ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/157

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਭਾਗ੧-ਗੁਰੂ ੧੪੭) ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂਬਾਤਾਂ ਤੋਬਾਈਲੋਗਾਂਪਰ ਫਤੇਪਾਉਣਾਹੀ ਬਾਬੇਦੀ ਲੜੀ ਮੰਨਦੇਹਾਂਮੰਡੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਗੋਵਿਚਲੇਖਹੈਕਿਏਆਗੈਸ ਅਅਅਬਨਅਅਮ, ਜਦਬਾਬੇ ਪਾਸ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂਜੀਦੇਕੋਲਾਕਿਤਾਬ ਦੇਖਕੇੁਮਾਇਸਵਿਚੋਂਕੀਹਾਸਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਆ ਕੇਤਾਬ ਇਕ ਬਕਰੀਹੈ ਕਾਜੀ ਔਲਈ ਪਾਦਰੀਪੰਡਿਤ ਸੁਰਈਲੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਪਨਕੇਬਾਬਿਬਾਦਹਾਸਲਕਰਦੇਹਨਓਹਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂਕੜਕਾਂਉਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਏਨਾਂਨੂੰ ਪਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲਕਰਨਵਾਲੇਹਨਓਹਗੋਬੂ ਖਾਂਦੇਹਨਾ:- ਤੇਨੂੰ ਪਨਕੇਜਪਤਪਕਰਕੇ ਮਾਨਬਮਾਈਪਾਉਣੇ ਹਿਰਸਰੱਖਣਵਾਲੇਚਰਬੀ ਚੱਬਦੇ ਹਨਾ ਅਤੇ ਜੋਏਨਾਨੂੰ ਪੜਕੇ ਰੰਬਦੀਬੰਦਗੀਕਰਦੇਹੋਏਹਰਸੈ ਵਿਚ ਓਸੇਰੰਬਦਾਨੁ ਦੇਖਕਰ ਆਪਰ ਤੇਓਰ ਭੇਦਨਹੀਂਮੰਨਦੇ ਓਹ ਆਰਫਕੀਰਮਗੜਛ ਕਵੇਤਨਾਅਮਾਮਾਨੇ ਆਖਮਾਹੇਰਫੇਸਜੈਸੀਤਾਸੀਰ ਆਪਦੀਬਾਣੀਵਰਹੈਜੇਕਰ ਆਪਨਬੀਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜੋ,ਤੇਰਾਰਯਾਰਾਂਪਰਯਕੀਨਫੜੋਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾ ਡੀਮੁਰੀਹੋਜਾਵੇਬਾਈਆਖਮਾਅਸੀ ਓਸ ਸੱਚੇਨਈਦਾ ਕਲਮਾਂਪਦੇਹਾਸਦੇ ਰੋਤੱਤੁ ਸੰਚੇ ਯਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਦੁਨੀਆਂਨੂੰ ਇਕੋਜੇਹਾ ਫਾਯ ਪਹੁੰਚਾਂਉਦੇਹਰਾਦੂ ਰੂਹਨਬੀਹੈਮਨਬੱਧਤਹੰਕਾਰਏਹਜ਼ਾਰ ਯਾਰਹੈ ਏਨਾਂ ਉਤੇ ਅਸੀਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋਰਾਹੇ ਸੋਕਰਾਲਣੈ ਬੂਲ-ਸਰਾਕੇਸਦੀਰੱਖਦੇਹੋਪ-ਉਤ-ਸਰਾਸਰਦੀ ਖਦੇਹਾਂ-ਪ੍ਰਲ਼-ਕਲਮਕੇਸਵਾਪਨਦੇਹੋ-ਉ-ਕਲਮਾਰੰਬਦਾ ਤੇ ਆਰਫਮੁਰਸ਼ਦਦ ਪਨਦੋਹਾਂ।ਇੰਮਾਦਿਕਬਹੁਤ ਉਤ ਹੁੰਦੇਰਹੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਅਮਾਮਲਾ ਤੇਰੂਖ ਸ਼ਾਅਦੇਰਲ਼ੇਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਓਸੇਦੋਨਦੋ ਕਾਜੀਊਟਣੀਆਂਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਇਕਸ਼ਾਮ ਹਰੂਮਦੀਡਰਵੋਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਹਸ਼ਾਮਦੀਡਰਟੋ ਪੇਗੰਬਰਾਂਦੀਆਂਢੀਆਂਵਾਲੇਸੰਦੂਕ ਲੇਕੇਆਂਵਦੇ ਹਨ ਜੋਓਦੇ ਹੀਦੇਖਣਨੂੰਹੰਜਆਖਦੇ ਹਨ ਓਹਕਾਜੀ ਚੜੇ ਚਲਾਏ ਮੁਫ਼ਜਾਂਦੇਹਨਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਓਸੇ ਪਹਾੜੀਪਰ ਇਕ ਮਸੀਹੈ ਜਿਥੇ ਬੈਠਕੇਮੁਹੱਮਦਸਾਹਿਬਨੇਯਹੂਦੀਆਂਨੂੰਚੰਦਦੇ ਦੋਟੁਕੜੇਕ ਰਵੇਖਾਏ ਸੇਤੇ ਆਖਹਨ ਕੇ ਏਕ ਟੁਕੜਾ ਪੈਗੰਬਰਦੀਆਬੀਨਵਿਚ ਆਕੇ ਮਸੀਤ ਦੇਬੂਹੇਲੇਕਲ ਗਿਆਤੇਦੂਸਰਾਮਸੀਤ ਦੀਕੰਧ ਮਾਝਕੇ ਨਿਕਲਗੇਆਪਏਸਮੋਰੀਦਾ ਦਰਸਨਭੀ ਹਾਜੀਲੋਕਕਰਦੇਹੈ ਮਜੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮਾਹਵਾਦੀਕਬਰਹੈ ਓਸਦੀਭੀਮਾਰਤ ਹੁੰਦੀਹੈ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀਕਬਰਸੰਗਲਾਦੀਪ ਹੈਦੇ ਤੋਂ ੪ ਕੋਸਪਰਮੱਕਾਹੇ ਏਥੋਂਹੀ ਬਮਚਰਯ ਧਾਰਲੈਂਦੇ ਹਨਬਡੇ ਅਦਬਲਭਜਨ ਕਰਦੋਂ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਪਣੇ 2 ਮੁਲਕਦੀਰਵਦੇ ਦਾਲਾਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਕੋਕਾਏ ਦੀਪਮਾਲੈਂਦੇਹਨ ਫੇਰ ਆਏਜ਼ਮਜ਼ਮਦਾਜਲਪੀਕੇ ਕਬੇਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੰਗੇ ਅਤੇ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjahdigilib.org