ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/626

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3 ਭਾਗ(੩) . (੬੪੭) ਬਲਆਹਲੁਵਲੀਆਂ ਦਿਮਰਤੈਜੇ ਸੇਰਹੌਣਾ ਲਾਹਨਤ ਏਹੋਸਲਾਹਸ਼ਬਨਮੰਤਲਈ,ਬੜੇਤੜਕੇਦਾਗਰਾਂਉਤੇਹਲਾਕਰਤਾਏਕੋਵਾ ॥੬੭ ਗਿਬੰਦੁਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂਬੀਕਮਠੱਨਮਾਰੇ ਗਏਬਾਕੀਦੇਨੋਤਰੇਤਨਾਖਾਂਘਾਬਦੇ ਗਰੇਵਿੱਚਲੁ ਕਰੀਅਘੋੜੇਤੇਅਸਬਾਬਲੈਕੇਜੱਸਾ ਸਿੰਘਨੋਹੋਲੋਵਲਪਿੰਡਅਪਣੇ ਨਾਨਕੇਘਰਆਕਰ ਸਭਸਿੰਘਾਂਨੂੰਬੇਡਦਿਤੇ ਤੇਰੇਬਰਸਦੀਉਮਰਣਿਚਐਡੇ ਵਡੇਹੌਸਲੇਦਾਕੰਮਦੇਖਕੇਬਾਘਸਿੰਘ ਜੱਸਾਸਿੰਘਦਾਬਹੁਤਖੁਸ਼ੀਹੋਇਆਓਸਦਿਨੇਤੂਏਸ਼ਨੁਮਕਸਮਝਕਰਅਪਣਾਮਤ ਨਬਣਾਲੀਕਿਮੋਕਿਏਸਦੇ ਕੋਈਨਹੀ। ਸੰ:੧੭੮੯ਬਿਕੋਸਰਦਰਬਾਘਸਿੰਘਹਰੀਆਪਿੰਡਦੇਗਰਿੱਚਮਾਰਾਗੈਆਓਸਦੀ ਬੁਘਸਿੰਘ ਗਾਂਜੱਸਾ ਸਿੰਘਹੀਸਰਕਾਰਬਣਗੈਅਏਹਸਰਦਾਰਜਸਾਸਿੰਘਅਪਣੇਸ਼ਗੁਣਾਕਰ ਸ਼ਾਸਿੰਘਦਾ ਮਾਦੇਜੋਰਰਨੁਵਾਬਕਪੁਰਸਿੰਘਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲਛੋਟੀਉਮਰਵਿੱਚ ਹੀਜਥੇਦਾਰਤੇ ਪੰਥ ? ਲਸੇ ਵਿੱਚਮਕਹਰੀਆ ਮਾਤਾਸਾਹਿਬ ਸੁੰਢੀਜੀਦਾਬਰਨਤੇਮਨਸਾਸੁਫਲਾਹੋਰੀਆ | ਬਲਕੇਏਸਨੂੰਜਥੇਦਾਰੀਦੀਦਸਤਾਰਹੋਦਸਖੇਮਾਤਾਜੀਨੇਬੀਲੀਤੌਏਸਨੂੰਲਤ ਭੇਜਪ-ਕਿਕਿਆਤਾਜੀਨੇਏਸਨੂੰਅਪਏੁਝਸਾਹਿਬਜਾਦੇਅਜੀਤਸਿੰਘਜੈਸਮਝਕੇ ਪਰਵਰਬਕੀਤਾਸੀ-ਬਰਦਾਰਜੱਸਾ ਸਿੰਘਨੋਭੀਜਥੇਦਾਰਹੋਕੇਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਲਤੇ ਪੰਥਖਾਲਸੇਵੀਆਰਅੰਨ-ਚਕਦੇਦਾਨੀਕੀਤਾਈਬਲਕੋਜੋਕੁਛੈ ਲੁੱਟਮਾਰਟਿਚੌਹਥਆਉਂਦਾਬਭਸਿੰਘਾਂਤੂਬਰਤਾਇੰਦ,ਤਾਂਹੀਸਿੰਘਭੀਏਸ਼ਦੇ ਹੁਕਮਉਤੇ ਬਾਹੋਜਾਂਦੇ)- ਏਸਉਦਾਰਤਨੇਸਬਸਿੰਘਏਸਦੇਤਾਬੇਦਾਕਕਰਦਿਤੇ। ਏਸ਼ਸ਼ਰਦਾਰਬਹਾਦਰਮੇਭੀਪੰਥਖਾਲਸ਼ੋਦੇਨਾਲਸ਼ਾਮਲਹੋਕੇ ਬਡੇਬਹਾੜੀਦੇਕੰਮਕੀਤੇਜੋ ਦੁਸਰੇਿਸ਼ੇਚਬਹੁਤਲਿਖਆਏਹੋਪਏਜਕਰਕੇਏਬੇਨਹੀ ਲਿਖੇ। ੧੭੯੭ਬੇਜਦਈਰਾਨਦੇਪਾਦਲਾਹਨਾਦਰਸ਼ਾਹਨੇਏਸ਼ਦੇਸਚਆਕੈਬਡੇਕਜੁਲ ਜਿੰਘ ਤੇਜੋਜਿਤਾਏ।ਦਿਲੀਜਾਕੇ ਕਤਲਕੀਤੀਬਡੇਕਸ਼ਹਿਰਲੁਟਲੀਤੇਜਦਓਸਦੀਫੌਜਥੋਂ ਲੁਟਣਾ ਦਾਧਨਲੈਕੇ ਘੋਲਦੇ ਹੋਏਕਾਬਲਵੰਨੀਮੁੜੀਤਦੋਜੱਬਾਸਿੰਘਬੀਸਿੰਘਾਂਨੂੰਬਾਬਲੈਕੇ ਓਦੇ ਗਿਰਦੇਜਾਹੋਕਯੋਕਿਪਹਿਲੇਓਸ਼ਦੇਆਏਤੋਂ ਪੰਜਾਬਛੱਡਕੇ ਖਾਲਸੇਦਾਦਲ ਤੋਰਦੇਨੀਚਲਿਆਰਿਆਸੀਲੇਕਟੇਲੋਰਾਤਬਿਰਾਤੇ ਸਿੰਘਾਂਅਨੇਕ ਮਾਮਾਡੋਗ ਨੀਆਂhਜਿਆਂਉਤੇਹੱਲੇਰਕਰਓਦੀਬਹੁਤਦੌਲਤਖੋਹਲੀਤੀਤੇਓਨ ਨੂੰਪੰਜਾਬਥੇ . ਚੋ ਕੱਢਛੱਡਮਤਦੋਂ ਸਰਦਾਰਜੱਬਾਸਿੰਘ8ਭੀਬਹੁਤਫ਼ਾਲਭਆਏਸ਼ਨੇਬਹੁਤਰੇਲ ਦਾਤਸਾਹ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org