ਫਰਮਾ:Div col

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਫਰਮੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼[ਵੇਖੋ] [ਸੋਧੋ] [ਅਤੀਤ] [ਸਾਫ਼ ਕਰੋ]

This template is a shortcut for producing columns using CSS (more info). It generates the CSS for various browsers. Supported browsers are the current versions of Firefox, Safari and Chrome.

Usage[ਸੋਧੋ]

This template can be used to :

 • make a list into columns, with the option of specifying a smaller font.
 • represent prose content, which is columnular in nature.

Provided that:

 • the break points of the columns do not need to be set exactly, since it will be chosen automatically by the browser.
 • the list or content is consistently formatted.

If you need to set to column break exactly, use {{multicol}}.

Parameters[ਸੋਧੋ]

 • 1, cols: Specifies the number of columns. Defaults to 2.
 • width: Minimum column width. Default: no minimum. Set this to automatically reduce column count on small screens.
 • small: Specifies small font size (80%). Defaults to "no".
 • rule: inter-column rule (e.g. 1px solid black;
 • gap: inter-column gap (column-gap)
 • class: an extra CSS class to apply to the div. Ideally this should be defined via TemplateStyles or the stylesheet for the relevant Index.
 • style: extra CSS styles ; Use sparingly.

Examples[ਸੋਧੋ]

Lists[ਸੋਧੋ]

{{Div col}}
* a
* b
* c
* d
{{Div col end}}
 • a
 • b
 • c
 • d
With minimum width[ਸੋਧੋ]

On very small screens (e.g. mobile), it's likely that the columns will be very narrow. Specify the width parameter to cause the browser to reduce the column count automatically when the column width fall below this value.

The correct value for this parameter depends on the list content, and what size the column can be before it wraps text in an undesired way.

Lists[ਸੋਧੋ]

{{Div col|width=30em}}
* {{Lorem ipsum}}
* {{Lorem ipsum}}
{{Div col end}}

In a wide (70em) container:

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

In a narrow page (40em):

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Prose[ਸੋਧੋ]

{{Div col|cols=6}}{{lorem ispsum}}
{{Div col end}}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Small[ਸੋਧੋ]

{{Div col|small=yes}}{{lorem ispsum}}
{{Div col end}}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Use in Page namespace[ਸੋਧੋ]

1st page: (body text)[ਸੋਧੋ]

{{Div col|cols=2}}
{{lorem ispsum}}

1st page: (footer)[ਸੋਧੋ]

<!-- column based layout continues on next page -->
{{div col end}}

mid page: (header)[ਸੋਧੋ]

<!-- column based layout continued from previous page -->
{{Div col|cols=2}}
{{lorem ipsum}}

mid page: (footer)[ਸੋਧੋ]

<!-- column based layout continues on next page -->
{{div col end}}

last page (header)[ਸੋਧੋ]

<!-- column based layout continued from previous page -->
{{Div col|cols=2}}

last page (bodytext)[ਸੋਧੋ]

{{lorem ispsum}}
{{div col end}}

See also[ਸੋਧੋ]

 • {{multicol}}, {{multicol-break}}, {{multicol-section}}, {{multicol-end}}, this template uses a table to create multiple columns of text. You need to place the breaks explicitly, but they will never move.
 • {{div col}}, {{div col end}}, which uses CSS3 properties to create columns dynamically. The reader's browser will choose where best to put the breaks, so the layout cannot be guaranteed not to change. This one is good for lists, as you don't need to worry about placing {{multicol-break}}s.