ਪੰਨਾ:Alochana Magazine January, February, March 1967.pdf/80

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


TE ਦੜ ਅਨਿਸਚਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ : (੧, ਅਹੰ, ਅਉਂ, ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਆਂ (ਦੌੜਦਾਂ) ਅਸ ਦੌੜਦੇ ਆਂ " (ਦੌੜੇ ਕਰਦਾ , (ਦੌੜੇ ਕਰਦੇ ਆਂ) ਪੁਲਿਗ ੨. ਤੂੰ, ਤਉਂ ਦੌੜਦਾ ਏਂ (ਐ) ਅਸ ਦੌੜਦੇ ਆਂ । ਦੌੜੇ ਕਰਦਾ), ਦੌੜਦੈ (ਦੌੜੇ ਕਰਦੇ ਆਂ). ੩. ਉਹ (ਉ) ਦੌੜਦਾ ਐ (ਦੌੜਦੈ) ਉਹ ਦੌੜਦੇ ‘ਨ (ਐਨ) ਦੌੜੇ ਕਰਦਾ ਐ) ਦੌੜ ਕਰਦੇ “ਨ) (੧, ਦੌੜਦੀ ਆਂ (ਦੌੜਾ ਕਰਦੀ ਆਂ) ਦੌੜਾ ਦੀਆਂ ਆਂ (ਦੌੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂ) ਇ: ਲਿੰਗ ੨. ਦੌੜਦੀ ਏਂ (ਦੌੜਾ ਕਰਦੀ ਏਂ; ਐਂ) (ਦੌੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਓ) ੩. ਦੌੜਦੀ ਐ (ਦੌੜਾ ਕਰਦੀ ਐ) ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ । ਦੌੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ‘ਨ) (ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਸਾਧਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ :-) (੧. ਦੌੜਾਰਨਾਂ (ਦੌੜਾਦਾਂ) . ਦੋੜਾਰਦੇ (ਨੇ) ਆਂ ਪੁਲਿੰਗ 3੨. ਦੌੜਾਰਨਾ ਏਂ ਦੌੜਾਰਦੈ) । ਦੌੜਾਰਦੇ ਓ ੩. ਦੌੜਾਰਦਾ ਐ ਦੋੜਾਰਨਾ ਐਂ) | ਦੋੜਾਰਦੇ ਨੇ (੧. ਦੌੜਾਰਦੀ ਆਂ (ਦੌੜਾਰਨੀ ਆਂ) ਦੌੜਾਰਨੀਆਂ (ਦੌੜੇ ਕਰਨੀਆਂ) ਆ ਇ: ਲਿੰਗ ਤੇ ੨, ਦੌੜਾਰਦੀ ਏਂ (ਦੋੜਾਰਨ ਏ) ਦੌੜਾਰਦੀਆਂ ਦੌੜੇ ਕਰਦੀਆਂ) ਓ ੩. ਦੌੜਾਰਦੀ ਏ (ਦੌੜਾਰਦੀ ਐ) ਦੌੜਾਰਦੀਆਂ ਦੌੜੇ ਕਰਦੀਆਂ) ਨ ਸੰਭਾਵ ਭਵਿਖਤ ਕਾਲ : ਦੋਵੇਂ ਲਿੰਗ : ੧. ਦੌੜਾਂ ੧. ਦੌੜਚੈ ੨. ਦੌੜਾਂ ੨. ਦੌੜੋ . ੩. ਦੌੜੇ ੩. ਦੌੜਨ ਅਨਿਸਚਿਤ ਭਵਿਖਤ ਕਾਲ : (੧, ਦੌੜਗ (ਦੰਡੰਗ) ਦੌੜਗੇ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ੨. ਦੌੜਗ ਦੌੜਗੇ ੩. ਦੌੜਗਾ (ਦੌੜਗ) ਦੌੜਗੇ, ਦੋਗਣ ( ਦੌੜਗੀ (ਤੰਗ) ਦੌੜਗੀਆਂ ਇ: ਲਿੰਗ 3 ਦੌੜ ਦੋੜਓ ਦੌੜਗੀ (ਦੌੜਗ) ਦੌੜਗੀਆਂ, ਦੌੜਗਣ ਤੋਂ