ਮੀਡੀਆ ਅੰਕੜੇ

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ 20:25, 10 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

Bitmap images

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe7 (3.54%)10,81,295 bytes (1.03 MB; 0.0108%)
image/png.png, .apng8 (4.04%)9,54,244 bytes (932 KB; 0.00956%)

Total file size for this section: 20,35,539 bytes (1.94 MB; 0.0204%).

Drawings (vector images)

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/svg+xml.svg1 (0.505%)84,416 bytes (82 KB; 0.000846%)

Total file size for this section: 84,416 bytes (82 KB; 0.000846%).

ਦਫ਼ਤਰ

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
application/pdf.pdf182 (91.9%)9,97,70,69,708 bytes (9.29 GB; 100%)

Total file size for this section: 9,97,70,69,708 bytes (9.29 GB; 100%).

ਸਾਰੀਆੰ ਫਾਈਲਾੰ

Total file size for all files: 9,97,91,89,663 bytes (9.29 GB).