ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/811

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਖਾਲਸਾਗ ਦ) . |

ਨਾਭਾ)

- - - - - - - - - - - ਲਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਆਏਥੇਹੀਰਈਸਜੈਲਾਉਦੇ ਰਹੇ ਪਰਏਹਅਪਣੀਅਕਲਮਤਉਦਾਰਤਾਲੁਭਾਤੋਂਅਪੈਕਜਸਬੀਲੈਦਾ | Bਖਰਚਖੇਚਲਘੱਟਹੀਰਦਾਰੈਹਾ।ਊ:੧੮੫੭ਇਕੋਹਿਦੇਕਮਾਂਡਰਿੰਦੀ ਛਜਨਰਲਖੀਰਨਸ਼ਾਹਿਬਜ਼ਾਬਜਦਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਲਿਖਾਕਰਓ ਤੋਮਦਦ ਲਈ ਡਵੋਓਲ ਨੇਬੀਏਸ਼ੇਰਾਜੇਜਸਵੈਇੰਘਦੀਦਾਈਲਾਉਹੋਰgਹਈਸ਼ਾਂਡੋਬਾ ਧਕੇ੧੩ ਪੋਰਸ:੧੮੫੮ਬਿਕੋਅਪਣੀਰਪੋਟਲੈਂਡੀਬੀਡੈਫੈਰਸਪਲਪਹਲੇ ਸਿੰ:੧੮੫੯ ਥੋਕੋਕਲੌਢੇਪਿੰਡਪਾਸੋਪਟਿਆਲੇਤੈਥਨੇਸਰਦੇ ਵਿਚਕਾਰਹੋਏ ਬਰਈਸਾਂਨੇਲਾਰਡਕਸ਼ਾਹਿਬਬਹਾਦੁਰਨਾਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਡੇਗੋਲ ਕਰੀਆਂ ਡਿਵੈੱਬੀਏਸ਼ੇਰਾਜੇਕੀਬਤਾਂਨੂੰਪਸੰਦਕਰਕੇਅਪਣੀਯਾਦਣੀਦੀਐਬਲੈਂਚ ਏੜੇ ਊਣਾਲਿਹੈਤੇਗੇਲਫਜਾਂ ਵਿੱਚਏਸ਼ੇਧਬਾਦਕੀਤਾ? --- ੧੮੬੩ ੪:ਇੰਚਦਜਸਵੈਤਰਾਉਹਲਕਰਕੂਚਆਘੜੈਮਦਦਹੀਰਾ ਜਿਜਇਤਸਿੰਘਸਾਫਜਵਾਬਦੇਕੇਆਖਮਾਕਿਬਾੜੀਖਾਪਟੋਕੈਦੋਸਤੀਸਰਕਾ ਅੰਗੇਜੀਨਾਹੋਗਈਹੈਪਏਸਕਰਕੇਹਅਫਸੋਜਕਰਦੇ ਹਾਕਿਆਪਕੋਮਦਦਹੀਦੈ । ਸਕਦੇਓਲੇਥਮੇਲਾਰਡਕਸਾਹਿਬਲਕਲੈਕੇਦੁਲਕਰਦੇਪੰਜਾਹੋਜੇ ਨਾਭੇਆਯਾਤਾ ਓਸਦੀਨਹੌਲਤੀਗਈ ਜਿਸਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਕੋਓਲ ਏਹਡੰਗ ਕੀਤਕਿਏਂਤਕਤੁਸੀਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜ਼ੀਏਸ਼ੇਤਰਾਖੇਰਖਾਹਬਣੇ ਰਹੋਗੇਡਵੋਤਕ ਤੁਸਾਡੇਰਾਜਵਿੱਚਸ਼ਰਕਾਰਦੀਤਰਟੋਕਿਲੇਤਰਾਦਾਬਹਿਬਲਪਾਯਾਉਤੇਨਾਕੋਈ । ਸ਼ੇਤਰਾਂਦਾਖਿਰਾਜਲੀਤਾਜਾਵੇਗਾ---ਓਬੇਭਰੋਸੇਪਰ੧੯੬੫ਇਕੋਜਕ ਏਧਰਦੇਸ਼ਭਰਈਨੇਸਲਾਹਕਰਕੇਸਰਕਾਰਔਰੇਜੀਦੀਸਰਣਫਕੀਤਦੋਂਜੀ | ਰਾਜੇਸ਼ਵੇਤਘਬੁਲਾਏਹੋਏਏਸਦੀਦਦਰ ਸਰਕਾਰਖਾਲਵੇ ਵਿੱਚਆਏਮੈਂਤੈਰਾਏਕੋਟੀਆਂਦਾਰਾਜਵੀਨਕੇæਸਤੂੰਬਹੁਤ ਸਾਰਾਵੇਗਏਐਤੌਲੀਏ । ਸਰਾਜਾ ਦੂਰੇਵੇਲੀਨਾਸਰਕਾਰਾਵੇਗੁਣਦੋਸਹਾੜਕੇਨੇਦਾਨੇਰਨਾਪਟਿਆ. ਲੋਦੇਬਿਡਵੈਂਚਲੇਖਆਏਹਾਂਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਦੀਸ਼ਰਣੁਲੈਕੇਨਿਰਸੇਹੋਬੈਰਾ । ਰਾਜੇਸ਼ ਕਰਨੈਲਣੀਅਕਟਰਸਾਹਿਬਥੀਏਸ਼ੇਰਾਜੇਂਦੀਬਾਬਤਗੀਰcਕੀਤੀ । ਵੀ ਜਿਸਦਾਮਤਲਬਏਹJਕਿ ਏਰਾਜਾਜਰਵੇਸ਼ੇਘਬਹੁਤਦਾਨਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਪੋਹਣੀ Digitized by Paniah Digital Library | www.panjabdigilib.org