ਪੰਨਾ:Book of Genesis in Punjabi.pdf/25

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

[੭ ਪਰਬ ਉਤਪਤ ੨੧

ਹਾਮ ਅਰ ਯਾਫਸ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁਤ ਅਤੇ ਤਿਨਾਂ ਨਾਲ ਨੂਹ ਦੀ ੧੪ ਤਿਮਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆ ਤਿਨ ਨੁਹਾ, ਇਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਸਾ ਅਪਨੀ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਅਪਨੀ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ੧੫ ਦੇ ਪੰਛੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਸ੍ਬ੍ਨਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚੋ ਜਿਨਾ ਵਿਚ ਜਿਓਂ ਦਾ ਸਾਹ ਹ੍ਯੂ, ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਨੂਹ ੧੩ ਕੋਲ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਆਏ । ਅਤੇ ਜੋ ਆਏ, ਜੋਇਹਾ ਕਿ ਪਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਪਰਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ॥ 1੭ ਅਤੇ ਚਲੀ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਤੁਫਾਨ ਰਿਹਾਮ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਦ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂ ਉਪਰ ਚਕ ਲੀਤਾ , ਸੋ ੧੮ ਧਰਤੀ ਉਪਰੋਂ ਉਚੀ ਹੋ ਗੀ । ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਪੁਰ ਵੜਿਆ, ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵ੍ਦਿਕ ਹੋ ਦੀਆ ੧੯ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਰਬਤ ਸ਼੍ਰੀਸ ਜੋ ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪੰਖੇਰੋ ਅਤੇ ਪੂਸ ਅਤੇ ਮਰਗ ਅਰ ਸਰਯੂ ਕੋਇਦੇ ਮਕੋੜੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ੨੦ ਲੁਕ ਗਏ । ਪਹਾੜਾ ਥੀਂ ਪੰਦ੍ਰ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਉਚਾ ਕਦ ਗਿਆ 21 ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬ ਗਾਏ । ਅਤੇ ਸਰਬਤ ਸ੍ਰੇਇਰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਚਾਲਦੇ ਹਨ, ਪੰਖੇਰੂ ਅਤੇ ਪੂਸ ਅਤੇ ਮਿਰਗ ਅਰ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ੨੨ ਸਰਬਤ ਮ੍ਨ੮ਉਖ ਮਰ ਗਏ । ਖੁਸਕੀ ਦੇ ਰਹੇਨ੍ਵਾਲੇ ਜਿਨਾਂ ੨੩ ਦੇ ਨਾਕ ਵਿਚ ਜਿਉਣਾ ਦਾ ਸਾਹ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ । ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਉਤ੍ਰਲਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨਾਸ ਹੋਗਿਯਾ । ਕਿਆ ਮਨੁਖ