ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/275

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਭਾਗ-ਗੁਰੂ 3੬੫ ਤਵਾਰੀਖਣੁਰੂਖਾਲਸਾ ਮੁਖਣਸ਼ਾਹਜੇ ਲੇਜੇਹਲਮਟਾਂਡੇ ਪਿੰਡਦਾਰਹਣਾ ਸੀਸਹਜ਼ਾਰ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇਸੇ ਗੰਦੀ ਗੁਮਾਈਯਾ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਹ ਨਹੀ ਰੱਖਦੇਸੇ ਓਸੇ ਸਮੇਏਕ ਲਬਾਣਾ ਸਿੱਖਮੱਖਣਸ਼ਾਹ ਸੌਦਾਗਰ (ਜਿਸਨੇ ਮਾਲਵਾ ਭਹੋਯ ॥ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣਗਮਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿਸਾ ਗੁਰੂਕੇਮਤਦੇਣਾ ਸੁਖਮਾਸੀ ਸ਼ਾ ਆਪਉਮਾ ਪਰਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂਬਣੇਠੇਖਕੇ ਸਰੇਗੁਰੂਦੀਖਮਾਵਾਜ਼ੇ ਜਸੌ ਸੁੱਖਣਾਦੀ ਬੁਧਕੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋਦੋਮੁਹਿਰਾਂਸਭੁਅੰਗੇਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇਨੇਵੰਧਨਾ ਮੰ ਗੀਆਂ ਜਦ ਸਬਨਾ ਨੂੰਦੇਕੇ ਪੁੱਛਮਾਹੋਰ ਭੀ ਕੋਈਹੈਤਾਂਕਿਨੇ ਆਖਯਾ ਇਕੜੇਗਾਸ ਹਿਬਜ਼ਾਦਾਮਸਤਜੇਹਾ ਇਕ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾ ਰਹਿੰਦਾਹੈ ਓਹਬਾਕੀ ਹੈ।ਜਦਖਣਾ ਹਨੇ ਗੁਰੂਤੇਗਬਹਾਦਰਜੀਵੇਂ ਮੰਗੇ ਭੀ ਮੁਹਿਰਾਂ ਧਰਕੇ ਮੱਥਾਟੇਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂਸੀਨੇ , ਜਸੌ ਮੁਹਿਰ ਮੰਗਲਈਤੇ ਜਹਾਜਬਰਾਉਣਦਾਖਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਓਸਲੁਬਾਣੇਸਿੱਖਨੇ ਹਾਯਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਕੇ ਪੰਜਸੌ ਅਸ਼ਰਫੀਨਜ਼ਰਦੇਕਰ ਹੋਰਸਬਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਕੇ ਸੁਣਾਦਿਤਾ ਕਿਮੇਂ ਸਰਾਸਤੇਠਾਂਰੂਭਾਲ ਲਿਆਏਹ ਅਵਾਜ ਸੁਣਕੇ ਸਬਸਿੱਖਕੌਂਮ ਨੂੰ ਸੰਦਗੁਰੂਤੇਗ ਬਹਾਜੀਦੇਰਰਨੀਆਲੱਗੇਖਿਏਨਾਂਨੇ ਅਨੇਕ ਉਜ਼ਰਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਸੰਗਤਨੇਬੇਨਤੀਕਰਕੇ ਬੈਸਾਖ 8:੧੭੩੧ਬੇ: ਇਰ,ਏਨਾਂਨੂੰਗਦੀਉ ਅ ਤੇ ਬੈਠਾਕੇ ਜੇਹੜਾ ਗੁਮਾਈਦਾ ਤਿਲਕਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਇਕ ਨਾਲੀਯੇਰ ਗੁਰੂ . ਹਾਊਨੇ ਭੇਜਆਈ ਓਹੋ ਬਾਬੇ ਬੰਢੇਕੇ ਪੜੋਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇਰੱਖਕੇ ਆਂ ਠਵੇਂ ਗੁਰੂਦੀਤਰਫੋਮੱਥਾਟੇਕਰ ਤਿਲਕਕਰਾਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਨੇਰੂਮੰਨਕੇਦਰਸਨ ਕੀਤਾ,ਭੇਟਾਚੜਾਈ ਸਬਸੰਸੇ ਲੋਕ ਦੂਰਹੋਗਏ,ਬਗਦੀਰਾੜੀਦੇਕੁਮਲਾਏ ਹੋਏ ਖਾਂਦੇ ਮੁਖਕਮਲ ਗੁਰੁ ਸੂਰਜਦਾ ਦਰਸ਼ਨਕਰ ਖਿੜਆਏਅਤੇ ਝੂਠੇਕਪਟੀਔਗੁਰੂ ਬਣਕੇ ਸਿਖੀਰੂਪਖੇਤੀਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇਸੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂਮਾਲਕਦੇ ਹੋਣੇ ਕਰ ਸੂਰਮਿੰਦੇ ਕਰਖਿਸਕੇਰਲੇਧੀਰਮੱਲਜੋ ਗੁਰੂਗੰਥਸਾਹਿਬਨੂੰਲੈਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਦੀਆ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾਈਏਹ ਸਮਾਦੇਖਕੇ ਬਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ਯਾਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂਨੂੰਨਾਲ ਲੇਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਧੀਰਮਲਨੇ ਗੁਰੂਸਾਹਿਬਪਰ ਬੰਦੂਕ ਸਰਕੀਜੋ ਪਾ ਸਬੈਠੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰਮਾਰਗਈ ਬਾਕੀਦੇ ਪੰਜਸਤ ਆਦਮੀਜੋ ਗੁਰੂਜੀਦੈਪਾਸੇ ਓਹ ਭੀਨੱਡਗਏਤੇਜਬਸਾਮਾਨ ਪੂੜਾ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂਘਰਦਾਲੂਣਕੇ ਧੀਰਮੱਲ ਕਰਤਾ ਪੁਰਨੂੰ ਤੁਰਾਗਆਪਏਬੇਅਦਬੀਸੁਣਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀਗਈ, ਮੰਦੀਪਗੁਰੂਜੀ ! ੩ਆਂ ਦਰੀਯਾਰ ਏ . ਬੇਲਤੇ ਕਈਈਡੀ ਬਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਏਸਦੀ ਜ਼ਿਲੇਸਮਾਲਕੋਟ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡ ! ਰ ਕੁੰਦਨਪੁਰ ਆਦਿਕ ਬਸਦੇਹਨ ' Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org