Page:Aaj Bhi Khare Hain Talaab (Punjabi).pdf/6

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


118 ¡o‹ Ú∆ ÷∂ ‘È Â≈Ò≈Ï HAMARA PARYAWARAN 507/3, GOPI VIHAR, SHAHABAD MARKANDA-136135 HARYANA M : 94165 72686 , 9855542421 Ó»Ò Ò∂÷’ : ¡È∞ÍÓ «ÓÙ ÙØË ¡Â∂ √øÍ≈ÁÈ : Ù∆È≈, Ó≥‹»ÙÃ∆ «ÓÙ √‹≈Ú‡ ¡Â∂ ∂÷≈ «⁄oÂ : «ÁÒ∆Í «⁄ø⁄≈Ò’ Í≥‹≈Ï∆ ¡È∞Ú≈Á : √π«øÁ Ïa√Ò ÍÃ’≈Ù’ : ® ‘Ó≈≈ Í«¡≈Ú‰® E@G/C, ◊ØÍ∆ «Ú‘≈, Ù≈‘Ï≈Á Ó≈’ø‚≈ (‘«¡≈‰≈) ÓØÏ≈«¬Ò : +IA-IDAFE GBFHF +IA-IHEEE DBDBA ‡≈¬∆Í ¡Â∂ Í∂‹ √À«‡ø◊ Ó«‘Â≈Ï-¿∞Á-Á∆È

̄ØÈ +IA-IHAEG @CBBF

C@@@ ’≈Í∆¡a, Ó¬∆ B@@F ÓπoÒ : AE@/- πͬ∂ «¬√ Íπ√Â’ Á∆ √Óo◊∆ Á≈ «’√∂ Ú∆ »Í «Úo⁄ «¬√Â∂Ó≈Ò ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, √Ø Á≈ Úȉ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ Âa ⁄ø◊≈ Òo◊∂◊≈