ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ

Jump to navigation Jump to search
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੱਭੋ
ਵਕਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਆਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ ਕਾਰਨ
11:16, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2019 2401:4900:1713:a6c8:1812:cd60:d14f:cc40 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:16, 7 ਅਪਰੈਲ 2020
166 ਦਿਨ, 16 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 52 ਮਿੰਟ left
Benipal hardarshan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
  • editing (sitewide)
  • anon. ਹੀ
  • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
Inserting nonsense/gibberish into pages