ਮੀਡੀਆ ਅੰਕੜੇ

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ 01:53, 8 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

Bitmap images

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe3 (1.74%)5,34,431 bytes (522 KB; 0.00604%)
image/png.png, .apng5 (2.91%)3,66,372 bytes (358 KB; 0.00414%)

Total file size for this section: 9,00,803 bytes (880 KB; 0.0102%).

Drawings (vector images)

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/svg+xml.svg1 (0.581%)84,416 bytes (82 KB; 0.000954%)

Total file size for this section: 84,416 bytes (82 KB; 0.000954%).

ਦਫ਼ਤਰ

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
application/pdf.pdf163 (94.8%)8,85,05,22,222 bytes (8.24 GB; 100%)

Total file size for this section: 8,85,05,22,222 bytes (8.24 GB; 100%).

ਸਾਰੀਆੰ ਫਾਈਲਾੰ

Total file size for all files: 8,85,15,07,441 bytes (8.24 GB).