ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/183

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

. ਤੀਜਾ ਝੰਝ :: ੧੭੫ ਉਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭੈ ਦੇਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨਾਂ ਆਉਨ । ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਥਾਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੇ ਸਰਪ ਜੋ ਫਣ ਕੋ ਦੇਤ ਫਲਾਇ ॥ ਬਿਖ ਮੇਂ ਕੋ ਇਕ ਡਰਤ ਹੈ ਫਣਾਟੋਪ ਦੁਖਦਾਇ ॥੮੬॥ ,: ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਪਏ ਜੇਕਰ ਏਹ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਫੇਰ ਨਾ, ਆਉਗੇ ਪਰ ਓਹ ਡਰਾਵਾ ਚਤੁਰ ਦੁਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਓਹ ਡਰਾਵਾ ਏਹ ਹੈ ਜੋ ਵਿਜਯਤ ਨਾਮੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਚੰਦੂ ਮੰਡਲ ਬਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਣਾਉਟੀ ਦੂਤ' ਗਜਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ . ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਏ ॥ ਓਹ ਜਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਚੰਦੂਮਾ ਭੋਨੂੰ ਇਸ ਜਗਪਰ ਆਉਣਾ ਮਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂ ਜੋ ਓਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹੇ ਇਸ ਤਲਾ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਉਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਨਕੇ ਓਹ ਹਟ ਜਾਣੇ ॥ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜੇਕਰ ਏਹ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬਕਰਨ ਨਾਮੀ ਸਹਿਆਂ ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਬਨਾਂਉ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਤ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਗਜਰਾਜਦੇਪਾਸਭੇਜੋ ਕਿਹਾਹੈ ਯਥਾਦੋਹਰਾ॥ ਲੋਭ ਰਹਿਤ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਸਬ ਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਜਾਤ ॥ 'ਮਨ ਕੀ ਜਾਨਣਹਾਰ ਜੋ ਰਾਜ ਦੂਤ ਬਿਖੁਯਾਤ ॥੮੭ ॥ ਹੋਰ ਬੀ-ਮਿਥਯਾ ਵਾਦੀ ਲੁਬਧ ਸਠ ਜੋ ਨਰ ਦੂਤ , ਬਨਾਇ ॥ ॥ ਤਾਂ ਕਾ ਕਾਜ ਨ ਸਿੱਧ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤ ਦਰਸਾਇ ॥॥ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬਕਰਣ ਨੂੰ ਛੂਡੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਬਾਤ ਮੁਨਾਸਬਹੈ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਲੰਬਕਰਣ ਨਾਮੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਗਜਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਤਦ ਉਸਨੇ ਜਾਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਿਖੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਟਿਬੇ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੁਸਟ ਹਾਥੀ!ਕਿਸਲਈ ਤੂੰ ਬੇਡਰ ਹੋਕੇ ਇਸ ਤਲਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬਾਚਨੂੰ ਸੁਣ, ਬੜਾ ਅਸਚਰਜ ਹੋਕੇਹਥੀ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ?ਸਹਆ ਬੋਲਿਆ Original rah: Punjabi Sahit Academy Digitivelor Panjab Digital Library