤੇ ਯੱਸੀ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਰੀਯਾਹ ਦੀ ਤੀਵੀਂ

ਜੈਮਿਆ ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਤੋਂ ਅਬੀਯਾਹ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਅਬੀਯਾਹ ਤੋਂ ਆਸਾ ਜੰਮਿਆ ੦ ਅਤੇ ਆਸਾ ਤੋਂ ਯਹੋਸ਼ਾਵਾਣ ਜੰਮਿਆ ਅੰਤੇ ਯਹੇਸ਼ਾਵਾਣ ਤੋਂ ਯੋਰਾਮ ਜੌਮਿਆ ਅਤੇ ਯੋਰਮ ਤੋਂ ਉੱਜ਼ੀਯਾਰ ਜੰਮਿਆ ੦ ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਤੋਂ ਯੋਥਅ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਯੋਥਾਮ ਤੋਂ ਆਹਾਜ਼ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਆਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ੧੮ ਜੰਮਿਆ 6 ਅੰਤੇ ਰਿਜ਼ਕੀਯਾਰ ਤੋਂ ਮਨੱਸਰ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਨੱਸਹ ਤੋਂ ਆਮੋਨ ਜੰਮਿਆ ਅੰਤੇ ਆਮੋਨ ਤੋਂ ੧੧ ਯੋਸ਼ੀਯਹ ਜੰਮਿਆ ੦ ਅਤੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਤੋਂ ਯਕਾਨ- ਯਹ _ਅਰ ਉਹ ਦੇ ਡਰ! ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇ ਜੰਮੇ ॥

ਰਾ

ਕੀ

(੨੯ (ਰੂ ਅਸਰ ਦਾ ਜਨਮ

7 ਵੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ੦ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਰਰਬੁਆਮ -

ਜੈਮਿਆ-ਅੰਤੇ ਅਬੀਰੂਦ ਤੋਂ ਅਲਯਾਕੀਮ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਅਲਯਾਕੀਮ ਤੋਂ ਅੱਜ਼ੋਰ ਜੰਮਿਆ ੦ ਅਤੇ ਅੱਜੋਰ ਤੋਂ ਸਦੌਕ ਜੰਮਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਦੌਕ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ` ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਅਅਲੀਹੁਦ ਜੰਮਿਆ ੦ ੧੫ ਅਤੇ ਅਲੀਹੂਦ ਤੋਂ ਅਲਾਜ਼ਾਰ ਭੰਮਿਅਆ£ ਅਤੇ,

ਅਅਲਾਬਾਭ ਤੋਂ ਮੱਥਾਨ ਜੰਮਿਆ ਗੇ - ਮੱਥਇ ਤੋ ੧੬' ਯਾਕੂਬ ਜੈਮਿਆਂ ੦ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਜੰਮਿਆ । ਉਹ ਉਸ ਮਰਿਯਮ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹ `ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਯਿਸੂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਕਰਾਉੱਦਾ ਹੈ ॥।

ਸੋ ਅਬਰਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਾਊਦ ਤੀਕਰ ਸੱਗੋ ਚੌਂਦਾਂ ਪੀਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਊਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਾਬੁਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੀਕਰ ਚੌਦਾਂ ਪੀਰੜੀਆਂ ਰਨ ਅਤੇ ਬਾਬੁਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਸੀਹ ਤੀਕਰ ਚੌਦਾਂ ਪੀਹੜੀਆਂ ਹਨ ।।

੧੩

੨?

ਜਨਮ ਇਉ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ 'ਉਹ ਦੀ ਮਤਾ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਯੂਸਫ਼ ਨਾਲ ਕੁ ਟੁੜਮਾਈ_ ਫੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚ ਆਤਮ ਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ੦ ਤਦ_ ਉਹ ਦੇ ਪਤੀ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੈਦਾ ਭਈ ਉਹ ਨੂੰ ਕਲੰਜ ਪ੍ਰਗਣ ਕਰੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ੨$ ਕੀਤਿਲਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂ 9 ਖੋਰ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤੇ" ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਆ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਯੂਸਫ਼ ਦਾਊਦ ਦੈ ਪੂੰਝ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮ੍ਰੰਭਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਭੁਰ ਕਿਉਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਕੱਖ ਵਿੱਚ ਸਲਆ ਕੱਖ6 ਬਬੁਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਬ ਤੋਂ ਉਹ ਲਨ ਤਤ ਆ ੬ ਚ ਪਖਲਤੀਫੇਲ “ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਤੋਂ ਜੁਣੈਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਲ ਰੱਖੀ ਕਿ

੧3 [ਜਰੱਬਬਲ ਜੰਮਿਮ! ਅਤੇ ਜਰੁੱਬਬਲ ਤੋਂ ਅਬੀਰੂਦ

- ਯੂਲਨੀ - -ਸਲਾਬੀਏਲ ।

ਰਤ ਿ ਬਚਾਂ-

ਹਮ ਅਬ, €ਤੈ ਵੈਗਾ ੦ ਇਹ ਸਭ ਤੁੜ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਗਈ