ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਸ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਬਾਲ

ਸਾਹਿਤਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਸ(ਨਰਸਰੀ ਗੀਤ)


ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ  ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਸ


(ਨਰਸਰੀ ਗੀਤ/ਬਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ)ਲੇਖਕ


ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ


ਸੰਗਮ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਸਮਾਣਾ ________________

Relu Ram Di Bus (Punjabi Poems for Children) by Charan Puaadhi Puaadh Book Depot VPO. Arnauli Bhai Ji Ki Via. Cheeka, Distt. Kaithal (Haryana)-136034 Ph. 099964-25988. 085719-16780 ISBN 978-93-5231-310-5 © Author 2017 Published by Sangam Publications Sekhon Colony, Near Bus Stand, Samana (Distt. Patiala) Ph. 01764-501934 Mob. 99151-03490, 98152-43917 email : sangam541@gmail.com www.sangampublications.com Printed & Bound at: Aarna Printing Solutions, Patiala Ph. 99148-40666 All rights reserved S sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior written consent in any form o other than that in which it is published and without a similar condition including this condition Deng me subsequent purchaser and without limiting the rights under copyright reserved above, no partim puurcalon may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system. or transmitted in any form or by any means(electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of both the copyright owner and the above-mentioned publisher of this book.

ਸਮਰਪਿਤ

ਬੇਟੀ ਸੁਖਮਣੀ ਕੌਰ ‘ਲਾਡੋ'

ਤੇ ਬੇਟੇ ਇਸ਼ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਂ!