ਮੈਕਬੈਥ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂਮੈਕਬੈਥ
(1606)
(ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ)
{ਸਪਰਿੰਗ ਬੁਕਸ-ਲੰਡਨ
}ਮੈਕਬੈਥ
(1606)
(ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ)
{ਸਪਰਿੰਗ ਬੁਕਸ-ਲੰਡਨ}ਅਨੁਵਾਦਕ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ
ਹਰਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਐਮ.ਏ,ਐਲ ਐਲ.ਬੀ

Aesthetics Publications
Ludhiana

Macbeth
Shakespeare
Translation By :
Hardilbagh Singh Gill


© Author

ISBN: 978-93-83092-06-2

Phones: 0161-2857392; 01628-630462
M-9417051792
E-mail: gillhds@gmail.com

Published by :
Aesthetics Publications
Ludhiana
aestheticspublications1999@gmail.com


Printed at
ArtCave Printers
1978/2 Maharaj Nagar,
Behind Curcuit House, Ferozepur Road,
Ludhiana - 141001 Punjab, India
Ph. 0161-2774236. M: 98766-68999

Price: 125/-