ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/158

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ (੧੪ ਭਾਗ-ਗੁਰੂ ਬਹੋਗਏ ਫੈਮਰਦਾਨੇਨੇਸਬਦਗਾਇਆ (ਦੇਹ ਮਸੀਤ ਮੰਨਮੌਲਾਣਾ ਸੰਚਨਿਮਾ ਕਗੁਜ਼ਾਰੋਜ਼ਾਰਹਿਮਕਰਮ ਸੁਭਕਲਮਾ ਕਾਬਾਕੌਲਨੇਹਾਰੇ) ਉਹ ਰਾਸਬਦ ਸੁਣਕੇਜਦਕਾਜ਼ੀ ਮੌਲਵੀਰੇਫੇਤਾਂਬਾਬੇਆਖਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਦ ਯਾਰਾਗਨੂੰਰਾਮੋ { ਮੰਨਦੇਹੋ ਏਹਤਾਂ ਰੂਹਨੂੰ ਖੁਸੀਬਖਸਣੇਵਾਲਾਹਿਤੇਨਬੀਹਿਬਭੀਸੁਣਦੌਰਹੇਹਨr ਡੇਕ ਦਿਨਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਬੀਬੀਆਈਸਾਨੂੰਆਪਣੇਕੰਧੇਪਰਉਡਾਕੇ ਬਲੋਚਾਂਦਾਗਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਲੈਗਏਏ। . | ਇਹ ਗਲਘਰਦੇਖੇਤਸੁਣਕੇਕਾਜੀ ਇਮਾਮ ਸਲਾਮਕਰਗਏ ਗੁਰੂਸਾਹਿਬਓਥੇ ਜਾ | ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ।ਫੌਜੀਅਫਸਰਾਂਨੇ।ਇਕ ਮੰਦੂਬਾਲੇਵਾਬਣਾਤਾ ਜੋਸੁਨਹੇਰੀਕਲਸ ਵਾਲਾ ਹੁਣਨਾਨਕਪੀਰਯਾ ਵਲੀਦਦੇਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰਹੈ ਏਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮੀਲ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਰੋਜ਼ਾ ਪੱਥਰਦਾਫੀਰੋਜ਼ੀਰੰਗਵਾਲਾ ਹੈਏਸਦੇ ਪੰਜਦਰਜੇਹਨ ਅਬੂ | ਸ਼੧ਅਬਾਵਜਬਰਾਈਲਕੇ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀ੪ ਮੋਰੀਬੀਬੀਫਾਤਮਾਂ੫ ਤੇਏਸੇ ਮੋਰੀ ਨਾਨਕਪੀਰਮੰਦਰਨੁੰਸਕਦੀਹੈ। -ਮਦੀਨੇਤੋਚਲਕੇ ਅੰਜਾਰਾ ਅਤੇ ਦ ਅਲੀ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂਦਾ ਸੈਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਮਦੇਮੁਲਕਵੇਚ ਬਗੁਵਾਦ ਤੋਂਚਦੇ ਦੀਤਰਫਬਾਵੇਫਰੀਦਦੇ ਮਕਾਨਦੇਅਣਜਾਉਤਰੇਜਦਸਬਦਗਾਉਣਾਸੁਰੂਕੀਤਾ | ਸੈਂਕੜੇਲੋਗਮੋਹਿਤਹੋਗਏ ਤੂੰ ਹਰਣੰਕੂ ਬਾਬੇਦੇਪਾਸਮੇਲਗਾਹੇ-ਪੀਰਅਬ ਦੁਕਾਰਤੇਮੀਰਬਹਾਵਲੀਆਵਿਕਬਰੇਕ ਮਾਨੀਕਾਪੀਲੋਗਆਉਣਲਗਪ ਏਏਥੋਂਦਾਬਾਦਸ਼ਾਹਖਲੀਫ ਬਹੁਤਜ਼ਾਲਮਤੇਊਮਸੀ ਪਰ ਬਾਬੇਈਮਹਿਮਾਸੁਣਕੇ ਸਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇਹ ਕੋਈ ਮਜਾਵਰਾਂ ਨੂੰਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੀਜਾਂਦੇਹਨ ਪਰ ਮਹਾਵਰ ਓਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਪਰ,ਐਧਰ ਓਧਰਦੋਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਥੰਮਨੈਜੱਫੀ ਪਵਾਇਕੇਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇਹਨਕੋ ਈਛੋਤੀਨਾਲਨਿਮਾਰ ਭੀਝ ਆਂਵਦੇਹਨਾ ਨਾਨਕਪੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮਕਾਨ ਓਧਰਹਨ ਅਦਨ ਮੈਂ ਜਦੇ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਖੇਤ ਮਦੀਨੇਮੇ8 ਬਗੁਵਾਦ ਖੇਪ ਏਹ ਸਬ ਮਕਾਨਮਸੀਤਾਂਵੇਢੰਗਪੁਰ ਕੇ ਨਮੂਨੇਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏਹਨਤੇ ਸੁਇਨੇਕਲਸਾਂਵਾਲੇਹਨ ਸਬਨਾਵਿ ਚ ਇਕ ਥੜਾਹੇ ਅਦਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਨੂੰਮਦੀ ਤਰਫੋ ਪੁੰਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਜਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀਹੇ ਤੇਲੇਬਾਸਓਨਾਦਾਮੋਟੀਨੀਤੋ ਉੱਪਰ ਗੋਡੇ ਤੋਂਹੇਰਾਂਤਾਂਈਐੱਫਐਸੀਰੇ |ਗਨੀਲਾਯਾ ਕਬੀਲੀਰੱਖਦੇਹਨਾ। -ਏਕਥਾ ਪਹਿਲੇ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮਅਲੀ ਜਿਲੇਲਕੋਟ ਪਰ ਨੇ ਰੈਪਰੇ ਵਾਲੇ ਦਰਜੀ ਦੀ ਜਬਾਨੀ ਬੀ ਏਹਬਡੇ ਮਸਹੁਰ ਆਦਮੀਹੈਫੇਰ ਸਹੀਕਰਨਵਾਲ਼ੇ ਹਾਹੀਂ ੧੪੭ਦੀਕੀ

  • ' ੧-੧੨ -

Digitized by Paniab Digital Library | www.panjabdigilib.org ਚ