ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/23

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


ਹੋਰਬੀ-ਜਾਂਕੇ ਜੀਵਤ ਬਹੁਤ ਜੀਏ ਜੀਵੇ ਸੋਈ ਪੁਨੀਤ ॥ ਕਾਕ ਆਪਨੀ ਚੋਂਚ ਸੌ ਉਦਰ ਭਰਤ ਹੈ ਮੀਤ ॥੨੩ ॥ ਚੌਪਈ-ਗਯਾਨੀਯੋਧਾਧ੍ਨਗੁਨੀਜਨ ਜਾਂਕੀ ਮਹਿਮਾਂਕਰਤਜਗਤਪੁਨ। ਸੋਈ ਜੀਵਤ ਹੈ ਜਗ ਮਾਹੀਂ । ਪਸੁ ਪੰਛੀ ਭੀ ਉਦਰ ਭਰਾਹੀਂ ॥੨੪॥ ਜੋ ਜਨ ਨਿਜ ਕੁਟੰਬ ਨਹਿ ਪਾਲਤਦੀਨਨ ਪਰ ਨਹਿਦਯਾਸੰਭਾਲਤ। ਤਾਂਕਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲਜਾਨੋ । ਉਦਰ ਭਰਤ ਹੈ ਕਾਕ ਸਯਾਨੋ॥੨੫॥ ਦੋਹਰਾ-ਮੂਖਕ ਮੁਠੀ ਲਘੁ ਨਦੀ ਤੁਰਤ ਭਰਤ ਜਿਮ ਮੀਤ ਤਿਮ ਥੋੜੇ ਮੇਂ ਅਧਮ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਭ ਭਯਭੀਤ ॥੨੬॥ ਧੁਜ ਪਤਾਕ ਵਤ ਵੰਸ ਮੇਂ ਜੋਨ ਉਨ੍ਤੀ ਪਾਇ। ਜੋਬਨ ਮਾਤ ਬਿਨਾਸ ਹਿਤ ਸੋ ਜਨਮਯੋ ਦੁੱਖਦਾਇ ॥੨੭॥ ਨਾਬ ਕਹੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਬ ਪਾਤ। ਜਨਮਾਂ ਸੋਈ ਜਾਨੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਖਰਾਤ ॥੨੮॥ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਘਾਸ ਕਾ ਜਨਮ ਅਹੇ ਸੁਖਦਾਇ ! ਡੂਬਤ ਜਨ ਕਾ ਆਸਰਾ ਹੋਤ ਸਦਾ ਸੁਨ੍ਭਾਇ॥੨੯ ਆਪ ਉੱਨਤੀ ਪਾਇ ਕਰ ਹਰੇ ਅਵਰ ਸੰਤਾਪ । ਐਸੇ ਜਨ ਕੋਊ ਮੇਘ ਸਮ ਹੋਤ ਜਗਤ ਵਿਖਯਾਤ॥੩੦॥ ਜਨਨੀ ਕਾ ਆਦਰ ਕਰਤ ਇਸੀ ਹੇਤ ਬੁਧਿਮਾਨ। ਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰਭ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵੇ ਸਨਮਾਨ |੩੧ ॥ ਚੋ-ਹੋ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਬਲ ਦਰਸਾਵੇ । ਸੋਨ੍ਰਜਗਤਨਿਰਾਦਰਪਾਵੈ ॥ ਜਿਮਪ੍ਰਜੁਲਿਤਅਗਨਭੈਦਾਈ। ਅੰਤ੍ਰ ਅਗਨਿਕਾਸਟਸੁਖਦਾਈ॥੩ ੨॥ ਕਰਤ੍ਕ ਬੋਲਿਆ ॥ ਆਪਦਾ ਕਹਿਨਾ ਦਰੁਸਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ । ਇਸ ਪਰ ਕਿਹਾ ਬੀ ਹੈ:- ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨ ਮੰਦ ਬੁਧਿ ਨਰ ਜੋਇ। ਰਾਜਾ ਆਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਲੇਤ ਨਿਰਾਦਰ ਸੋਇ ॥੩੩॥ ਬਚਨ ਤਹਾਂ ਪਰ ਭਾਖੀਏ ਜਹਾਂ ਕਹੇ ਫਲ ਹੋਇ ॥ ਸ਼ੁਕਲ ਵਸਤ੍ਰ ਪੈ ਰੰਗ ਜਿਮ ਚੜ੍ਹਤ ਚ ਸੁਹਾਨੋ ਹੋਇ॥੩੪॥ ਦਮਨਕ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਾਜਨੀਤਿ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ:-