ਏਕ ਬਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ/ਬੇ ਮਤਬਲ ਕੇ ਕੰਮ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ

ਬੇ ਮਤਬਲ ਕੇ ਕੰਮ

ਏਕ ਛੈਹਰ ਕੇ ਪਾਸ ਮਾ ਬਣੇ ਤਾ ਏਕ ਮਕਾਨ।
ਲੱਕੜੀ ਚੀਰਨ ਲਗੇ ਬੇ ਹੈਲਪਰ ਅਰ ਤਰਖਾਣ।
ਅੱਧੀ ਪੋਰੀ ਚਿਰ ਗਈ ਅੱਧੀ ਰੈਹਗੀ ਸ਼ੇਸ਼।
ਟੈਮ ਰੋਟੀ ਕਾ ਹੋ ਲੀਆ ਲਗੇ ਦਪ੍ਹੈਰ ਕਾ ਸੇਕ।
ਪੋਰੀ ਬਚਾਲਾ ਛੋੜ ਦਈ ਫੰਸਾ ਦਿਆ ਉਸਮਾ ਕਿੱਲ।
ਰੋਟੀ ਖਾਮਣ ਚਲੇ ਗੇ ਹੋ ਕਾ ਸਾਰੇ ਨਿੱਲ।
ਕਿਤੀਓਂ ਆ ਕਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ।
ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਤਾ ਅੱਲਬਾ ਛੋਡਿਆ ਆਪਣਾ ਜੁੰਡ।
ਪੰਗੇ ਲੇਣ ਔਹ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਲੱਕੜ ਕੇ ਗੈਲ।
ਜਿਸਮਾ ਕਿੱਲ ਥੀ ਨੁਕੀ ਬੀ ਕਰਦਾ ਉਸਪਾ ਟੈਹਲ।
ਬਿੱਚ ਫੰਸੇ ਬੇ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਫਕੜ ਕਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰ।
ਲਗਾ ਹਿਲਿਆਮਣ ਲੱਕੜੀ ਗੈਲੇ ਮਚਾਬਾ ਛੋਰ।
ਕਿੱਲ ਹਿੱਲ ਕਾ ਲਿੱਕੜਗੀ ਪੋਰੀ ਕਾ ਹੋਇਆ ਮੇਲ।
ਪੂੰਛ ਬਿੱਚਮਾ ਫੰਸ ਗਈ ਲਿੱਕੜੀ ਉਸ ਕੀ ਲੇੇਰ।
ਬਾਂਦਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੜਪ ਕਾ ਮਿੰਟ ਲਗੇ ਨਾ ਚਾਰ।
ਕਦੀ ਬੱਚਿਓ ! ਕਰੋ ਨਾ ਬੇ-ਮਤਬਲ ਕੀ ਕਾਰ।