ਪੰਨਾ:ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੇ ਹਨ ਤਾਲਾਬ.pdf/118

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

«‹‘Û∂ ¡≈Í«‰¡ª Á∆¡ª ÙπÌ ’≈ÓÈ≈Úª ‘Ó∂Ù≈ Ó∂∂ È≈Ò ‘∆¡ª

114 ¡º‹ Ú∆ ÷∂ ‘È Â≈Ò≈Ï

Ó‘»Ó ¡≈. Í∆. ÙØ≤ı ÙÃ∆ÓÂ∆ ‘Ì‹È ÙØı Ó‘»Ó ’ÙÓ∆∆ Ò≈Ò Ë∆Ó≈È ÙÃ∆ÓÂ∆ ÂÈ∆ Á∂Ú∆ Ë∆Ó≈È

Ù≈‘Ï≈Á Ó≈’ø‚≈ Ù≈‘Ï≈Á Ó≈’ø‚≈ ¡≥Ï≈Ò≈ ¤≈¿∞‰∆ ¡≥Ï≈Ò≈ ¤≈¿∞‰∆

ÙÃ∆ ˙Ó∂∫Á ÁºÂ ÙÃ∆ ¡À√. ¡À√. È≈◊∆ ¡ÁÏ∆ Ó«‘«¯Ò Á∂ √Ì «ÓºÂ ÙÃ∆ ¡ÙØ’ Ó«Ò’ ÙÃ∆ ¡ÚÂ≈ ÌøÚ≈ ÙÃ∆ «¬Óؘ ÙÃ∆ √π’∂Ù ‹ÀÈ Ó≈√‡ √≈«Ï ¡Ò∆ ÙÃ∆ ÙºÏ∆ ’+≈Á∆ Ù∂ı «¬¯«Âı≈ ‘π√ÀÈ ÙÃ∆ Ùø’ Ù‰ ‚≈. √Â∆Ù ’Í» ÙÃ∆ √«ÂøÁ «√øÿ ÙÃ∆ √«ÚøÁ ’≈Ò≈ √ÍÈ≈ Ë∆Ó≈È ÙÃ∆ÓÂ∆ √π∂÷≈ «Óº„≈ ÙÃ∆ √π«øÁ «√øÿ Â∂‹ ÙÃ∆ √π«øÁ Í≈Ò «√øÿ ÚË≈ÚÈ ÙÃ∆ √π‹∆ «√øÿ √øË» ÙÃ∆ √π‹∆ «√øÿ Ùø‡∆ ÙÃ∆ ‘π«Ù¡≈ «√øÿ ≈‰± ÙÃ∆ ‘≈’Ó «√øÿ ≈‰± ÍÃØ. ‘‹∆ «√øÿ √ºË

«¯ؘÍπ Ó≈Ò∂’؇Ò≈ Ù≈‘Ï≈Á Ó≈’ø‚≈ ⁄ø‚∆◊Û∑ ⁄ø‚∆◊Û∑ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ Ó≈Ò∂’؇Ò≈ Ó≈Ò∂’؇Ò≈ ÌØÍ≈Ò Ó≈Ò∂’؇Ò≈ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ Ó≈Ò∂’؇Ò≈ Ù≈‘Ï≈Á Ó≈’ø‚≈ Ó≈Ò∂’؇Ò≈ ˜∆’Íπ ⁄ø‚∆◊Û∑ ˜∆’Íπ Ù≈‘Ï≈Á Ó≈’ø‚≈ ´«Ë¡≈‰≈ √∆⁄∂Ú≈Ò Ó≈Ò∂’؇Ò≈ Ó≈Ò∂’؇Ò≈

≈‹Íπ≈

114
ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੇ ਹਨ
ਤਾਲਾਬ